آرشیو برچسب: sisri

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI)

هدف: سنجش میزان هوش معنوی از ابعاد مختلف (تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، بسط حالت هشیاری، آگاهی متعالی)

تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

 

تعریف هوش معنوی

«هوش معنوی» همانطور که از عنوانش پیداست ،«معنویت »و«هوش» را در ترکیبی جدید در هم می آمیزد . برخی محققان اعتقاد دارند که هوش معنوی اساسی ترین هوش است . هوش معنوی سازه ای ایست که با روانشناسی ،زیست شناسی ،مذهب ،معنویت و عرفان همپوشانی دارند معنویت با جستجو و تجربه ی عناصر مقدس به مرحله ی تعالی می رسد. معنویت یکی از نیاز های درونی انسان است که در قلب ها ، ذهن ها وآیین های مذهبی وجود دارد . برخی معنویت را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی ،اخلاقی ، عاطفی و فردی می دانند. معنویت بنیاد و پایه ی همه ی نهاد های مذهبی است.

      هوش اصطلاحی است برای ساماندهی وتوصیف ظرفیت های انسانی که با توجه به گونا گونی های فرهنگی ،توانایی گسترش و معنا دار شدن می یابد. (توروف و گاردنر 1999).زوهار و مارشال (2000)نیز اعتبار هوش را در نشان دادن و حل کردن مسائلی دانسته اندکه ماهیتی منطقی ،احساسی و ارزشی دارد. روی هم رفته می توان چنین برداشت کرد که هوش پیوندی تنگاتنگ با رفتار های حل مسئله دارد . مهارت های حل مساله دارای سازه های دستیابی به اهداف عملی ، دستیابی به نتایج مثبت ،توجه به اهداف جهت دار است. بدین سان ،اگر معنویت شکلی از هوش شمرده شود باید خود را در حل مشکلاتش ،با توجه به شرایط ویژه ی فرهنگی توانا سازد .

      صاحبنظران برروی مسائل بنیادی این سه هوش اختلاف دیدگاه هایی دارند . بهره ی هوش معنوی (SQ)فقط برای انسان مطرح است ؛و نه مانند بهره ی هوش(IQ)که کامپیوتر ها نیز آن را دارند و نه همچون هوش هیجانی (EQ)است که در پستانداران رده های عالی هم دیده می شود و با استفاده از هوش معنوی می توان میل و قابلیت های فرد را برای رسیدن به مقصود و ارزش رشد داد .هوش معنوی زیر بنای باور های فرد و نقشی هایی است که این باور ها و ارزش ها در کنش هایی که فرد انجام می دهد و به زندگی خود شکل می دهد ایفا می کند .

    هوش معنوی به دلیل پیوندش با معنا ،ارزش و پرورش تخیل می تواند به انسان توان تغییر و تحول بدهد. فردی با هوش معنوی بالا  دارای انعطاف و ظرفیتی بالایی برای روبه رو شدن با دشواری ها و سختی ها وحتی  فراتر از آن ،ظرفیتی برای الهام و شهود ،نگرش کلی نگر  به جهان هستی و جستجوی پاسخ برای پرسش های بنیادی زندگی ،و نقد سنت ها و آداب و رسوم است. در فرهنگ اصیل اسلامی هوش معنوی به طور ضمنی ،مورد توجه فراوانی قرار گرفته است ؛وحتی دارندگان آن در قرآن با عنوان «اولوالاباب »مورد تحسین قرار گرفته اند ،هوش معنوی باعث می شود افراد به جوهره حقیقت پی ببرند و از پرده های اوهام عبور کنند.

      هوش معنوی (SQ)را باید همان توانایی ذهنی دانست که به ما قدرتی برای به دست آوردن آمال و آرزو های مثبت می دهد وتلاش و کوششی برای رسیدن به آنها را در ما ایجاد می کند. این هوش زمینه ی تمام چیز هایی است که به آنها معتقدیم و نقش باور ها ،هنجار ها عقاید و ارزش ها را در فعالیت هایی که به عهده می گیریم دربرمی گیرد؛ این هوشی درواقط همان چیزی است که به واسطه ی آن به سوال سازی در ارتباط با مسائل اساسی و مهم زندگی می پردازیم و به وسیله ی آن در زندگی خود تغییراتی را ایجاد کنیم .