آرشیو برچسب: e-commerence پرسشنامه

مقياس باورها و نگرش های ناكارآمد خواب (DBAS)

هدف: ارزیابی باورها و نگرش های ناكارآمد خواب (کنترل و پیامدهای خواب، انتظارات و عادات خواب)
تعداد سوال: 10
تعداد بعد: 2
شیوه نمر گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس برانگیختگی پیش از خواب (PSAS)

۲- آزمون خواب

3- مقیاس رحجان های زود / دیر خوابیدن اسمیت و همکاران (۱۹۹۳)

مقياس باورها و نگرش های ناكارآمد خواب (DBAS)

خواب عبارت است از کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیرفعال شدن تقریباً تمام عضلات ارادی در زمان استراحت به طوری که فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و توهم‌های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی بشوند. در بین پستانداران، پرندگان،ماهیان و دیگر جانوران مراحل خواب و بیداری وجود دارد. خواب برای سلامت و بازسازی سیستم اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضلانی-اسکلتی انسان‌ها و جانوران اهمیت دارد.

پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت و همکاران (Q-LES-Q-SF) – فرم کوتاه

هدف: سنجش میزان رضایت و لذت از زندگی در ابعاد مختلف عملکرد روزمره در طول هفته گذشته
تعداد سوال: 14
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان توبین و همکاران (LSI-Z)

2- پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

3- پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL)

4- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت و همکاران (Q-LES-Q-SF) – فرم کوتاه

تعریف رضایت از زندگی

مفهوم رضایت از زندگی، هرچند که با مفاهیم دیگری مانند خوش‌بینی و شادکامی نزدیک است، اما تعریف خاص خود را دارد. رضایت از زندگی به معنی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگی‌اش و یا به عبارت دیگر ارزیابی سلامت و بهزیستی‌اش است.

سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی را به صورت زیر تعریف کرده است:

درک و آگاهی افراد از موقعیت خود در زندگی در متن فرهنگ و نظام ارزشهای محل زندگیشان و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و مسائل مربوط به خود فرد میباشد و با عوامل زیر مرتبط است:

سلامت جسمانی

وضعیت روانی

میزان استقلال

روابط اجتماعی

باورها و ارزشها

این درک و آگاهی به دو صورت عینی و ذهنی بروز میکند. جنبه عینی کیفیت زندگی همان شیوة رفتارهای قابل مشاهده فرد در جنبههای مختلف زندگی است، از اینرو مردم با مشاهده نحوة زندگی یک فرد میتوانند در مورد کیفیت زندگی او قضاوت کنند. ولی جنبه مهمتر کیفیت زندگی تصور ذهنی آن است. به این معنی که امکان دارد دیگران با مشاهدة رفتار فرد، کیفیت زندگی او را مثبت ارزیابی کنند، اما خود فرد چندان تصور مثبتی از آن نداشته باشد. این جنبه ذهنی از کیفیت زندگی را، “رضایت از زندگی” مینامند که دربردارندة جنبههای گوناگونی از زندگی میشود و دارای ثبات نسبی است. به عبارت دیگر یک فرد زمانی از زندگیاش راضی است که احساس درونی مثبت و نسبتاً پایایی به جنبههای مختلف زندگی خود داشته باشد.

برای روشن شدن مفهوم رضایت، آن را از چهار بعد فرصت در زندگی، نتایج حاصل در زندگی، ویژگیهای درونی و ویژگیهای بیرونی مورد بررسی قرار میدهیم.

فرصتهایی که در زندگی هر فرد وجود دارد با نتایجی که او به دست میآورد متفاوت است. یک فرد ممکن است فرصتهای زیادی را به دلایل مختلفی از دست بدهد یا از فرصتهای اندک خود به بهترین نحو استفاده کند. برای درک بیشتر این مطلب به جدول زیر توجه کنید.

گاهی اوقات مفاهیمی مانند لذت، رضایت مقولهای و تجربة اوج با مفهوم رضایت از زندگی اشتباه گرفته میشود.

لذت، یک احساس خوشی گذرا و محدود به رفتار یا رویداد خاصی مانند خوردن یک غذای خوشمزه و یا خواندن یک کتاب خوب است.

رضایت مقولهای، به رضایتمندی در حوزه خاصی از زندگی مثل کار، خانواده وغیره و نه تمام جنبهها مربوط است.

احساس تجربه اوج، نیز به دورههای زمانی محدود در زندگی که توأم با رضایت است، گفته میشود اما منظور از رضایت از زندگی احساس خرسندی نسبتاً پایدار و همهجانبه در زندگی است که به آسانی متزلزل نمیشود.

به طور خلاصه میتوان گفت رضایت از زندگی به معنی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگیاش و یا به عبارت دیگر ارزیابی سلامت و بهزیستیاش میباشد که شامل موارد زیر است:

دیدگاه اطرافیان درباره زندگی شخص

رضامندی فرد از زندگی فعلی

رضامندی فرد از گذشته

رضامندی فرد از آینده

میل به بهبود زندگی

انواع رضایت از زندگی

گذرا پایدار
بخشی از زندگی

لذت

رضایت مقوله ای

کل زندگی

تجربه اوج

رضایت از زندگی

 

ارتباط میان فرصتهای زندگی و ویژگیهای بیرونی و درونی

ویژگی بیرونی ویژگی درونی
فرصت در زندگی

قابلیت زندگی در محیط

احساس توانایی زندگی کردن

نتایج کسب شده در زندگی سودمندی و کارآمدی

رضایت از زندگی

پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک

هدف: ارزیابی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک (چالش های مدیریتی، چالش های فرهنگی اجتماعی، چالش های فنی)

تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه اولویت بندی چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی یک سیستم بین المللی  است  و ایران تا زمانی که به صورت یک جزیره  و دور از ارتباطات بین المللی  است ، تاجران و مصرف کنندگان کالاها  و خدمات آن در گستره مرز های  کشور محصور هستند، توانائی انطباق خود  با شرایط بین المللی را ندارندو… در نتیجه ایران نمی تواند  در تجارت الکترونیک پیشرفتی داشته باشد.(محمدیانی 1382) 2-    تجارت جهانی الکترونیک برای تمام امور خود تعاریف مشخصی دارد  و فعالیت تجاری در آن نیازمند پذیرش این  تعاریف خواهدبود. بر همین اساس  هر گاه توانستیم استاندارد های بین المللی را پذیرفته و بر طبق ان عمل کنیم، می توانیم گامهایی در  جهت تجارت الکترونیک در سطح جهان برداریم.(ویسی و موحدی 1380) 3-    ضعف عمده ما در این است که اگر استاندارد ها و قوانین بین المللی را نیز بپذیریم  در عمل و در اجرای آن به خوبی اقدام نمی کنیم و همین نکته باعث رانده شدن کشور ، از مجامع بین المللی تجارت الکترونیک  و قرار گرفتن نام ما در فهرست سیاه می شود (قاسم زاده 1382)

چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران:

در زمینه چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران تحقیقی پزوهشی انجام شده است که نشان می دهد  در سه زمینه این امر با چالش روبر و است .

الف)چاشهای فنی

 1-عدم تناسب سرعت خطوط اینترنت

2-دسترسی پائین سازمانها به شبکه وب

3-کمبود مراکز  ارائه دهنده خدمات اینترنتی

4-عدم مطلوبیت پهنای باند اینترنت

5- ناکافی بودن متخصصان داخلی

6-پائین بودن دانش فنی متخصصان داخلی

ب)چالشهای مدیریتی:

1- فقدان مدیریت راهبردی

2-کمبود تعهد مدیران ارشد سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی

3-چندگانگی مراکز تصمیم گیری در زمینه تجارت الکترونیک

4-نبودن هماهنگی فرابخشی

5-فقدان برنامه ملی مشخص در این زمینه

6-چرخش بیش از حد مدیران  و تصمیم گیران تجارت الکترونیک

ج چالشهای فرهنگی و اجتماعی:

1-ناآشنائی مسئولان از ساختار و عملکرد E-COM

2-آگاهی پائین مدیران از اهداف E-COM

3-گسترش نامناسب فرهنگ استفاده از اینترنت

4-مقاومت استفاده کنندگان سیستم قبلی

5-اگاهی کم استفاده کنندگان از مزایای E-COM

6-ماهیت و مزایای غیر ملموس E-COM

موانع تجارت الکترونیک  درکشورهای اروپای شرقی:

– فقدان امنیت منابع مالی و اعتباری در بانکداری الکترونیک

 – نفوذپذیری حریم شخصی معاملات

 – فقدان امنیت اطلاعات (اطلاعات مالی و فنی)

 – فقدان حمایت‌های قانونی در ارتباط با امور خرید و فروش اینترنتی

 – عدم اطمینان در معاملات اینترنتی از سوی مشتریان که غالباً به افزایش هزینه‌های آن منجر می‌شود

– عدم شفافیت در مورد میزان بدهی و تعهدات شرکت‌های اینترنتی (عدم اطلاع از ریسک بدهی‌ها)

 – فقدان چهارچوب جامع تنظیم‌کنندة مقررات و رفع دعاوی در تجارت الکترونیک

– فقدان فرهنگ تجارت الکترونیک در سطح ملی