آرشیو برچسب: اثر بخشی

پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش سازمانی

هدف: ارزیابی کار آموزش در سازمان

تعداد سوال: 25
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه اثربخشی کلی آموزش سازمانی

تعریف آموزش

آموزش به‌معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت می‌‌باشد.[1] آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید. بنابراین آموزش به‌مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است. آموزش مستلزم استفاده از برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ای است که شایستگی‌های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی‌های تازه در فرد می‌گردد، به‌گونه‌ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می‌نماید.[2] 
به‌طور کلی موضوع آموزش کارکنان و اهمیت آن در علوم اداری و مدیریت بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت. تا آن زمان سازمان‌های معدودی بودند که برای تعلیم و تربیت کارکنان خود سعی کافی مبذول می‌‌داشتند. در انگلستان تا سال 1944 آموزش جامع و صحیحی برای کارکنان وجود نداشت، و از آن تاریخ به بعد اداره کل کارآموزی و آموزش وابسته به وزارت خزانه‌داری تأسّی گردید. فرانسه برای اولین بار در سال 1946 یک مرکز آموزشی به‌نام مدرسه ملی امور اداری تاسیس کرد. در آمریکا تا سال 1949 آموزش کارکنان چندان مورد توجه قرار نداشت، و با تصویب اولین قانون کنگره در سال 1958 ، آموزش در امور ادری مورد توجه قرار گرفت.[3]
در ایران آموزش کارکنان به شیوه نوین در اواسط دهه 1310 مطرح گردید، هرچند قبل از آن آموزش کارکنان به صورت موردی و پراکنده وجود داشته است. راه آهن در سال 1314 و وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال 1318 آموزشگاه‌هایی را تأسیس کردند، تا اینکه در سال 1327 آموزش ضمن خدمت جزء وظایف دولت قرار گرفت و در سال 1342 با تأسیس شورای عالی عالی اداری کشور، آموزش ضمن خدمت و تربیت نیروی انسانی و ضعیت بهتری پیدا کرد.‌[4]

پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یاربراق

هدف: ارزیابی اثربخشی گروهی و تعیین اثربخش بودن گروه

تعداد سوال: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یاربراق

تعریف اثربخشی گروهی

گروه از جمله ابزار اوليه است كه مـديران بـا استفاده از آن، فعاليتهاي كاركنان را در جهت اجراي اهداف سازمان هماهنگ مي كنند. گروههـا ميتوانند اثرات اساسي بر نگرش و رفتار اعضاي خودشـان در محـيط كـا ر داشـته باشـند . بـه طـور ايدهآل اين نفوذ ميتواند براي سازمان و اعضاي گروه سـودمند باشـد و نيـز بـه عملكـرد كـاري و رضايت شغلي افراد كمك نمايـد (Nasr Isfahani, 2001:9). بنـابر تحقيقـات كرناقـان و كـوك، منكه و بردلي، در بيشترموارد، گروه ها ميتوانند به نتايجي بيش از كا ر افراد برسند، زيـرا گـروه هـا داراي گستره وسيعي از مهارت ها براي حل مسأله مي باشند و ميتوانند تصميمات كيفيتري نسـبت به افراد اتخاذ كنند. گـروههـاي كـاري مـؤثر مـي تواننـد بـه كاركنـان و كارفرمايـان سـود ببخشـند .(Cantu, 2007:2)

براي گروه تعاريف متعددي ارائه شده اسـت . براسـاس يـك تعريـف، گـروه عبـارت اسـت از مجموعهاي از دو يا چند نفر كه به طور مرتب با هم براي كسب يك يا چنـد هـدف مشـترك كـار ميكنند. در يك گروه واقعي، اعضاي آن خود را در كسب هدف هاي مشترك وابسته به يكـديگر ميدانند و به طور مرتب با يكديگر براي پيگيري آن هـدف هـا در طـ ول مـدت زمـان معـين تعامـل برقرار ميكنند (Rezaian, 2003:219). طبق تعريف آلدرفر، گازو و هكمن، يـك گـروه از افـراد تشكيل شده كه خودشان و ديگران آنها را يك نهاد اجتماعي مي دانند و بـه دليـل وظـايفي كـه بـه عنوان اعضاي گروه انجام مي دهند، به يكديگر وابستهاند و در يك يا چند سيستم اجتمـاعي ديگـر وظــايفي را انجــام مــيدهنــد كــه بــرديگــران (مشــتريان يــا همكــاران) تــأثيرمــيگــذارد .(Guzzo & Dickson, 1996:308)

از لحاظ عملي يك گروه اثربخش كار محوله را به انجام مي رساند و از اعضاي خود در فرايند اجرا به خوبي مراقبت مي كند. هرچند موضوع سـاده اسـت، ولـي دسـت يـافتن بـه اثربخشـي يـك چـــالش مهـــم بـــراي مـــديران، رهبـــران گـــروه و اعضـــاي گـــروه بـــه حســـاب مـــي آيـــد .(Shermerhoren et al., 1999:165)فرانسيس و يانگ، خصوصـيات اصـلي گـروههـاي مـؤثررا اينگونه بيان كردند: “تركيب ظاهري نيروهاي مخالف”. آنها بيان كردند كه اثربخشي گروه ها بايد به وسيله خود گروهها ارزيابي شود (Scott & Pollok , 2006:604)

پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان لاری و همکاران

هدف: بررسی عملکرد کارکنان در سازمان

تعداد سوال: 19
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)
مطالب مرتبط:
1- پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان
2- پرسشنامه ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند
3- پرسشنامه عملکرد نیروی انسانی در سازمان یادگیرنده
4-پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی
5- پرسشنامه عملکرد بازاریابی
6- پرسشنامه عملکرد سازمانی (با توجه به سیستم مدیریت دانش و سیستم ارتباط با مشتریان)
7- پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان لاری و همکاران

تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتايج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. اين مسأله در مورد کارکنان وجه ديگري هم پيدا مي‌کند و آن اينست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوي ديگر سازمان نيز محق است نظرات خود را در مورد منابع انساني سازمان که از اصلي‌ترين سرمايه‌هاي سازمان بشمار مي‌روند ابراز داشته و به اطلاع ايشان برساند. از طرف ديگر از کارکناني که از انتظارات سازمان در مورد خويش بي‌اطلاع هستند چگونه مي‌توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستي‌هاي گذشته اقدام نمايند؟ در همين راستا بايد متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان يا دست‌کم مدير مستقيم خود را مسئول و مسبب افت يا ضعف عملکرد خود مي‌دانند. دلايل اصلي نياز سازمان‌ها به انجام ارزيابي عملکرد کارکنان عبارتند از:

  • تشويق عملکردهاي مطلوب و نهي از عملکردهاي نامطلوب کارکنان
  • پاسخ به اين نياز کارکنان که «حق دارند از نظرات کارفرما در مورد عملکرد خود مطلع باشند».
  • شناسايي افرادي که قابليت ارتقاء دارند و يا مستحق افزايش دستمزد و مزاياي جانبي هستند.
  • نياز سنجي آموزشي کارکناني که جهت ارتقاء يا جبران کاستي‌ها نياز به آموزش دارند.
  • امکان بازنگري مشاغل و پست‌هاي سازماني.