آرشیو برچسب: اثر بخشی در گروه + پرسشنامه

پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یاربراق

هدف: ارزیابی اثربخشی گروهی و تعیین اثربخش بودن گروه

تعداد سوال: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یاربراق

تعریف اثربخشی گروهی

گروه از جمله ابزار اوليه است كه مـديران بـا استفاده از آن، فعاليتهاي كاركنان را در جهت اجراي اهداف سازمان هماهنگ مي كنند. گروههـا ميتوانند اثرات اساسي بر نگرش و رفتار اعضاي خودشـان در محـيط كـا ر داشـته باشـند . بـه طـور ايدهآل اين نفوذ ميتواند براي سازمان و اعضاي گروه سـودمند باشـد و نيـز بـه عملكـرد كـاري و رضايت شغلي افراد كمك نمايـد (Nasr Isfahani, 2001:9). بنـابر تحقيقـات كرناقـان و كـوك، منكه و بردلي، در بيشترموارد، گروه ها ميتوانند به نتايجي بيش از كا ر افراد برسند، زيـرا گـروه هـا داراي گستره وسيعي از مهارت ها براي حل مسأله مي باشند و ميتوانند تصميمات كيفيتري نسـبت به افراد اتخاذ كنند. گـروههـاي كـاري مـؤثر مـي تواننـد بـه كاركنـان و كارفرمايـان سـود ببخشـند .(Cantu, 2007:2)

براي گروه تعاريف متعددي ارائه شده اسـت . براسـاس يـك تعريـف، گـروه عبـارت اسـت از مجموعهاي از دو يا چند نفر كه به طور مرتب با هم براي كسب يك يا چنـد هـدف مشـترك كـار ميكنند. در يك گروه واقعي، اعضاي آن خود را در كسب هدف هاي مشترك وابسته به يكـديگر ميدانند و به طور مرتب با يكديگر براي پيگيري آن هـدف هـا در طـ ول مـدت زمـان معـين تعامـل برقرار ميكنند (Rezaian, 2003:219). طبق تعريف آلدرفر، گازو و هكمن، يـك گـروه از افـراد تشكيل شده كه خودشان و ديگران آنها را يك نهاد اجتماعي مي دانند و بـه دليـل وظـايفي كـه بـه عنوان اعضاي گروه انجام مي دهند، به يكديگر وابستهاند و در يك يا چند سيستم اجتمـاعي ديگـر وظــايفي را انجــام مــيدهنــد كــه بــرديگــران (مشــتريان يــا همكــاران) تــأثيرمــيگــذارد .(Guzzo & Dickson, 1996:308)

از لحاظ عملي يك گروه اثربخش كار محوله را به انجام مي رساند و از اعضاي خود در فرايند اجرا به خوبي مراقبت مي كند. هرچند موضوع سـاده اسـت، ولـي دسـت يـافتن بـه اثربخشـي يـك چـــالش مهـــم بـــراي مـــديران، رهبـــران گـــروه و اعضـــاي گـــروه بـــه حســـاب مـــي آيـــد .(Shermerhoren et al., 1999:165)فرانسيس و يانگ، خصوصـيات اصـلي گـروههـاي مـؤثررا اينگونه بيان كردند: “تركيب ظاهري نيروهاي مخالف”. آنها بيان كردند كه اثربخشي گروه ها بايد به وسيله خود گروهها ارزيابي شود (Scott & Pollok , 2006:604)