آرشیو برچسب: teosq

پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ)

هدف: ارزیابی جهت گیری هدفی افراد در ورزش در موقعیت های ورزشی به عنوان کسب موفقیت

تعداد سوال: 13
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
منابع: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ)

جهت گیری هدف چیست؟

جهت گیری هدف، نشـان دهنده روشـی اسـتکـه افـراد، بـرای تعریــف و ارزیــابی شایســتگی خــود بــه کــار مــی برنــد (۱۸). گرایشِ به هدف، نمایـانگر مجموعـه ای از باورهاسـت کـه بـه روشهای مختلفِ نزدیـک شـدن بـه موقعیتهـای پیشـرفت، درگیرشدن در آنها، و پاسخ دادن به آنهـا مـیا نجامـد (۱۳). در زمینه جهتگیری هدفهای پیشرفت، نظریه پردازان اشـاره کرده اند که چند گرایش به هدف وجود دارد؛ اما دو گـرایش به هدفیکه همیشه در نظریههای مختلـف مطـرح مـی شـوند، اهداف تبحری و عملکردی هستند (۱۹). تمایز بـین اهـداف تبحــری و عملکــردی مشــابه تمــایز بــین انگیــزش درونــی و بیرونـی اسـت. هـدف تبحـری، در برخـی از خصوصـیات، بـا انگیزش درونی وجه اشتراک دارد؛ و هدف عملکـردی نیـز از جهاتی شبیه بـه جنبـه های خاصـی از انگیـزش بیرونـی اسـت.