آرشیو برچسب: (دلبستگی به معلم، دلبستگی به مدرسه، مشارکت در مدرسه، تعهد به مدرسه)

پرسشنامه پيوند با مدرسه (QSB)

هدف:‌ بررسی میزان پیوند دانش آموزان با مدرسه از ابعاد مختلف (دلبستگی به معلم، دلبستگی به مدرسه، مشارکت در مدرسه، تعهد به مدرسه)
تعداد سوال: 18
تعداد بعد (خرده مقیاس): 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه پيوند با مدرسه (QSB)

هدف پژوهش حاضر شناسايي عوامل موثر بر پيوند با مدرسه در بين دانش‏آموزان بود. روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه تحقيق كيفي از نوع گروه‏هاي کانوني و ابزار جمع آوري اطلاعات شامل مصاحبه نيمه ساختار يافته است. جامعة آماري اين تحقيق شامل كليه دانش‏آموزان‏ شاغل بر تحصيل شهر اردبيل در سال تحصيل 90-1389 بود. براي اين منظور نمونه‏اي به حجم 12 گروه با حضور 84 نفر (42 پسر و 42 دختر) از دانش‏آموزان سوم ابتدائي، سوم راهنمائي و سوم دبيرستان به شيوة هدفمند از مدارس مناطق مختلف شهر انتخاب و در گروه‏هاي 7 نفري مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتايج حاصل از اين تحليل نشان مي‏دهد كه پيوند با مدرسه از شش مولفه دلبستگي به مدرسه از بعد سازماني، دلبستگي به معلمان، دلبستگي به کارکنان مدرسه، مشغوليت در مدرسه، باور به مدرسه و تعهد به مدرسه تشکيل شده است. مقولات استخراج شده نيز عبارتند از: عوامل مربوط به خود دانش‏آموز، عوامل بافتي، عوامل آموزشگاهي و عوامل خانوادگي.