آرشیو برچسب: DSES

مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES)

هدف: ارزيابي ميزان تجارب معنوي افراد از ابعاد مختلف (احساس حضور خداوند، ارتباط با خداوند، احساس مسئوليت در قبال ديگران)

تعداد سوال: 15
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع:‌دارد
نوع فايل: Word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت:‌ فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES)

تعریف معنویت

معنویت نیز به عنوان عامل ایجادکننده معنا و مفهوم در زندگی و احساس تعلق و امیدواری به قدرت منبعی والا بر باور افراد به توانایی شان برای مواجهه با شرایط استرس زای زندگی و بویژه بیماری های ناتوان کننده و مزمن اثر می گذارد. در معنویت تنها 2 درصد به دانش عقلانی اهمیت داده میشود و 98 درصد اهمیت آن در دانش تجربی نهفته است . این تجارب به عنوان تجربه های معنوی شناخته شده اند و به ما کمک می کند تا از طریق درک عقلانی علم معنویت ایمان در ما بوجود بیایید. تجارب معنویت می تواند به گونه های متفاوت در ما آشکار شود.

غباري بناب معتقد است: معنويت، ارتباط با وجود متعالي، باور به غيب، باور بـه رشـد و بالنـدگي انسان در راستاي گذشتن از پيچ و خمهاي زندگي و تنظيم زندگي شخصي بر مبناي ارتباط بـا وجـود متعالي و درك حضور دائمي وجود متعالي در هستي است (غباريبناب، 1386). از سوي ديگر، معنويت داراي يك ساختار چندبعدي است كه برخي مؤلفههاي آن شامل بعد روحاني يا فرامادي، معنا و هدف در زندگي، داشتن رسالت در زندگي و نوعدوستي است (شهيدي و شيرافكن، 1387، ص 27).