پرسشنامه شخصیت کتل (خلاصه شده)

هدف: بررسی عوامل سه گانه شخصیت (متاثر از احساسات در مقابل باثبات از نظر عاطفی، سرسختی در مقابل نرم خویی، اعتماد در مقابل ظن)
تعداد سوال: 9
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
ماخذ : کارور، چارلز اس و شی یر، مایکل اف. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. 1375. صص 128-129

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 پرسشنامه شخصیت کتل (خلاصه شده)

تعریف شخصیت

شخصیت یعنی «مجموعه‌ای از رفتار وشیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی» مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد گوردن آلپورت، بهترین تعریف در مورد شخصیت ارایه داده است. او اشاره می‌کند، شخصیت، سازمان بندی پویایی در درون فرد است و شامل آن دسته از نظام‌های روانی – فیزیکی که رفتار و تفکر او را تعیین می‌کند. از این تعریف چندین نکته قابل استنباط است.

بر پایه تعاریف بالا نکاتی دربارهٔ اصطلاح شخصیت روشن می‌شود:

•بی همتایی و تفاوت: شخصیت یک فرد بی‌همتاست و در عین بعضی مشابهت‌ها، هیچ دو شخصیت یکسان و همسان وجود ندارد.
•ثبات داشتن (پایداری): اگر چه افراد در شرایط و محیط‌های گوناگون در ظاهر رفتار متضاد و مختلفی دارند، ولی در طول زمان (مثلاً چندین دهه) رفتار و واکنش و همچنین شیوه تفکر آنها دارای یک در ثبات نسبی دائمی است.
•قابلیت پیش بینی: با توجه کردن و مطالعه رفتار و نوع تفکر اشخاص می‌توان سبک رفتاری و تفکری افراد را با احتمال زیاد پیش بینی کرد. قابلیت پیش بینی رفتار با «ثبات در رفتار» رابطه متقابل دارد.

از تعریف گوردن آلپورت می‌توان دریافت: – شخصیت مجموعه‌ای از عناصر است و به عنوان یک نظام با یکدیگر در رابطه هستند. – شخصیت مفهومی روانی در قالب یک کلیت فیزیکی دارد. – علت تعامل انسان با جهان شخصیت است. – تعامل فرد نتیجه ویژگی‌های شخصیتی و موقعیتی است. -تجلی شخصیت به دو روش رفتار و تفکر است.[۲]

شخصیت می‌تواند سازگار و یا ناسازگارانه باشد. «ناسازگاری» زمانی مطرح می‌شود که افراد قادر نباشند تفکر و رفتار خود را با محیط و تغییرات آن تطبیق دهند. سازگاری یا عدم سازگاری ارتباط نزدیکی با «انعطاف‌پذیری» دارد. یک شخصیت سالم با وجود ثبات و پایداری به میزانی از انعطاف‌پذیری بهره می‌برد. اما افراد ناسازگار در برخورد با موقعیت‌هایی که واکنش به آنها مستلزم تغییرات و تصمیمات جدید است، تفکر و رفتار انعطاف‌ناپذیری از خود بروز می‌دهند؛ بنابراین، اختلال شخصیت یعنی «رفتارهای ناسازگار و انعطاف‌ناپذیر در برخورد با محیط و موقعیت‌ها».

پرسشنامه نیاز به شناخت

هدف: اندازه گیری سطح نیاز به شناخت در افراد
تعداد سوال: 8
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
ماخذ : کارور، چارلز اس و شی یر، مایکل اف . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375 . صص 221-222

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 پرسشنامه نیاز به شناخت

نیاز به شناخت به میزان درگیری فرد در فعالیتهای فکری، به سنجش تفاوتهای فردی در انگیزش برای پردازش اطلاعات، به تفاوتهای فردی در گرایش افراد به درگیرشدن و لذت بردن از تفکر پرتلاش و بالاخره به پردازش مستدل پیام­ها اشاره دارد.

زمی 1982در سال از سوي کاسیوپو و پتی مطرح شد 1 (Cacioppo and سازة “نیاز به شناخت” (Petty, 1982. در تعریف این پژوهشگران، «نیاز به شناخت بر گرایش و تمایل فرد به پرداختن به امور شناختی اندیشمندانه و لذتبردن از آن ا 306(ص » شاره دارد ). این تفاوت فردي و استثابت ، تقریباً، کمتر دستخوش تغییر میشود و موضوع تحقیقات دامنهداري در عرصههاي مختلف، از جمله حل مسأله، تصمیمگیري، گرایشها، قضاوت گروهی و بین هاي ها و تعامل .استبوده فرنیاز به شناخت نیازي فیزیکی و پایه نیست که آدمی با کمترین انگیزش و تحریک به آن روي در سطح “نیاز به 2 بیاورد؛ بلکه نیازي ذهنی، درونی و روانی است که در سلسله مراتب نیازهاي مازلو خودشکوفایی” هاي ازمند انگیزه). از این رو، نیاز به شناخت نی1386گیرد (قناویزچی و داورپناه، قرار می گردد درونی و بیرونی است و خود عامل ارضاي درونی، رضایت و هیجان فردي می

پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی

هدف: سنجش میزان مطلوبیت اجتماعی افراد
تعداد سوال: 9
روش تفسیر و نمره گذاری: دارد
ماخذ : کارور، چارلز اس و شی یر، مایکل اف.نظریه های شخصیت.ترجمه احمد رضوانی.معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.1375.صص 101-100

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی

واژه‌ی مطلوبیت که در علم اقتصاد و نیز در دانش تصمیم گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد ترجمه‌ای از واژه‌ی انگلیسیUtility است.

مطلوبیت بهترین ترجمه برای این واژه نیست اما چون فایده و سود و بهره، به معانی دیگر به کار رفته‌اند، ظاهراً از واژه‌ی مطلوبیت به عنوان معادل Utility استقبال شده است.

در بعضی از کتابها و نوشته‌های فارسی برای بیان مفهوم Utility از واژه‌ی هوده استفاده شده و حتی Utility Function نیز به جای ترجمه به تابع مطلوبیت به صورت تابع هودگی ترجمه شده است.

اگر چه لغت بی‌هوده به عنوان بی‌فایده در زبان فارسی کاملاً جا افتاده است، اما ظاهراً هوده به عنوان فایدهچندان رایج نشده و ما هم ترجیح می‌دهیم در متمم، از مطلوبیت و تابع مطلوبیت و مطلوبیت نهایی به عنوان ترجمه‌ای غیردقیق اما مصطلح و قابل درک، استفاده کنیم.

پرسشنامه قدرت من

هدف: ارزیابی میزان موفقیت افراد در اداره امور روزانه خود
تعداد سوال: 8
شیوه تفسیر و نمره گذاری: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد ورضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. 1375و صص 343-345

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه قدرت من

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان (CADS)

هدف: بررسی میزان افسردگی در کودکان و نوجوانان
تعداد سوال: 13
شیوه تفسیر و نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش ، 1389.

همبن الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

افسردگی بیماری بسیار شایع عصر ماست ودر تمامی جهان روند رشد فزاینده دارد.افسردگی یک بیماری اختصاصی نیست بلکه در تمام سنین وهمه نژادها،هم درزنان وهم در مردان ظاهر می شود، افسردگی بیماری ساده ای نیست بلکه انواع گوناگون دارد، به طوری که در بعضی افراد به صورت هایی گوناگون ظاهر می شود که عموماً افسردگی مسئله شماره یک سلامتی دردنیاست و بقدری توسعه پیداکرده که آنرا سرما خوردگی اختلالات دماغی نامیده اند. بااینحال تفاوت ظریفی میان سرما خوردگی وافسردگی وجوددارد.


افسردگی کشنده است با توجه به تحقیقات به عمل آمده درسال های اخیر آمار خود کشی حتی در میان کودکان و پابه سن گذاشته رشد تکان دهنده یی داشته واین در شرایطی است که انواع داروهای آرام بخش وضدافسردگی که شمارش آن ازمیلیارد گذشته دردهه جاری برای درمان افسردگی تجویز شده است.


افسردگی شکل های گوناگون دارد. همین طور علت های گوناگون. در هر شکل افسردگی نیز نوع هایی وجود دارد. حتا کسانی که به نظر می رسد به یک نوع مشابه از افسردگی مبتلا هستند نیز ممکن است کمی از هم متفاوت باشند.


افسردگی به یک واژه ی روزمره تبدیل شده است. مردم وقتی می خواهند غمگینی عصر جمعه شان را توصیف کنند می گویند: افسرده بودم. نتیجه این که وقتی شما منظورتان این است که افسرده هستید مردم فکر می کنند در مورد غمگینی حرف می زنید! این برای کسانی که واقعا مبتلا به افسردگی هستند فاجعه باشد.


اما غمگینی با افسردگی فرق دارد، افسردگی مسائل گوناگون را به همراه دارد غیراز مسائل پزشکی واندوه که بسیار شایع است فرد مبتلابه افسردگی خود را در کارها مورد تبعیض واز نظراجتماعی مطرود و حتی منفور خانواده خودش می بیند، گاهی انزوا همراه افسردگی، بیمارانی را که وضعی درمان پذیردارند به دوری از مردم به سوی مرگ سوق می دهد ، در باره افسردگی خبرهای خوشی نیز وجود دارد که اکثر این بیماران قابل درمان است.


دکتر مایکل روانشناسی آمریکایی معتقد است که در آینده برای درمان امراض روانی از جمله افسردگی کمتر از داروها استفاده خواهد شد ، دکتران آینده به بیماران خود دوانخواهند داد وبه روحیه ورژیم غذایی آنان و عوامل بیماری زا و پیشگیری امراض توجه خواهند کرد.


افسردگی یک بیماری جسمی – روانی ، است که می تواند در روان افراد نشانه های مختلف رااز خود بروز دهد اما درهرکس میزان و ابعاد این نشانه ها با دیگری متفاوت است. اکثر مبتلایان هم علایم جسمانی وهم علایم روانی از خود بروز می دهند ولی نشانه های در افراد می تواند شدت وضعف داشته باشد . بعضی از افراد که هیچ نشانه ای از وجود افسردگی درخود نشان نمی دهند ، ناگهان رفتار غیرعادی پیدامی کنند .


افسردگی اختلالی است که برتفکر ، خلق ، احساسات ، رفتاروسلامت جسمی شماتاثیر می گذارد. وپیش از این عقیده براین بود که تمام آن در سر شماست واگر واقعاٌ تلاش کنید می توانید خود را از آن رها کنید. اما امروزه پزشکان وروانشناسان می دانند که افسردگی نوعی ضعف نیست و شما به تنهایی نمی توایند آن را درمان کنید. افسردگی یک اختلال روانی وپزشکی است با زمینه شیمیایی یا زیست شناسی ومحیطی است . گاهی اوقات یک زندگی پراسترس محرکی برای افسردگی می شود در سایر موارد به نظرمی رسد که افسردگی بدون یک علت تعیین شده مشخص وبطور خود بخودی روی می دهد.


افسردگی پاسخ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی است وتنها زمانی نا بهنجار تلقی میشود که یا با واقعه ای که رخ داده متناسب نباشد ویا فراتر از حدی که برای اکثر مردم نقطه ای آغاز بهبود است ادامه یابد ومشخصه ای اساسی افسردگی ناامیدی وغمگینی است .


شخص رکود وحشتناکی را احساس می کند ونمی تواند فعالیتی را آغاز کند یا تصمیمیی بگیرد یا به چیزی علاقمند شود. شخص افسرده دراحساس بی کفایتی وبی ارزشی غوطه ورمیشودوخودرا آدمی بی ارزشی می بیند ودر این میان شدت افسردگی هرچه بیشتر باشد احساس بی ارزش بودن هم بیشتر می شود.

 براساس پژوهش اخیر دکتر” آرون بک” بیش از هشتاد در صد بیماران افسرده خودراانسان بی ارزشی می دانند متاً سفانه مسئله به این جا ختم نمی شود . تحقیقات دکتر بک نشان داد ه است که بیماران افسرده به خصوص در زمینه هایی مثل هوش ، موفقیت ،اشتها، جذابیت ، سلامتی وتوانایی که برایشان بیشترین ارزش رادارداحساس ناتوانی  دارند  ،انسان افسرده توانایی تفکر درست را از دست می دهد ونمی تواند اوضاع را آنطور که هست تحلیل کند.


اهمیت حوادث منفی آنقدرزیاد می شودکه تمام واقعیت را مخدوش می کند و دراین شرایط تمیز درست از نادرست غیر ممکن می شود.


سازمان بهداشت جهانی هرساله ده بیماری عمده را فهرست می کند که در این ردیف همواره در سطح جهان پنج نوع از آنها مربوط به بیماری های روانی می شوند که در راًس آنها افسردگی قراردارد. واین جای تعجبی ندارد چون: اولاً به علت افزایش در صد جدایی وطلاق ازدست دادن شوهربراثر عوامل اجتماعی درخانواده ها دیده میشود و مادران را مجبورمی کنند.

دردونقش سرپرست ونان آورظاهر شوند که این وضع فشاربسیاربرآنهاوارد می کند .


ثانیاٌ میزان بیکاری در جامعه روبه افزایش است.


ثالثاٌ تعداد کسانی که مجبورند تنها زندگی کنند در 20 سال گذشته تعدادشان دو برابر شده است.


رابعاً وضعیت پرتنش دنیای کار ونیز جامعه مدرن کنونی زمینه ساز استرس شده است .


بالاخره اعتیاد این بلای خانمانسوز باعث افزایش شدید تعداد مبتلایان به افسردگی شده است.


شرایط اجتماعی دنیای ماشینی امروز باعث شده است تا هرکس فقط به فکر منافع فردی خود باشد ودراین مسیر حتی از زیر پاگذاشتن و لگد مال کردن حقوق دیگری واهمه ای ندارد واین درحالی است که امروز ما نیاز به کمک دیگران داریم که در حال حاضر این وضعیت افسردگی رابیشترکرده و عاملی عمده در گرفتاریهای ماشده که اصولاً تفکر واندیشه غلطی است که پایه واساس ندارد وبتدریج تمام وجود مارا در بر می گیرد، زندگی ودیگران را برای ما غیر قابل تحمل می کند .

یکی از راههایی که ندانسته این موضوع را در ما تشدید می کند اعتیاد به تائید شدن از جانب دیگران می باشد برای اصلاح این مسئله می توان با تحلیل نموداری خاص متوجه غیر واقعی بودن این موضوع گردیده .

عاملی دیگر درهمین راستا رسیدن به حرمت نفس میباشد . یعنی شناخت خودواقعی نه آنچه دیگران می گویند ونه آنچه خود تصور می کنیم که عامل اصل این موضوع پیشرفت دنیای امروز بوده که مارا از خودواقعی مادور ساخته ، بشر هر چه پیشرفت می کند از خودش بیگانه ترمی شودکه این خود عامل تشدید کننده بیماری روانی است .


این رفتارهای عجیب که با رفتارهای گذشته وارزش های اشخاص ناسازگار هستند جملگی به ویژگی مشابهی اشاره دارند.


افسردگی چگونه است ، مقدس ترین تصورات انسانی وزیستی را به بازی می گیرد؟ به نظر می رسد که که غریزه حراست از خود وغریزه مادری پایان یافته اند انگیزه های اولیه زیست شناختی ، مانند غذاخوردن ومیل جنسی خاموش می شود.

خواب این بدیهی ترین نیاز انسان مختل می گردد .غریزه های اجتماعی مانند جلب توجه وعلاقه دیگران وعشق ومحبت دود می شوند و به هوا می روند ، اصل لذت وواقعیت ،هدف های به حد اکثر رساندن لذت وبه حداقل رساندن درد ، جای خودرا باهم عوض می کنند نه تنها ظرفیت لذت بردن کاهش می یابد بلکه قربانیان این موقعیت به ظاهر عجیب چنان رفتار می کنندکه انگار می خواهند بر شدت درد ورنج خود بیفزایند توانایی شخص افسرده در برخورد خوشایند باموقعیت های ناخوشایند وبرخورد خشمگینانه به موقعیت هایی که درشرایط عادی باید او راعصبی کنند کاهش می یابد .


روزی و روزگاری این رفتار عجیب را به دیو وجن وشیطان نسبت می دادند که درجلد انسان فرومی روند. نظریه هایی که از آن زمان تابه امروز ارائه شده اند نتوانسته اند راه حل پردوامی برای مسئلهً افسردگی بیابند هنوز با اختلالات روانی ای رو به رو هستیم که به نظر می رسد برخلاف باورهای ما از طبیعت انسان باشد اما با کمال حیرت باید گفت که همین خلاف قاعده بودن افسردگی می تواند ما را دردرک شرایط اسرار آمیز آن کمک کند.


باتوجه به گفتار بالا چنین برداشت می شود که مارا در زمینه تعریف آن دچارمشکل ساخته است چون که خود افسردگی با توجه به تغییرات اجتماع عوامل به وجودآورده آن نیز در حال تغییر است چونکه این بیماری به عنوان بیماری قرن وتمدن شناخته شده است باتوجه به رشد روز افزون جامعه امروز هم گام با آن در حال رشداست و مورد توجه قرار گرفتن این مرض وتحقیقات که دراین زمینه صورت می گیرد ونظریات مختلف را به و جود می آورد که باورها ونظریات را تغییر می دهد حال به تعریف آن می پردازم .


اول باید چند اصطلاح علمی را در مورد افسردگی یاد بگیرید:


دوره ی افسردگی اساسی: یک دوره ی لا اقل دو هفته ای که با احساس بی علاقه گی شدید در اغلب اوقات روز _ و البته تقریبا هر روز _ همراه باشد. بعلاوه لا اقل باید چهار نشانه ی دیگر از یک لیست طولانی به این نشانه ی کلی اضافه شود: بی خوابی، کاهش معنادار وزن، احساس بی ارزشی، افکار آسیب زدن به خود، مشکل در تصمیم گیری، کاهش اشتها، کاهش میل جنسی و …


اختلال افسردگی اساسی: اگر این نشانه های توضیح داده شده در بالا را داشته باشید. به کارکرد روزانه تان ضربه بزند و ضمنا شما فاز های شیدایی ( که بر عکس افسردگی ست) را نداشته باشید شما به اختلال افسردگی اساسی مبتلا هستید.


افسرده خویی: از اختلال افسردگی اساسی ملایم تر است. اما هنوز جدی ست. مثل غمگینی عادی نیست. باید لا اقل یک سال این حس را داشته باشید تا مبتلا به افسرده خویی یا” دیستایمیا ” تشخیص داده شوید.


اختلال دو قطبی: قبلا به آن می گفتند: اختلال افسردگی_شیدایی. اختلال دوقطبی به معنای تجربه کردن خلق بسیار بالا(شادمانی) و بسیار غمگین ( افسردگی) در فازهای متناوب است.

تاریخچه افسردگی


افسردگی به عنوان شناخته شده ترین اختلالات د رنظر گرفته شده است چون اولین کسانی که از بیماری روانی صحبت کرده اند در حال حاضرهم بیش ازحد روی افسردگی کارکرده اند روانشناسان وروانپزشکان هستند. به عقیده آنها تقریباً هر کسی درزندگی اش این حالت را تجربه کرده است .


افسردگی از زمانها ی بسیار دور درنوشته ها و کتب دانمشندان اسلامی واروپایی مورد بحث قرار گرفته است، حدود 450 سال قبل از میلاد بقراط اصطلاح مانی و مانگری را برای توصیف اختلالات روانی بکار برد. 100 سال پس از میلاد کورنلیوس سلسوس افسردگی را ناشی از سفرای سیاه معرفی کرد. رول فالره در 1854 میلادی حالتی را توصیف کرد وآنرا جنون ادواری نامید.


در 1882 کارل کالبام اصطلاح سایکلو تایمی را آورد و مانی و افسردگی را مراحل این مختلف بیماری نامید.


ادلف میر در1905 واژه افسردگی را به جای ملانکولیا جایگزین کرد این اصطلاح بسیار وسیعی و تاحدودی مبهم است.  برای شاخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی وبی حوصلگی برای پزشکان وروانشناسان متداول شد.


حالا یک مقدار مشخص گردید که افسردگی چیست وازجمله کدام نوع بیماری روانی است وازچی وقت دانشمندان به آن توجه کرده اند پس بهتر خواهد بود که یک تعریف هم از آن ارائه بداریم که کاملاً مشخص شود که کدام اشخاص را را ما افسرده گفته می توانیم .


تعریف عمومي افسردگی


براساس متنوع بودن این مرض شایع روانی که روز بروز شایع تر می شود هرکدام آنها مشخصات خود را دارد وبراساس عوامل خاص خود به وجود می آیند وهمچنان باتغییرات که درمحیط به وجود می آید این مرض هم درحال تغییر است بنابر  این تغییروتحولات ذکر شده ، دانشمندان می گویند که مانمی توانیم یک تعریف مشخص ارایه بدهیم .


تعریفات متعدد از افسردگی صورت گرفته وهرمکتب روانشناسی بنابرتحقیقات ونظریات آن مکتب ، افسردگی را تعریف کرده اند وحال مابه تعریفی  که ازجانب روانشناسان کلنیکی صورت گرفته می پردازیم ، چون که شاحه کاری این مکتب ورشته های متعدد آن توجه قابل ملاحظه در زمینه امراض روانی ودرمانی آن پرداخته اند.


نشانه های افسردگی:


هنگام افسردگی روحیه کسل و تصوریر ذهنی خراب می شود ، جسم از انجام وظایف خویش باز می ماند ، قدرت اراده تحلیل می رود و اعمال به گونه ای است که انسان را به جانب شکست و ناکامی سوق می دهد به همین خاطر است که انسان افسرده این قدر بی روحیه است.


دومشخصه ي اصلي افسردگي نا اميدي وغمگيني است.شخص افسرده احساس ركو دكرده ونمي تواندتصميم بگيرد يافعاليتي را شروع كند يا به چيزي علاقمند شود.احساس بي كفايتي وبي ارزشي مي كند,دايم درفكرشكست وناكاميهايش است وممكن است به خودکشي فكر كند.پرخوابي وكم خوابي,بي اشتهايي ,عبوس بودن, طپش قلب,زودگريه كردن, اختلال دربينايي ,گيجي, خشكي دهان,حالت تهوع, بيقرارومضطرب بودن, كم شدن ميل جنسي ازعلايم افسردگي مي باشند.

تعریف علمی افسردگی

تعریف علمی افسردگی بالینی براساس هشت معیار اولیه زیر استوار است .


بی اشتهای وکاهش وزن یا اشتهای زیاد واضافه وزن .

بی خوابی یا خواب زیاد .

عدم علاقه به انجام فعالیت های عادی وهمیشگی یا کاهش میل جنسی .

فقدان انرژی واحساس خستگی مفرط .

اخساس بیهودگی ، سرزنش خود یا احساس گناه بی مورد.

کاهش قدرت تمرکز وتفکر .

دائم به مرگ یاخودکشی فکرکردن .

ازدست دادن اعتماد بنفس .


وجودپنج مورد از هشت نشانه فوق قطعاٌ بیانگر وجود افسردگی بالینی است وشخص که چهار مورد از این نشانه ها را داراست نیز احتمالاً فردی افسرده وغمگین است طبق نظر سازمان روانپزشکی آمریکا تحقیقاتی که د رمورد اختلالات روانی انجام شده است نشان می دهد شخصی که حداقل یک ماه افسرده وغمگین یادل تنگ باشد ، دچار افسردگی است .

معیارتشخیص افسردگی ازدید گاه DSMTV( انجمن علمی روانشناسی آمریکا)

مجموعه ای عالی وبسیار رایج از معیارهای لازم برای تشخیص افسردگی ، در یک نشریه رسمی آمریکائی به نام کتابچه راهنمائی تشخیصی وآماری اختلالات روانی متعلق به انجمن روانپزشکی آمریکا آمده است این معیارها که روانپزشکان انگلیسی نیز آنهاراپذیرفته اند وبه کار می برند که عباتنداز :

ملاک A : بیشتر علائم زیر در یک دوره دوهفته ای بروز می کند :
داشتن خلق افسرده ( که گاهی اوقات در کودکان ونوجوانان به صورت تحریک پذیری بروز می کند ) در اکثر اوقات روز و تقریباٌ درتمام روزها.

کاهش چشمگیر در میزان شوق وعلاقه و لذت درتمام اوقات و یا تقریباً تمام فعالیت های زندگی دراکثر اوقات روز وتقریباٌ درتمام روزها( به گونه ای که ادراک خود فرد ومشاهدات دیگران از او دراکثر اوقات بر بی احساسی افراد مبتلا به افسردگی دلالت دارند.)
کاهش محسوس وزن یا افزایش آن بدون تغییر رژیم ( به میزان بیش از 5 در صد کل وزن بدن درعرض یک ماه) یا کاهش وافزایش تقریباٌ هر روزه اشتها ( در کودکان این حالت بر اساس نا توانی د رافزایش وزن به میزان مورد انتظار سن دیده می شود. )

بی خوابی، کم خوابی ، خواب زدگی ، پر خوابی ، تقریباً درتمام روز.

بی قراری روانی حرکتی یا کندی روانی حرکتی نوعی شتاب یاکند درفعالیت ها ، وفرایند های ذهنی روانی ، تقریباٌهر روزه ، چنانکه دیگران متوحه آن شوند .( نه صرفاً تصورات ذهنی بی قراری یا کندی در خود بیمار )

خستگی یا تحلیل انرژی به صورت تقریباٌ هرروزه .

کاهش توانائی درتفکر یا تمرکز حواس ، یا نامصمم بودن، تقریباٌ هر روزه .

احساس بی ارزشی ویااحساس گناه مفرط یا نامناسب ( که می تواند هذیانی باشد ) تقریباٌ هرروزه ( نه صرفاً ملامت وسرزنش خود یا احساس گناه به دلیل مریض بودن .)
افکار تکراری یا مکرردر خصوص مرگ ( نه فقط ترس از مرگ ) یا خودکشی بدون یک نقشه معین ، یا تلاش برای خودکشی ، یا داشتن یک نقشه معین برای اقدام به خودکشی .

ملاک: B علائم شامل یک دوره مختلط نشوند .

ملاک : C کار کرد عادی فرد در زمینه های اجتماعی ، شغلی ویا سایر زمینه های تحت تاثیر این علائم قرار گیرد .

ملاک : Dعلائم ناشی از تاثیر فیزیولوژی مصرف یک ماده نباشد.

ملاک: E داغ دیدگی توضیح بهتری برای این علائم نباشد.

عوامل به وجود آورنده افسردگی


سوال متداول افراد افسرده همیشه این است که چرا من؟ ویا چرا حالا؟

اغلب دلیل منطقی برای بروز افسردگی ناشی از غم واندوه وجود دارد ، ولی بیشتر وقت ها علت آن نامعلوم است اینکه به دنبال علل بروز افسردگی باشیم همیشه هم کار آسانی نیست . نه اینکه هرکسی که دچار حادثه شود ویا کارش را از دست دهد ویا بیمار شود به دام افسردگی می افتد .

بعضی ازافراد معمولاً بیشتر درخطر ابتلا به افسردگی قرار دارند وگروهی کمتر ولی به طورکلی هر کسی تحت شرائط معین می تواند افسرده شود .


علم ، به زمان خیلی طولانی احتیاج داشت تا بفهمد که چرا یک انسان افسرده می شود واغلب بیش از یک علت عامل اصلی بروز افسردگی است هیچ علت منفردی برای افسردگی وجود ندارد.


افسردگی اختلال احساسی نیست ، تغییر ناگهانی احساس هم اتفاقی نیست ، هر احساس بد نتیجه تفکر منفی است ، طرز تلقی بدبینانه بدون منطق، زمینه ساز شروع افسردگی و دوام آن است. تفکر شدیدا منفی همیشه با افسردگی یا اختلالات احساسی همراه است وقتی نگران می شوید وقتی افکار ناخوشایند به ذهنتان خطور می کند ، کج خلق و افسرده می شوید.افکار منفی را می توان افکار اتوماتیک نامید، زیرا بدون اراده شما ، خودبخود و بدون اینکه خواسته باشید در ذهنتان جاری می شوند و شما کمترین شکی به حقانیت و وجود خارجی آنها ندارید. رابطه میان طرز فکر و احساس شما و تاثیر ایندو از یکدیگر به ترتیب ذیل است :

جهان : مجموعه ای از حوادث مثبت ، منفی و خنثی است.

افکار : با توجه به آنچه در ذهنتان جاری است حوادث را تفسیر می کنید ما اصطلاحا آنرا مکالمه ذهنی می نامیم.


روحیه: احساس زائیده افکار است . برای آنکه نسبت به حادثه ای واکنش نشان دهید باید قبلا آنرا در مغز خود فيلتر و تصفيه يا پالایش کرده باشید.

پایه و اساس افسردگی تحریف های دهگانه شناختی است كه ذيلا |آوده مي شود:


1- تفکر هیچ چیز یا همه چیز: همه امور را سیاه و سفید می بینید. اگر نتیجه کارتان عالی نباشد خود را ناکام و شکست خورده تلقی می کنید
.
2- تعمیم مبالغه آمیز : جزیی ترین حادثه منفی را به حساب شکست همیشگی می گذارید.

3- فیلتر ذهنی : شبیه قطره جوهری که چون بر پيالي آبی چکید و كل آب را رنگی می کند، حوادث جزیی را به قدری بزرگ می کنید که حقیقت در سایه اش محو می شود.

4- بی توجهی به امر مثبت : تجربه های مثبت را به هر دلیل بی اعتبار می دانید و در نتیجه باورهای منفی را در وجود خود می کاوید.

5- نتیجه گیری شتابزده : بدون دلیل تفسیرهای منفی می کنید :

الف) ذهن خوانی : بدون دلیل فکر می کنید که دیگران نسبت به شما واکنش منفی دارند و زحمت تحقیق بیشتر را هم به خود نمی دهید.

ب) اشتباه پیشگو: پیش بینی بدبینانه می کنید و معتقدید که عین واقعیت را می گوئید.
6- درشت بینی ، ریز بینی : درباره اهمیت موضوعات ، مانند شکست کوچکی که خورده اید و موفقیت دیگران یا مبالغه بیش از حد می کنید یا ارزش صفات مثبت یا اهمیت ناکامی دیگران را به هیچ جلوه می دهید.
7- استدلال احساسی: فرض را بر این می گذارید که احساسات منفی لزوما ماهیت حقیقی امور را نشان می دهند ، چون احساس می کنم حتما همین طور است.

8- عبارات باید ، بهتر است : به استناد باید ها و بهتر است ها ، احساس گناه می کنید و چون دیگران را مشمول کردید عصبانی و ناراحت می شوید.

9- مارك زدن : مارك زدن شدیدترین نوع تعمیم مبالغه آمیز است ، به جای توضیح اشتباه ، به خود مارك اشتباه می زنید مثلا مي گوييد: من بازنده هستم . گاه هم مارك را متوجه دیگران می کنید، مي گوييد : او آدم تنبلی است.

10- شخصی سازی : خود را مسبب حوادثی می بینید که در اصل مسئول نبوده اید.

برخی دیگر از عوامل افسرده گی


1-ازدست دادن كسي كه به اوعشق مي ورزد.
2-ازدست دادن تامين وثبات زندگي .
3-طلاق وشكست در زندگي يادر امتحان.
4-عدم امنيت .
5- نداشتن شغل يادرآمد كافي .
6-فشارزيادازطرف خانواده, محيط و…
7-برخي اختلالات عصبي وشيميايي درانتقال دهنده هاي شيميايي مغزازجمله سروتونين ونوراپي نفرين
البته طبق تحقيقي كه در دانشمندان درنيوزلند انجام دادند ودر سايت بي بي سي ومجله ي ساينس به چاپ رسيده,مشخص شد كه ژن(5-اچ تي تي )كه در كنترل سروتونين مغز كمك مي كند,بر افسردگي تاثير مي گذارد.


به عبارتی دیگر شش عامل اصلی وجود دارند که خود نیز بر هم اثر دارند که می توان گفت از عوامل افسردگی است كه عبارتند از:


موقعیت ها- فکر ها- هیجانات- فیزیولوژی بدن و فعالیت ها وژنها.


هر یک از این بخشهای مختلف زندگی می تواند در افسردگی نقش بازی کند و افسردگی نیز به نوبه ی خود بر آن ها موثر است.


_موقعیت ها: فقدان ها / انزوا / تعارض / استرس.
-افکار:عادات افکار منفی/ خود انتقادی شدید،غیر منصفانه و غیر واقعی.
-هیجانات: دلسردی/ غمگینی/ نا امیدی/ کرختی/ اضطراب.
– فیزیولوزی: تغییر در خواب/ انرژی پایین/ تغییرات در شیمی مغز.
فعالیت ها: کناره گیری از اجتماع/ کاهش در میزان فعالیت / کم توجهی به خود.

۱ – موقعیت ها


معمولا افسردگی در موقعیت های دشوار زندگی بروز می کند. موقعیت هایی که فرد آن را فشار زا یا حتی ویران کننده می داند. اگر تلاش های شما برای مقابله با این موقعیت ها – به وسیله ی اصلاح یا پذیرش موقعیت ها- موفقیت آمیز نبود، شما ممکن است احساس در هم شکستن و نا امیدی کنید. آن هنگام خطر بروز یک دوره ی افسردگی در شما افزایش پیدا می کند. بعضی از موقعیت هایی که میتوانند با افسردگی رابطه داشته باشند عبارتند از:


رویدادهای بزرگ زندگی، مخصوصا فقدان: رویدادهایی مثل مرگ یک فرد مورد علاقه، نقل مکان، طلاق، ورشکست شدن، یا ازدست دادن شغل ازهم گسیختگی های بزرگی در زندگی همه ی افراد است.


کم بودن تماس اجتماعی: انزوای اجتماعی یک عامل خطر معنی دار در ابتلا به افسردگی ست.


تعارض در روابط: دوره هایی از آشفتگی در ارتباطات فردی، خواه زناشویی و خواه مربوط به خانواده به شدت استرس زاست و می تواند به آغاز افسردگی کمک کند.


استرس مربوط به شغل: این می تواند ناشی نا ایمنی شغلی ( آگاه نبودن به اینکه آیا در شغل خودمان باقی می مانیم؟)، اختلاف با سرپرست یا همکاران، یا کار بیش از حد ( انسان نمی تواند 16 ساعت در روز کار کند چه در خانه و چه در محل کار) باشد.


استرس مربوط به سلامت جسمی: این مخصوصا در مورد آن مشکلات تندرستی که مزمن هستند ، ، آن هایی که می توانند موجب درد یا ناتوانی جسمی شوند و می توانند پاسخ به درمان را محدود کنند، صادق است. توجه داشته باشید که بعضی بیماری های جسمی یا درمان های جسمی با اثری که بر بدن می گذارند می توانند باعث بروز افسردگی شوند. به عنوان مثال کم کاری تیرویید ( حالتی که غده ی تیرویید خیلی کم هورمون تیرویید را ترشح می کند) اغلب با افسردگی و خستگی مرتبط است.

۲ – افکار


هر کدام از ما در برابر رویدادهای محیطی یک جور تاثیر می پذیریم. این تاثیر پذیری به این بستگی دارد که ما در باره ی آن رویدادها چگونه فکر می کنیم. تصور کنید دو مرد در یک مهمانی در حال قدم زدن هستند. یکی از آن ها خیلی عادی از مهمانی خارج می شود. پیش بینی می شود او حسابی با خودش کیف کرده است و گروه مهمان ها را پذیرا و دوستانه می داند. دیگری از گردهمایی های اجتماعی می ترسد. پیش بینی می شود او احساس تیره روزی کند و فکر می کند دیگران در مورد او قضاوت می کنند و او را نمی پذیرند. شواهد بالینی و پژوهشی نشان داده اند که افراد افسرده راه های ویزه ای برای اندیشیدن به جهان دارند. این افکار می توانند افسردگی را آغاز کنند یا باعث بدتر شدن آن شوند.


در طول افسردگی افراد اغلب راه های سوگ مندانه ای یرای تفسیر رویداد ها و موقعیت ها دارند. آنها معمولا عبارتند از:

نگاه به موقعیت موجود به شیوه ی بدبینانه ی غیر واقعی: تاکید بر جنبه های منفی و تهدید آمیز و نادیده گرفتن جنبه های بیشتر مثبت و امید بخش رویدادهاواتفاقات.

فکر کردن در مورد خود با اسلوبی انتقادی: قضاوت در مورد خود با شیوه ای غیر منصفانه و خشن.

پیش بینی کردن یک آینده ی غم افزا و نا امید کننده : مبالغه در احتمال ، نتیجه خیلی منفی گرفتن از کارها.

ما به اینها سه گانه ی منفی میگوییم: فکر کردن به شیوه ی غیر منصفانه و منفی در موردموقعیت موجودتان، خود تان و آینده تان.

این گونه از فکر کردن معمولا در کودکی شروع می شود. بعضی از افراد در خانواده هایی بزرگ شده اند که فقط تفسیر های منفی و انتقادی تعلیم داده می شده است.در این خانواده ها کودکان وقتی که چیزهای خوبی در مورد خودشان می گویند دلسرد می شوند و برای خود انتقادگر بودن تشویق. چه این افکار در کودکی شروع شوند و چه در نتیجه ی افسردگی به وجود آیند، آن ها می توانند تاثیر هنگفتی بر نحوه ی تجربه ما از جهان بگذارند.

عجیب نیست که این شیوه های فکر کردن در مورد جهان ضربه های منفی ناشی از موقعیت های مشکل زندگی را افزایش می دهند و افراد را مستعد دردهای عاطفی می کند.

بعضی از کسانی که رویدادها را با این شیوه های سوگمندانه نگاه می کنند امکان دارد حتا وقتی همه چیز به خوبی پیش می رود، نا امید و دلسرد شوند.

3- هیجان


افسردگی اغلب با احساس نا امیدی و غمگینی شروع می شود. تلاش های ناموفق برای مقابله با موقعیت های مشکل زندگی، این احساس ها را راه انداخته اند. هرچند، در ادامه ی افسردگی، حاصل این احساس های ناخشنودی، انواع دردناک تر و شدید تر تجربه های هیجانی ست. فرد افسرده مغلوب احساس یاس می شود، مغلوب حالت با نفوذ نکبت و نا امیدی. یک نویسنده که خودش افسردگی را تحمل کرده است این حالت هیجانی را اینگونه توصیف می کند:” بودن در میان تنگنای سگ های سیاه”. احساس عمیق اضطراب (تنش فیزیکی، نگرانی، و احساس این که اتفاق بدی روی خواهد داد)، اغلب با این احساس های افسردگی همراه است.


بعضی از افراد افسرده یک احساس همیشگی کرختی هیجانی را تجربه می کنند، به زبان ساده آنها در مورد هیچ چیزی احساسی ندارند. گویا درد روان شناختی آن قدر شدید شده است که ذهن به راحتی پاسخ هیجانی را خاموش می کند، مثل یک کلید خاموش کننده در یک مدار الکترونیکی.


یادتان باشد که افراد افسرده، جهان را به شیوه ی غیر واقع بینانه ای با بدبینی تفسیر میکنند و در مورد خودشان با یک روش خشن و غیر منصفانه قضاوت می کنند. بخش عمده ای از هیجان هایی که آنها احساس می کنند بر پایه ی این شیوه منفی تفسیر زندگی، بنا شده است. اگر افکار آن ها در مورد جهان منفی و غیر وافع بینانه باشد، هیجان ها ی آن ها نیز منفی و غیر واقع بینانه می شود.


ممکن است فکر کردن به یک هیجان غیر واقع بینانه مشکل باشد. تصور کنید فردی سخت باور دارد که مسافرت با هواپما به شدت خطرناک است به این خاطر که هواپما ها مکرر سقوط می کنند. این فرد هنگام پرواز خیلی وحشت زده می شود.این ترس، به هر حال، بر پایه ی باور غلط در مورد امنیت هواپیما بنا می شود ، بنابراین یک هیجان غیر واقع بینانه و نامتناسب با موقعیت است. مشابه با این، افراد افسرده باور هایی که در مورد جهان و خودشان دارند که غیر واقع بینانه است و بنابر این منجر به هیجان های منفی غیر واقع بینانه می شوند.

4- فیزیولوژی


افسردگی با نشانه های بدنی گوناگونی همراه هستند. بعضی از این نشانه های بدنی همچنین ممکن است درنشانه هاي افسردگی در جایگاه اول قرار گیرند.
یکی از تغییرات بدنی نیرومند همراه با افسردگی، مختل شدن خواب است. معمولا این گرفتاری، ناتوانی در خوابیدن به مقدار کافی ست. این می تواند به علت مشکل در به خواب رفتن، بیدار شدن های مکرر در طول شب، یا صبح خیلی زود از خواب بیدار شدن باشد. گاهی اوقات ممکن است فرد زیاده از حد بخوابد. به این علت که او آرزو دارد به سادگی خودش را در خواب پنهان کند یا چنان احساس خستگی می کند که گویی هرگز به خواب کافی نخواهد رسید. وقتی که خواب است تجدید قوا نمی کند فرد وقتی بیدار می شود احساس می کند نیروی تازه ای نگرفته و استراحت نکرده است . این حالت در روزهایی که فرد با مشکلات سر و کار داشته بیشتر است. افراد افسرده اغلب احساس می کنند انرژی ندارند و با کارهای روزمره از پا در می آیند.


یک نظریه در مورد افسردگی علت آن را تغیرات در اعمال مغز می داند، یک “عدم تعادل شیمیایی “. تحقیقات نشان داده اند که بعضی از افراد افسرده در سیستم عصبی شیمیایی مغز فعالیت کمتری دارند. اگر چه، این چندان روشن نیست که آیا این تغییرات در شیمی مغز واقعا علت افسردگی هستند؟ همه  ما می دانیم که افسردگی معمولا با تغییرات در شیمی مغز ارتباط دارد.


تغیرات فیزیولوژیک در افسردگی ممکن است در اثر مقابله با مشکلات شدید تر شوند یا حتی یکی از گام های برنامه ی مدیریت افسردگی باشند. درمان با دارو های ضد افسردگی معمولا می تواند کمک کننده ی خوبی باشد برای اینکه شما دوباره خوب بخوابید و انرژی بدنی تان را بازیابید. همچنین این دارو ها به شما اجازه می دهند که فعالانه مهارت های پیروز شدن بر افسردگی را یاد بگیرید و به آن ها عمل کنید.

5 – فعالیت ها


افسردگی معمولا اثر قابل توجهی بر رفتار افراد می گذارد. این جا بعضی از بیشترین ناحیه هایی که تاثیر پذیرند را می گوییم:


کناره گیری از دوستان و خانواده. دعوت های اجتماعی رد می شود، تلفن ها را بی جواب می گذارد، و کاری می کند که به هر طریقی شده با دوستان و خانواده اش نباشد. انزوای اجتماعی یک همراه قدرتمند خلق افسرده است. شما از خونگرمی و احساس رابطه با دیگران دوری می کنید.

کاهش مراقبت از خود: آن ها از فعالیت هایی که به قصد حفظ ظاهر و بدن شان انجام می شود، به فراوانی غفلت می کنند. افراد افسرده اغلب کمتر از معمول به آراستن خود و لباس هایشان می پردازند. به علاوه، ورزش اغلب کاهش می یابد، که می تواند شامل فعالیت های مناسب و معمول مانند آهسته راه رفتن یا قدم زدن در اطراف محل سکونت باشد. حذف ورزش می تواند در افسردگی مشارکت کند. این مشارکت بوسیله ی حذف یکی از نیرومند ترین منابع بهزیستی بدنی و عزت نفس انجام می شود. همچنین، افراد افسرده عادت های غذایی به هم ریخته ونامرتبي دارند. این می تواند غذانخوردن نا کافی ( صرف نظر از خوردن) مربوط به نداشتن اشتها باشد، یا پرخوری به عنوان یک دلداری دهنده خود.

کم کردن فعالیت های لذت بخش. سرگرمی ها؛هنر ها، ورزش ها، مطالعه ها و مسافرت ها رنج آور می شوند. افراد افسرده اغلب احساس می کنند این فعالیت ها خیلی خسته کننده هستند و انگیزه ای برای انجام آن ها ندارند.

افسردگی غالباً مشکل خانوادگی دارد کارشناسان معتقدند که یک حساسیت ژنتیکی درترکیب با عوامل محیطی مانند استرس با بیماری جسمی می تواند باعث ایجاد یک عدم تعادل درمواد شیمیایی مغز به نام ” نوروترانسمیتر” ها شود که موجب افسردگی می شود به نظر می رسد عدم تعادل بین سه نوروترانسمیتر ، سروتنین ، نوراپی نفرین ودوپامین با افسردگی مرتبط باشد.


دانشمندان کاملاً نمی دانند که چگونه عدم تعادل در نور وترانسمیتر ها می تواند علائم ونشانه های افسردگی را ایجاد کند به طور قطع مشخص نیست که آیا تغییرات نوروترانسمیترها علت افسردگی است .


ودر بسیار از مردم نیز علت افسردگی ناشناخته باقی می ماند به طور کلی مشخص شده است که افسردگی به عنوان نتیجه یکسری از فعل وانفعالات شیمیایی د رمغز اتفاق می افتد این فعل وانفعالات که نوروترانسمیتر نامیده می شود درتمامی اعمال ورفتارها ی بدن به صورت بیولوژیکی وجود دارد .

6-ژن :


ژن ها نقش مهمی د ربروز افسردگی دارند . ژن ها  ی بسیاری در این جریان دخیل هستند و هنوز به طور روشن نمی دانیم که آنها چگونه عمل می کنند برای اکثر انواع افسردگی ها هیچگونه دلیل که ناشی از تاثیر ارثی مستقیم دربروز آن باشد ، وجود ندارد .


ثابت شده است که در بعضی از اقوام وخانوده ها افسردگی شایعتر بود ولی وجود یک فرد افسرده در یک خانواده لزوماً دلیل بر اتفاق این امر در بقیه اعضا، خانواده نیست . اماهرچه د رجه خویشاندی نزدیکتر باشد به همانه نسبت آسیب پذیری برای افسردگی بیشتر می شود.


مطمئناً انسان به این دلیل افسرده نمی شودکه پدرو مادر، خواهریا برادرش افسرده بوده اند. ولی افرادی که در خانوده چنین مشکلی دارند، امکان ابتلا آنها به افسردگی بیشتر است . بالاترین خطر را باید دردوقلو های یکسان دید . اگر یکی از آنها افسرده باشد خطر ابتلای دیگری هم بسیار بالاست خیلی مشکل است که درصد ابتلا را اعلام کرد چون تاثیر ژن ها د رمورد انواع افسردگی ها متفاوت است.


عوامل ژنتیکی در مورد افسردگی های شدید نقش بزرگ تری ایفا می کنند تا درمورد افسردگی های با درجات سبک تر ضمناً این عوامل برای بروز افسردگی در افراد جوان تر نیز نقش اساسی تری دارندتا درانسان های مسن تر ،  ژن مهم ترین نقش را درایجاد افسردگی مدل مانی ایفا می کند در این نوع افسردگی ، انسان گاهی افسرده و گاه به شدت سرحال وشاد است.


ضمناً اگر در بین اعضای خانواده مواردی از افسردگی وجود داشته باشد معمولاً باید واقعه ای سنگین وآزاردهنده روی دهد تا افسردگی بروز نماید.

درمان :


مصرف تركيبي از دارودرماني ,رفتار درماني وخانواده درماني كه البته هنگام ناراحتي 3 مورد ذيل را از ياد نبريد.

1- افکار منفی را یادداشت کنید. اجازه ندهید که بی وقفه در ذهنتان زنگ بزنند ، روی کاغذ مهارشان کنید.

2- فهرست ده گانه تحریف های شناختی را به طور مکرر مرور کنید.

3- به جای سرزنش خویش ، با تفکر منطقی با مسایل برخورد کنید. به تدریج بهتر می شوید ، عزت نفستان بالا می رود و احساس بی ارزشی و افسردگی را فراموش می کنید.

چند ملاحظه ی مهم در مورد افسردگی:


1) شما خودتان به سختی می توانید افسردگی تان را تشخیص دهید! خلق ما بر روی قضاوت ما تاثیر می گذارد. بنابراین اغلب سخت است خودمان قضاوت کنیم افسرده هستیم یا نه. معمولا این کار را افرادی مثل پزشک عمومی/ روان شناس/ روان پزشک و یا متخصصان اعصاب و روان انجام می دهند.

2) اگر شما افسرده اید بدانید که تنها کسی نیستید که به آن مبتلا شده اید. اگر همین الان روی تمام مردم دنیا تست افسردگی اجرا کنیم بیشتر از 4 درصد از بزرگسالان افسرده هستند( میزان بروز) . ضمنا بیش از 15 درصد از مردم لا اقل یک بار در طول زندگی شان افسردگی را تجربه می کنند( میزان شیوع).

3) افسردگی نشانه ی ضعف نیست! بسیاری از افراد قابل/ باهوش و فاضل افسرده می شوند! افسردگی هرگز به این معنا نیست که شما شخصیتی ضعیف یا نقصی در منشتان دارید.

نتيجه :


تنهايي ، انزوا ، خود آزاري ، ناراحتي  ، پاسخهايي به محركهاي محيطي است و در كل مي توان گفت افسرده گي پاسخي از سوي شخص سالم به فشارهاي زندگي مي باشد كه در نمود هاي رفتارنامناسب مانند كم اشتهايي و خاموشي ميل جنسي وتقليل جلب توجه ديگران و محبت، انزوا و…… بروز مي كند.


شناخت افسرده گي و علم به عوامل افسرده زا چگونگي زنده گي صحيح را به ما مي آموزد كه هم سلامتي خودمان و هم صحت اطرافيانمان را افزايش مي دهد به عبارتي ديگر با شناخت بيشترافسردگي ميشود دنيا  را طورديگري ديد.


مثبت انديشي، فيلتر كردن افكار، منطقي بودن و اميد داشتن و….علاوه بر دواهاي درماني راههايي براي درمان وپيشگيري اين معضل كشنده مي باشد.


مي توانيم درهنگام شكست ، علت يابي كنيم ونا اميد نشويم وشكست خود را مقدمه پيروزي فرداي خود نماييم.


مي توانيم هنگام از دست دادن عزيزي بس مهربان ، دنيا را خاتمه يافته نپنداريم و به چيزهاي ديگري كه علاقه داريم دل خود را مشغول كنيم وبه تعلق محكم تر زندگي بيانديشيم ، به خود بگوييم كه دنيا وفا نداردو معبري براي كمال است ودوستي يك اتفاق وجدايي يك قانون و….


مي توانيم ديد ديگران را در مورد خود اصلاح كنيم و خود را به يك شخص محبوب وهمه پذير تبديل كنيم.


و مي توانيم…..


اينها همه با شناخت صحيح از افسرده گي اين بيماري كشنده قرن ميسراست.

پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه (BDI-13)

هدف: اندازه گیری میزان افسردگی در افراد
تعداد سوال: 13
شیوه تفسیر و نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: فتحی آشتیانی ، علی. آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. انتشارات بعثت. 1388

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه)

افسردگي اختلال ناتوان‌كننده‌اي است كه در ۱۵ تا ۲۵ درصد مبتلایان به سرطان ديده شده است و نسبت بروز آن در مردان و زنان مساوی است. 

مسائل مهم در زندگی هر بیمار مبتلا به سرطان مي‌تواند عوامل زير باشد

ترس از مرگ.
برهم خوردن برنامه‌های زندگی.
دگرگونی در تصور بیمار از خود و عزت نفس او.
تغییرات در نقش اجتماعی و سبک زندگی وی.
مسائل مالی و قانونی.

تصورات غلط بسیاری دربارة سرطان و اینکه افراد درگیر با آن چگونه با این مشکل مواجه مي‌شوند وجود دارند، از جمله اینکه

تمام مبتلایان به سرطان افسرده هستند.
افسردگی یک بیمار مبتلا به سرطان طبیعی است
درمان (سرطان) کمکی به برطرف كردن افسردگی نمی‌کند.
تمامی مبتلایان به سرطان دچار مرگ دردناک و زجرآوری خواهند شد.

غمگینی و اندوه، واکنش‌های طبیعی به بحران‌هایی است که فرد در طی بيماري سرطان با آنها مواجه مي‌شود، و تمام افراد درگیر با سرطان هم گاهی این حالت‌ها را تجربه خواهند نمود.

به این دلیل که غمگینی در بین بیماران مبتلا به سرطان رایج است، تمییز بین درجات طبیعی غم و افسردگی مهم است. بخش مهمی از مراقبت‌هاي مربوط به سرطان، تشخیص آن نوعی از افسردگی است که نیاز به درمان دارد. ممکن است برخی افراد در سازگاری با تشخیص سرطان خود، بیش‌تر از دیگران مشکل داشته باشند.

افسردگی شدید یک غم یا بی‌حالی ساده نیست. افسردگی شدید، حدود ۲۵ درصد از مبتلایان به سرطان را گرفتار مي‌کند و نشانه‌های رایجی دارد که مي‌توان آنها را تشخیص داد و درمان کرد. گاه نشانه‌های افسردگی که پس از تشخیص سرطان در بیمار بروز مي‌كند، مي‌تواند حاكي از اين باشد که بیمار پیش از تشخیص سرطان هم دچار اختلال افسردگی بوده است.

نشانه‌های افسردگی شدید عبارتند از

داشتن حالت افسردگی در بیش‌تر طول روز و بیش‌تر روزهای هفته.
لذت نبردن و از دست دادن علاقه نسبت به بیش‌تر فعالیت‌ها.
تغییر در عادت‌های مربوط به تغذیه و خواب.
عصبی بودن یا احساس تنبلی.
خستگی.
احساس بی ارزشی یا احساس گناه بی‌دلیل.
نداشتن تمرکز.
فکر کردن دائم به مرگ یا خودکشی.

عوامل خطرزایی که مربوط به سرطان هستند

افسردگی در زمان تشخیص سرطان.
دردی که به درستی مهار نشده باشد.
ابتلا به سرطان پیشرفته.
افزایش میزان درد یا اختلالات جسمی.
ابتلا به سرطان لوزالمعده.
مجرد بودن و ابتلا به سرطان‌های نواحی سر و گردن.
انجام درمان با استفاده از داروهای ضد سرطان.

عوامل خطرزایی که مربوط به سرطان نیستند

سابقة ابتلا به افسردگی.
کمبود حمایت از طرف خانواده.
دیگر حوادثی که موجب ایجاد استرس شود.
پیشینة خانوادگی ابتلا به افسردگی یا خودکشی.
اقدام به خودکشی در گذشته.
سابقة اعتیاد به مشروبات الکلی یا مواد مخدر.
ابتلای همزمان به چندین بیماری که موجب ایجاد نشانه‌های افسردگی شود (مانند حملات صرع یا سکتة قلبی).

درمان

دارودرمانی.

روان‌درمانی.

دارو درمانی

افسردگی شدید را مي‌توان با ترکیبی از مشاوره و داروهای ضدافسردگی درمان كرد؛ معمولاً پزشک عمومی داروهای ضدافسردگی تجویز مي‌كند، اما در شرايط زیر بیمار را به یک روانپزشک یا روانشناس ارجاع مي‌دهد:

یک پزشک عمومی یا متخصص سرطان شايد به دلايلي نخواهد مسئولیت درمان افسردگی را بر عهده بگیرد (مثلاً بیمار افكار خودکشی داشته باشد)
نشانه‌های افسردگی پس از ۲ تا ۴ هفته درمان برطرف نشوند.
نشانه‌ها بدتر شوند.
عوارض جانبی داروهای مخصوص درمان سرطان، مانع از مصرف دُز لازم داروی کنترل افسردگی شوند.
نشانه‌های افسردگی موجب ایجاد اختلال در پیگیری درمان سرطان شوند.

روان‌درمانی

تأثير گونه‌های مختلفي از روان درمانی در درمان افسردگی ناشی از سرطان ثابت شده است. اغلب برنامه‌های درمانی به مدت ۴ تا ۳۰ ساعت و به شکل جلسات خصوصی یا گروهی تنظیم مي‌شوند.

این برنامه‌ها شامل جلسات آموزشی دربارة سرطان یا مهارت‌های آرامش‌دهنده هستند.

این روش‌های درمانی اغلب به‌صورت ترکیبی از مداخله در بحران (Crisis Intervention)، روان درمانی و تکنیک‌های رفتاری/ تفکری هستند. به بیماران آموزش داده مي‌شود كه چگونه اندوه و پریشانی خود را کاهش دهند، مهارت‌های سازگاری و حل مسائل را در خود تقويت كنند؛ حمایت دیگران را جلب کنند؛ بر افکار منفی و خودشکنانة خود غلبه کنند؛ و چگونه حریم شخصی خود را به کمک یک مراقب همدل حفظ كنند.

پرسشنامه افسردگی بک – فرم بلند (BDI-II-21)

هدف: بررسی نشانه های عاطفی، شناختی و جسمانی افسردگی افراد

تعداد سوال: 21

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: فتحی آشتیانی ، علی. آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. انتشارات بعثت. 1388

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه افسردگی بک (فرم بلند)

افسردگي اختلال ناتوان‌كننده‌اي است كه در ۱۵ تا ۲۵ درصد مبتلایان به سرطان ديده شده است و نسبت بروز آن در مردان و زنان مساوی است. 

مسائل مهم در زندگی هر بیمار مبتلا به سرطان مي‌تواند عوامل زير باشد

ترس از مرگ.
برهم خوردن برنامه‌های زندگی.
دگرگونی در تصور بیمار از خود و عزت نفس او.
تغییرات در نقش اجتماعی و سبک زندگی وی.
مسائل مالی و قانونی.

تصورات غلط بسیاری دربارة سرطان و اینکه افراد درگیر با آن چگونه با این مشکل مواجه مي‌شوند وجود دارند، از جمله اینکه

تمام مبتلایان به سرطان افسرده هستند.
افسردگی یک بیمار مبتلا به سرطان طبیعی است
درمان (سرطان) کمکی به برطرف كردن افسردگی نمی‌کند.
تمامی مبتلایان به سرطان دچار مرگ دردناک و زجرآوری خواهند شد.

غمگینی و اندوه، واکنش‌های طبیعی به بحران‌هایی است که فرد در طی بيماري سرطان با آنها مواجه مي‌شود، و تمام افراد درگیر با سرطان هم گاهی این حالت‌ها را تجربه خواهند نمود.

به این دلیل که غمگینی در بین بیماران مبتلا به سرطان رایج است، تمییز بین درجات طبیعی غم و افسردگی مهم است. بخش مهمی از مراقبت‌هاي مربوط به سرطان، تشخیص آن نوعی از افسردگی است که نیاز به درمان دارد. ممکن است برخی افراد در سازگاری با تشخیص سرطان خود، بیش‌تر از دیگران مشکل داشته باشند.

افسردگی شدید یک غم یا بی‌حالی ساده نیست. افسردگی شدید، حدود ۲۵ درصد از مبتلایان به سرطان را گرفتار مي‌کند و نشانه‌های رایجی دارد که مي‌توان آنها را تشخیص داد و درمان کرد. گاه نشانه‌های افسردگی که پس از تشخیص سرطان در بیمار بروز مي‌كند، مي‌تواند حاكي از اين باشد که بیمار پیش از تشخیص سرطان هم دچار اختلال افسردگی بوده است.

نشانه‌های افسردگی شدید عبارتند از

داشتن حالت افسردگی در بیش‌تر طول روز و بیش‌تر روزهای هفته.
لذت نبردن و از دست دادن علاقه نسبت به بیش‌تر فعالیت‌ها.
تغییر در عادت‌های مربوط به تغذیه و خواب.
عصبی بودن یا احساس تنبلی.
خستگی.
احساس بی ارزشی یا احساس گناه بی‌دلیل.
نداشتن تمرکز.
فکر کردن دائم به مرگ یا خودکشی.

عوامل خطرزایی که مربوط به سرطان هستند

افسردگی در زمان تشخیص سرطان.
دردی که به درستی مهار نشده باشد.
ابتلا به سرطان پیشرفته.
افزایش میزان درد یا اختلالات جسمی.
ابتلا به سرطان لوزالمعده.
مجرد بودن و ابتلا به سرطان‌های نواحی سر و گردن.
انجام درمان با استفاده از داروهای ضد سرطان.

عوامل خطرزایی که مربوط به سرطان نیستند

سابقة ابتلا به افسردگی.
کمبود حمایت از طرف خانواده.
دیگر حوادثی که موجب ایجاد استرس شود.
پیشینة خانوادگی ابتلا به افسردگی یا خودکشی.
اقدام به خودکشی در گذشته.
سابقة اعتیاد به مشروبات الکلی یا مواد مخدر.
ابتلای همزمان به چندین بیماری که موجب ایجاد نشانه‌های افسردگی شود (مانند حملات صرع یا سکتة قلبی).

درمان

دارودرمانی.

روان‌درمانی.

دارو درمانی

افسردگی شدید را مي‌توان با ترکیبی از مشاوره و داروهای ضدافسردگی درمان كرد؛ معمولاً پزشک عمومی داروهای ضدافسردگی تجویز مي‌كند، اما در شرايط زیر بیمار را به یک روانپزشک یا روانشناس ارجاع مي‌دهد:

یک پزشک عمومی یا متخصص سرطان شايد به دلايلي نخواهد مسئولیت درمان افسردگی را بر عهده بگیرد (مثلاً بیمار افكار خودکشی داشته باشد)
نشانه‌های افسردگی پس از ۲ تا ۴ هفته درمان برطرف نشوند.
نشانه‌ها بدتر شوند.
عوارض جانبی داروهای مخصوص درمان سرطان، مانع از مصرف دُز لازم داروی کنترل افسردگی شوند.
نشانه‌های افسردگی موجب ایجاد اختلال در پیگیری درمان سرطان شوند.

روان‌درمانی

تأثير گونه‌های مختلفي از روان درمانی در درمان افسردگی ناشی از سرطان ثابت شده است. اغلب برنامه‌های درمانی به مدت ۴ تا ۳۰ ساعت و به شکل جلسات خصوصی یا گروهی تنظیم مي‌شوند.

این برنامه‌ها شامل جلسات آموزشی دربارة سرطان یا مهارت‌های آرامش‌دهنده هستند.

این روش‌های درمانی اغلب به‌صورت ترکیبی از مداخله در بحران (Crisis Intervention)، روان درمانی و تکنیک‌های رفتاری/ تفکری هستند. به بیماران آموزش داده مي‌شود كه چگونه اندوه و پریشانی خود را کاهش دهند، مهارت‌های سازگاری و حل مسائل را در خود تقويت كنند؛ حمایت دیگران را جلب کنند؛ بر افکار منفی و خودشکنانة خود غلبه کنند؛ و چگونه حریم شخصی خود را به کمک یک مراقب همدل حفظ كنند.

پرسشنامه حمایت اجتماعی (مقیاس دوستان)

هدف: سنجش ارضا حمایت اجتماعی از ناحیه دوستان

تعداد سوال: 20

شیوه تفسیر و نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارات بعثت .1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 پرسشنامه حمایت اجتماعی (مقیاس دوستان)

حمایت اجتماعی مفهومی است که اغلب برداشت حسی از آن شده و به کمکی که از سوی افراد دیگر در یک وضعیت سخت زندگی به فرد می‌شود، گفته می‌شود.

یکی از اولین تعریف‌ها در این خصوص به کوب  بازمی‌گردد. وی حمایت اجتماعی را چنین تعریف می‌کند: “اعتقاد شخصی که در نتیجه آن، فرد دوست داشته می‌شود، مورد احترام قرار می‌گیرد و ارزشمند می‌شود و به یک شبکه اجتماعی و تعهدات متقابل وصل می‌شود.”

در تعریف حمایت اجتماعی می‌توان بین کیفیت حمایت دریافت شده (رضایت) و تأمین حمایت اجتماعی تفاوت قائل شد. اغلب مطالعات بر اندازه‌گیری حمایت دریافت شده استوار شده‌اند. همچنین می‌توان بین حمایت دریافت شده و انتظارات در زمان نیاز و بین حمایت خاص و حمایت عمومی تفاوت قائل شد.

حمایت اجتماعی به کمک‌هایی که از سوی خویشاوندان، دوستان و دیگر افراد به یک فرد می‌شود اطلاق می‌شود. این کنش‌ها شامل کمک‌های عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی است:

حمایت عاطفی: به مواردی اشاره دارد که باعث می‌شود افراد احساس کنند مورد حمایت هستند. چنین حمایتی غالباً به شکل انواع غیرملموس است و کمک می‌کند که حس ارزشمندی در افراد تقویت شود.

حمایت ابزاری: کمک ابزاری به کنش‌های ارائه شده از سوی دیگران گفته می‌شود که به افراد کمک می‌کند تا مسئولیت‌های معمولی و روزمره خود، مثل نگهداری از بچه، تعهدات مالی و مسائل مربوط به کار را انجام دهند.

حمایت اطلاعاتی: کمک‌های اطلاعاتی به تبادل دیدگاه‌ها در زمینه کار، مشاوره یا فرصت‌های دیگری که ممکن است زندگی افراد را تسهیل کند می‌پردازد.

ولمن در تقسم‌بندی حمایت‌های اجتماعی به موارد زیر اشاره می‌کند: حمایت مصاحبتی، حمایت عاطفی، حمایت خدماتی، حمایت مالی، حمایت اطلاعاتی، و حمایت مشورتی فیشر نیز بر سه نوع حمایت تأکید می‌کند که عبارتند از: حمایت مشورتی، حمایت مصاحبتی و حمایت عملی.

راه اندازی سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی وبسایت ترم آخر راه اندازی شد

 

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت (AOIQ)

هدف: ارزیابی هوش سازمانی از ابعاد مختلف (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد)
تعداد سوال: 49
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- آزمون هوش گودیناف

۲- پرسشنامه سنجش میزان توجه دانش آموزان به هوش چندگانه و ابعاد آن از نظر آموزگاران

۳- پرسشنامه هوش عاطفی کارکنان

۴- مقیاس باورهای هوشی (بهوشیاری) براون و رایان (MFS )

۵- آزمون هوشی سانتوچی برای تشخیص کنترل دست و جهت یابی کودکان ۴ تا ۶ ساله

۶- پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

۷- پرسشنامه هوش رقابتی (CIQ)

۸- پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچ (۲۰۱۲)

۹- مقیاس هوش هیجانی شاته (MSEIS) – نسخه تجدید نظر شده

۱۰- پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI)

۱۱- پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران

۱۲- پرسشنامه هوش اخلاقی

۱۳- مقیاس هوش اجتماعی ترومسو

۱۴- پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران

۱۵- پرسشنامه هوش هیجانی شوت

۱۶- مقیاس رگه فراخلق صفت (TTMS) – فرم کوتاه (مقیاس خودگزارشی هوش هیجانی)

۱۷- پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

۱۸- پرسشنامه ابعاد مختلف هوش عاطفی

19- پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت (AOIQ)

ترم آخر: مرجع پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت (AOIQ)

هوش سازمانی (OI) به معنای کسب دانش و اطلاعات جامع از همه عواملی که بر سازمان تاثیر می گذارد. منظور از همه عوامل یعنی اطلاعاتی که از مشتریان، ارباب رجوع، رقبا، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، فرایندهای سازمانی (مالی، اداری، حفاظتی، تولیدی، منابع انسانی، بودجه و …) که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد هوش سازمانی است. هوش سازمانی شما را برای تصمیم‌گیری در همه عوامل موثر بر سازمان و شرکت‌ها توانمند می‌سازد.
هر کارمند می‌تواند وظیفه اش را به نحو احسن انجام دهد، اگر تصمیم‌گیری‌ها در سازمان‌ها بر مبنای اطلاعات واقعی باشد تا بر مبنای حدسیات و یا اینکه چگونه در گذشته آن کار را انجام می‌داده‌اند، کارها به درستی پیش نخواهد رفت. در این باره نیاز به مستندات است، مستندات از همه عوامل یک سازمان، مجموع این مستندات و آمارها است که مانع از سعی و خطا می‌گردد. وعده ای که هوش سازمانی به شما می دهد یعنی وعده دسترسی فوری به همه داده های موجود در شرکت و سازمان شما با داشبوردهای دیجیتالی و شاخص‌های عملکرد موردنیاز تا سازمان خود را اداره کنید.
چه اتفاقی رخ می‌داد اگر می‌توانستید بی‌نهایت کاوش در اجزا در داده‌های موجود و از منظرهای متفاوت (Slice & Dice به عمل تجزیه اطلاعات به بخش‌های کوچک‌تر و نمایش آن از منظرهای متفاوت برای درک بهتر در تصمیم‌گیری‌ها گفته می‌شود.) می‌نمودید بدون اینکه لازم باشد بدانید از چه سیستمی تا سطح Transactions (تراکنش‌ها)، این داده‌ها می‌آیند کارتان را بهتر انجام می‌دادید؟
 
هوش سازمانی به همه شرکت‌ها کمک می‌کند تا از طریق گزارش‌گیری و تحلیل داده‌ها، عملکرد اثربخش و مطمئن بدون دردسر اضافی و هزینه‌های اجرائی زیاد و سعی و خطا بدست آورند.