آرشیو برچسب: اجتناب شناختی پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ)

پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ)

هدف: سنجش اجتناب شناختي از ابعاد مختلف (واپس زني افكار نگران كننده، جانشيني افكار مثبت به جاي افكار نگران كننده، استفاده از توجه بر گرداني براي قطع روند نگراني (حواس پرتي)، اجتناب از موقعيت ها و فعاليت هاي فعال ساز افكار نگران كننده، تغيير تصاوير ذهني به افكار كلامي)

تعداد سوال: 25
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- مقیاس کارکردهای روان شناختی خانواده ایرانی (IFPFS)

2- پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه)

3- مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی

4- پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

5- پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

6- پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

7- پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

8- پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

9- مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

10- ….

پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ)

تعریف اجتناب شناختی

اجتناب شناختی، انواع راهبردهای ذهنی است که بر اساس آن افراد تفکرات خویش را در جریان ،3 ارتباط اجتماعی تغییر می دهند (سکستون و دوگاس 2009) هر فردی در رویارویی با یک موقعیت اجتماعی فرضیههایی درباره خود و محیط میسازد (کالرک و مک 2009 ،4). این فرضیه ها معیارهایی کمالگرایانه مانوس درباره عملکرد اجتماعی مثبت، باورهای مشروط درباره عملکردهای خویش در روابط بین فردی و توجه سوگیرانه درباره ارزیابی های دیگران است که می تواند منجربه شکلگیری نشانه های جسمی و روانشناختی شود. مادران کودکان با مشکلات  ویژه یادگیری تالش میکنند ذهن خود را از نگرانیهای ناشی از حوادث محیطی و رخدادهای نگرانکننده در روابط بینفردی رهایی دهند. آنها درواقع پس از یک تجربه ناخوشایند در روابط اجتماعی به دلیل داشتن فرزند مشکلدار، به پردازش ذهنی موقعیت پرداخته و محتویات ذهنی خود را درباره موقعیت، با استفاده از انواع راهبرد اجتناب شناختی تغییر می دهند و تالش می کنند از تمهیدات اجتنابی برای رهایی از تفکرات نگران کننده درباره موقعیت اجتماعی خویش بهره گیرند.