پرسشنامه تصویرسازی حرکتی کودکان – سه (مارتینی و همکاران (2016)

هدف: اندازه گیری توانایی تصویرسازی در کودکان (توانایی تصویرسازی دیداری درونی، توانایی تصویر سازی دیداری بیرونی، توانایی تصویرسازی حرکتی)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی کودکان – سه (مارتینی و همکاران (2016)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تصویرسازی ورزشی کودکان (هال و همکاران، 2009)

2- پرسشنامه اضطراب داندانپزشکی کودکان ونگ و همکاران (MCDAS)

3- پرسشنامه سبک اسنادی کودکان (CASQ)

4- مقیاس رفتار کودکان پیش دبستانی در بازی کوپلن و رابین (PPBS) – نسخه 13 سوالی

5- پرسشنامه انسجام ورزشی کودکان مارتین و همکاران (CSCQ)

6- پرسشنامه سنجش میزان لجبازی کودکان (نسخه والدین و مربیان)

7- آزمون تأیید جویی کودکان (CAST)

8- پرسشنامه تاثیر ورزش هوازی (ایروبیک) بر یادگیری مهارتهای اجتماعی در کودکان عقب مانده ذهنی

توانایی ارائۀ حرکت در ذهن؛ یعنی ساختن یک تصویر ذهنی با هدف توسعۀ عملکرد و یادگیری فعالیتهای حرکتی مهم شناخته شده است. استفاده از تصویرسازی ذهنی به عنوان یک راهبرد مداخلهای برای بهبود عملکرد در ورزشها و بازیابی عملکرد توانایی حرکتی در توانبخشی، رو به افزایش است. پژوهشگران تصویرسازی را استفاده از تمامی حواس برای ساختن یا دوبارهساختن یک تجربه در نبود عوامل تحریک کنندة بیرونی تعریف کرده اند. تصویرسازی تجربه ای چندحسی ، شناخته می شود و رایجترین روشها در ورزش و توانبخشی برای تصویرسازی، تصویرسازی دیداری و حسی-حرکتی است. نمای حسی-حرکتی اشاره دارد به اینکه چگونه یک فرد حرکات را حس می کند و شامل آگاهی درونی از موقعیت و حرکات قسمتهای مختلف بدن و چگونگی ادراک نیرو و تلاش درحین حرکت است. نمای دیداری اشاره دارد به آنچه که فرد می بیند.

پرسشنامه موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی

هدف: ارزیابی موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی (موانع فردی، موانع سازمانی)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت ورزشی

2- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی

3- پرسشنامه موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی

4- پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

5- پرسشنامه موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش

فعاليتهاي داوطلبانه فوايدي دوسويه دارد كه هم جامعه و هم داوطلب از آن بهرهمند ميشوند. داوطلبان براي دستيابي به اهداف مشترك در كنار يكديگر به فعاليت ميپردازند و به نحوي موجب افزايش سرماية اجتماعي در جامعه مي شوند، بنابراين جامعه را به محيطي بهتر براي زندگي همگان تبديل مي كنند. فراد داوطلب در قالب يكي از سه گروه تشكيل دهندة منابع انساني (كارمندان رسمي، داوطلبان و مشتريان يا ارباب رجوع)، جايگاه ويژه اي در ساختار سازمانهاي غيرانتفاعي و دولتي به ويژه سازمانهاي ورزشي به خود اختصاص داده اند. تحقیقات نشان داده است كه استفاده از نيروهاي داوطلب به عنوان يكي از مؤلفه هاي اصلي ارائه خدمات در سازمانهاي ورزشي، نقش مهمي در موفقيت بسياري از مسابقات و رويدادهاي ورزشي بزرگ دارد…

پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی (7P) بر کیفیت بسته های گردشگری ورزشی

هدف: ارزیابی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی (7p) بر کیفیت بسته های گردشگری ورزشی (محصول، مکان، قیمت، ترویج، افراد، شواهد فیزیکی، فرآیند)

تعداد سوال: 31

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی (7P) بر کیفیت بسته های گردشگری ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی

2- پرسشنامه اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی بر جوامع میزبان (هریتز و رس، 2010)

3- پرسشنامه بررسی جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی

4- پرسشنامه عوامل و موانع اثر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

5- پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

6- پرسشنامه مشكلات گردشگری ورزشی

پرسشنامه بررسی نقش متغیرهای میانجی کیفیت نوآوری محصول و تغییر قیمت در رابطه بین کیفیت خدمات، ارزش درک شده مشتری، رضایت مشتریان و انگیزش بازدید دوباره (وفاداری مشتریان)

هدف: بررسی نقش متغیرهای  میانجی کیفیت نوآوری محصول  و تغییر قیمت در رابطه بین کیفیت خدمات، ارزش درک شده مشتری، رضایت مشتریان و انگیزش بازدید دوباره (ارزش درک شده مشتریان، کیفیت خدمات، تغییر قیمت، انگیزش بازدید دوباره، کیفیت نوآوری محصول)

تعداد سوال: 29

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته 

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی نقش متغیرهای میانجی کیفیت نوآوری محصول و تغییر قیمت در رابطه بین کیفیت خدمات، ارزش درک شده مشتری، رضایت مشتریان و انگیزش بازدید دوباره (وفاداری مشتریان)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی تأثیر جدید بودن فروشگاه بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش واسطه ای طراحی فروشگاه

2- پرسشنامه بررسی رابطه ادارک از برند و کیفیت برند با وفاداری مشتریان با تاکید بر نقش میانجی استراتژی تمایز محصول

3- پرسشنامه بررسی رابطه تبلیغات شفاهی با ادراک از برند، کیفیت برند و وفاداری مشتریان

4- پرسشنامه بررسی رابطه ادارک از برند و کیفیت برند با وفاداری مشتریان با تاکید بر نقش میانجی کیفیت نوآوری محصول

5- بررسی تأثیر اخلاق کسب و کار الکترونیک بر تمایل به خرید دوباره و وفاداری مشتریان

6- پرسشنامه بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری و رضایت مشتریان

7- پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر حفظ و جذب مشتریان با تاثیر متغیر میانجی تبلیغات توصیه ای

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در احراز پست های مدیریتی

هدف: شناسایی و اولویت بندی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در احراز پست های مدیریتی از دیدگاه کارکنان

تعداد سوال: 7

تعداد عامل: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در احراز پست های مدیریتی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در احراز پست های مدیریتی

شايد بتوان مديريت را يكي از مهمترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر امروز به شمار آورد. در عصر حاضر به مدد اين فعاليت است كه مأموريتها و اهداف سازمانها تحقق مي يابند، از منابع و امكانات موجود بهره برداري مي شود و توانايي و استعداد افراد از قوه به فعل درمي آيد. بعضي معتقدند كه كاركنان قادرند وظايف مديريت را نيز انجام دهند و به واحد مديريت جدا و مستقلي نياز ندارند، ولي هنوز مورخـان و جامعـه شناسـان، نهـادي را نيافته اند كه بدون داشتن سلسله مراتـب اداري پايـدار مانـده باشـد.

پرسشنامه اهداف حمایت ورزشی

هدف: ارزیابی اهداف حمایت ورزشی در لیگ های برتر ایران (اهداف کلی شرکت، اهداف بازاریابی، اهداف رسانه ای – تبلیغاتی، اهداف ارتباطي – محيطي)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه اهداف حمایت ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه نقش حمایتهای مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

2- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی

3- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش (سیدعامری و همکاران، 1388)

4- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عناصر ترویجی موثر بر بازاریابی ورزشی

5- پرسشنامه اصلاح شده انگیزه های حمایتی هواداران جالای (2008)

حمايت ورزشي، عنصري ارتباطي از آميختة ارتباطات بازاريابي است كه مخاطبان بسياري را تحت پوشش قرار مي دهد و اين يكي از ويژگي ها و برتري هاي حمايت ورزشي در مقايسه با ديگر ابزار ارتباطي است. پتانسيل و قابليت زياد اين ابزار موجب شده است كه حاميان از اين فرصت به نفع سازمان و شركت خود استفاده كنند. هداف حمايتي به منظور توجيه بخشي از بودجهاي است كه در فعاليتهاي حمايتي سرمايه  گذاري مي شود. نگراني اصلي يك شركت، در نظر داشتن چيزهايي است كه از طريق حمايت ورزشي مي خواهد به آنها دست یابد.

پرسشنامه اهداف مربیگری

هدف: شناسایی و اولویت بندی اهداف مربیگری در مربیان ورزشی

تعداد سوال: 14

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه اهداف مربیگری

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی عیدی و همکاران (1395)

2- پرسشنامه مسئولیت مدنی مربیان ورزش (استاندارد)

3- پرسشنامه آگاهی های حقوقی مربیان ورزش (استاندارد)

4- پرسشنامه بررسی میزان آگاهی های حقوقی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای مربیان ورزش

5- پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از عناصر اساسی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا

               پرسشنامه اهداف مربیگری

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن شناسایی و اولویت بندی اهداف مربیگری در مربیان ورزشی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه نگرش مربیان به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش

هدف: ارزیابی نگرش مربیان به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش (نگرش كلي در زمينة فناوري اطلاعات و رايانه، اهميت دانش علمي و فناوري اطلاعات در كسب تجربة مربيگري، درك در زمينة علم و فناوري اطلاعات در ورزش)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرش مربیان به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه شایستگی های مربیان ورزشی

2- پرسشنامه رفتار اخلاقی مربیان باشگاه ها (استاندارد)

3- پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کارآیی مربیان (فلتز و همکاران، 1990)

4– پرسشنامه شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه ای (استاندارد)

5- پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه ای

استفاده از فناوري اطلاعات بهمنظور ارتقاي سطح مربيگري و عملكرد مربيان به عنوان عاملي مهم و مؤثر در ورزش شناخته شده است. علاوه بر اين، مربيان بايد به منظور موفق شدن در اين جهان پيچيده و پيوسته در حال تغيير كه تكامل فناوريهاي ورزشي را نيز شامل مي شود، خود را آماده كنند. به منظور همراه شدن با چنين تغييري، لازم است تا مربيان دانش و مهارتهاي خود را نسبت به گذشته به طور مداوم بهروز كنند. فناوري در يك فرآيند مي تواند با فراهم كردن اطلاعات كيفي براي مربيان و آماده كردن ابزارهاي ارزشمند در بهبود عملكرد ورزشكاران نقش كليدي ايفا كند. با اين حال، مربيان تيمهاي ورزشي با دستيابي به دادهها و منابع علمي با فناوريهاي ورزشي در يك مجموعة معنادار موافق نيستند. این پرسشنامه به ارزیابی نگرش مربیان به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش (نگرش كلي در زمينة فناوري اطلاعات و رايانه، اهميت دانش علمي و فناوري اطلاعات در كسب تجربة مربيگري، درك در زمينة علم و فناوري اطلاعات در ورزش) می پردازد.

پرسشنامه عوامل موثر بر بهره مندی اساتید دانشگاه از فناوری (ویلسون، 2008)

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر بهره مندی اساتید دانشگاه از فناوری (عوامل فردی، عوامل محیطی)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر بر بهره مندی اساتید دانشگاه از فناوری (ویلسون، 2008)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات اساتید دانشگاه از کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مدل سرکوال

2- پرسشنامه میزان بهره گیری اساتید دانشگاه از روشهای فعال تدریس

3- پرسشنامه سرمایه اجتماعی اساتید دانشگاهی فراهانی و همکاران (1393)

4- پرسشنامه موانع و چالش های آموزش در دانشگاه از دیدگاه اساتید و دانشجویان

5- پرسشنامه کیفیت ارزشیابی اساتید (استاندارد)

امروزه مهارتهاي فناوري براي هر شغلي در بازار كار مهم است و افراد داراي مهارتهاي فناوري بيشترين تقاضا را در بازار كار دارند.  در اين بين نميتوان از جايگاه و تأثير فناوري در آموزش غافل شد،. فناوري هاي جديد در قرن بيستويكم در حال تغيير ماهيت كلاسهاي سنتي است. فناوري هاي جديد موجب تغيير ماهيت آموزش و تدريس در جوامع معاصر شده است، بهطوريكه دانشگاههاي سراسر جهان در حال تجربه كردن فشار بزرگي براي تغيير هستند تا جايي كه مفهوم كيفيت و دسترسي عمومي به آموزش بدون بهره مندي از فناوري تحقق نمي يابد. باتوجه به جايگاه و اهميت فناوري در آموزش، بهره مندي از فناوري در تدريس و آموزش مديريت ورزشي نيز ضروري است. بهرهمندي از فناوري موجب بهبود راهبردهاي ياددهي و يادگيري مي شود. براي مثال آموزش بر پاية وب موجب ايجاد واسطهاي براي همكاري، گفتوگو، بحث، ارتباط و مبادلة ايده ها در خارج از كلاس درس و در هر اتاقي كه به اينترنت دسترسي دارند، مي شود.

پرسشنامه موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان

هدف: ارزیابی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان (موانع رفتاری، موانع سازمانی، موانع فنی، موانع مالی)

تعداد سوال: 21

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه پودمانبندی فناوری اطلاعات (استاندارد)

2- پرسشنامه یکپارچگی فناوری اطلاعات (استاندارد)

3- پرسشنامه انعطاف پذیری پرسنل فناوری اطلاعات (استاندارد)

4- پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت فناوری اطلاعات با ارتباط پرستاران با بیماران

5- پرسشنامه میزان استفاده معلمان راهنمایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری

اهميت و نقش فناوري اطلاعات بهعنوان عاملي پرقدرت در تغييرات اقتصادي و اجتماعي موجب شده سرمايه گذاريهاي زيادي براي توسعة آن صورت گيرد. پيشرفت و گسترش روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهة اخير موجب افزايش رقابت سازمانها شده، و دسترسي به فناوري اطلاعات به عامل اصلي بقا در اين محيط رقابتي تبديل شده است. امروزه در هر سازماني دستيابي به اهداف با حداكثر كارايي و اثربخشي، مهمترين رسالت سازماني محسوب مي شود. براي رسيدن به اين مقصود بايد تمامي فعاليتهاي سازمان بر اساس برنامة خاصي انجام گيرد و با ديدگاه وسيع كلية مشكلات پيش روي آن شناسايي و راهكارهايي براي رفع آن ارائه شود. این پرسشنامه به بررسی موانع پیش روی فناوری اطلاعات در سازمان ها و ادارات مختلف می پردازد.