آرشیو برچسب: احقاق جنسی

پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت

هدف: سنجش میزان احقاق جنسی
تعداد سوال: 25
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت

احقاق جنسی به منزله2011همکاران، جنسی براي رفع نیازهاي جنسی و آغاز کردن رفتار جنسی با شریک ي در جهت برقراري رابطه ).2009، در جوامع پدرسالار، جایی که عطش 2 شود (منارد و آفمنجنسی یا همسر قلمداد می شود و در آن جامعه مردان با اعتقاد به این که جنسی زنان اغلب با اهانت و بدنامی مواجه می ا حقوق جنسی ندارند، احقاق جنسی زنان اغلب با عکس زنان اشیاء جنسی هستند که نیاز ی دارد که فهم زنان و عطش )، اظهار می2005شود. میلز (العمل منفی از طرف آنان مواجه می سازد؛ منتهاي مردان و رفتارهاي زنانگی و مردانگی مقتضی و مناسب، احقاق جنسی را می ی اگر از آن آگاه باشد اعاده کند. اش را حتمراتب براي یک زن مشکل است تا حقوق جنسی پذیري جنسی ادراك شده، پذیري جنسی (غیر فعال بودن به لحاظ جنسی) یا فعلدر نتیجه، فعل 3 کند (میلزخشم خود را براي ویرانی به سمت عامل جنسی و سلامت جنسی زنان آشکار می ، کلات جنسی در ارتباط است. ). عدم توازن در غلبه و احقاق خویشتن، غالباً با مسائل و مش2005