آرشیو برچسب: RFCP

پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (RFCP)

هدف: سنجش جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی خانواده

تعداد سوال: 26
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (RFCP)

تعریف الگوهای ارتباطی

الگـوي ارتبـاطي خـانواده يكـي از كاركردهايي است كه قادر به تأثيرگـذاري بـر فرزنـدان مـي باشـد. بـا بررسـي نظريـهي مكلئود و چفي (1972) كه دو بعد جهتگيري اجتماعي و جهـتگيـري مفـاهيم را بـراي توصيف ارتباطات درون خانواده به كار بردند ، دو بعد زيربنايي جهتگيري گفـت و شـنود و جهـتگيـري همنـوايي را در الگوهـاي ارتبـاطي خـانواده شناسـايي كردنـد. كـوئرنر و فيتزپاتريك (2002)، جهتگيري گفت و شنود را به ميزانـي كـه خـانوادههـا فضـاي آزاد و راحتي براي شركت اعضاي خانواده در موضوعات مختلف ايجاد مـيكنـد، بيـان كـردهانـد. جهتگيري همنوايي نيز عبارت است از مقـداري كـه خـانوادههـا بـر روي يكسـان بـودن نگرشها، ارزشها و عقايد تأكيد ميكنند. تركيب اين دو بعـد، چهـار طرحـواره ارتباطـات خانوادگي را ايجاد مي كند (فيتزپاتريك و ريچي، 1994) كـه الگوهـاي ارتباطـات خـانواده خوانده مي شوند.