آرشیو برچسب: IARS

مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

هدف: سنجش میزان خطرپذیری در نوجوانان از ابعاد مختلف (گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف، گرایش به رانندگی خطرناک)

 تعداد سوال: 38
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

خطرپذیری چیست؟

رفتارهاي پرخطر از حیث صدمات و خسارتهاي جبـرا نناپـذیر تحصـیلی، روانـی، دارویی، اجتماعی، قـانونی، بهداشـتی و اقتصـادي مثـل تـر ك تحصـیل، عـدم موفقیـت تحصیلی و شغلی، رکود علمی، انتشار بیشتر مصرف مـواد در جامعـه دانشجویی و ترویج فرهنگ مصرف در کل جامعه بهعلت الگو قرار دادن قشر تحصـیل کرده، خطر برقراري رفتارهـاي نـامعمول و پرخطـر جنسی و افزایش احتمال ابتلا به بیماريهاي مقاربتی به خصوص ایدز  و هزینههاي زمانی و مالی اقدامات تغییر رفتار قابل توجه است. (رحیمی موقر و همکاران، 1385)