آرشیو برچسب: fhi

مقیاس سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران (FHI)

هدف: سنجش میزان سرسختی خانواده در قبال اضطراب و استرس

تعداد سوال: 20
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سرسختی

2- پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز

3- پرسشنامه شخصیت کتل (خلاصه شده)

4- پرسشنامه شخصیتی ۳ عاملی کتل

مقیاس سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران (FHI)

سرسختی خانواده چیست؟

سازه ي سرسختی خانواده، گویاي این عقیده است که نحوه پاسخ دهی اعضاي خانواده بـه تـنش زاهـا مستقیماً با انسجام و حمایتهاي خانواده در ارتباط است. به اعتقاد مک کوبین و همکاران، سرسختی خانواده به طور خـاص بـه موارد زیر اشاره دارد: الـف. توانمنـدي و دوام واحـد خـانواده ب. احساس کنترل در طول سختیها و رخدادهاي زندگی ج. نگاه به تغییر به عنوان یک پدیـده ي مثبـت و سـودمند د. جهـت گیـري فعالتر در سازگاري بـا موقعیـت هـاي تـنش زا و مـدیریت آنهـا.  همانگونه که والش خاطر نشان میکند که مـا “بـا گسـترش نگرانیها درباره ي گسستگی پیوندهاي خانوادگی، نیـاز بیشـتري به کشف فرآیندهایی احساس می کنیم که مـی توانـد سرسـختی خانواده ها را در برابر این چالشها پرورش دهد. دلبستگی از جمله عواملی است که به نظر می رسـد بتوانـد نقـش مهمـی در ایجاد و ابقاي سرسختی خانواده ها ایفا کند.