آرشیو برچسب: hkg

پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان توبین و همکاران (LSI-Z)

هدف: سنجش رضایت از زندگی در سالمندان

تعداد سوال: 13
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL)

2- پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

3- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان توبین و همکاران (LSI-Z)

تعریف رضایت از زندگی

 رضايت از زندگي، به فرايندي قضاوتي و شناختي اشاره دارد كه در آن افراد كيفيت زندگي خود را بر اساس مجموعهاي از ملاكها ارزشيابي ميكنند كه اين ملاكها در افراد گوناگون از ارزشهاي متفاوتي برخوردار هستند (5)؛ در واقع مقايسهاي توسط شخص بين شرايط زندگي او با ملاكهاي شخصي او صورت ميگيرد (7،6). رضايت از زندگي از ساير سازههاي روانشناختي مانند عاطفه، عزت نفس و خوشبيني متمايز است (8) و آن را ميتوان به عنوان جامعترين ارزيابي فرد از شرايط زندگي خويش در نظر گرفت (6). رضايت از زندگي، يك ويژگي پايدار و عيني نيست بلكه به تغييرات وضعيتي حساس بوده و بر اساس برداشت و ديدگاه خود افراد قابل اندازهگيري و بررسي است (9).