آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه پویایی کار سالیر (1996)

پرسشنامه پویایی کار سالیر (1996)

هدف: ارزیابی میزان پویایی کار پرستاران (درك پرستاران از عدم اطمينان در محيط كاری) از ابعاد مختلف (کار گروهی، پویایی مداوم در کار)

تعداد سوال: 7

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

29,000 ریال – خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه پویایی کار سالیر (1996)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف پویایی کار

پويايي كار شامل دستورات دارويي، برنامه مراقبتي و پروسيجرها ميباشد كه در صورت تغيير آن، پرسـتار دچـار سردرگمي شده و در نتيجه مرتكب خطا شده و قادر به بهروز كـردن اطلاعـات جهـت مراقبـت از بيمـار نيـست (11). در گـستردهتــرين حالـت از مفهــوم پويـايي، عملكـرد پويــاي پرستاري مجموعهاي از دواير متحدالمركز با پيشبيني فرد با تجربه در هسته اصلي دايره است. خـدمات مـستقيم بـا سـه مؤلفــه شــامل: شناســايي نيازهــاي افــراد بــراي كمــك، برنامهريزي و مديريت كمكهاي مـورد نيـاز و معتبرسـازي اقدامات جهت پر كردن دايره نزديك هسته است. دايره سوم بـراي خـدمات مـستقيم از قبيـل همـاهنگي، ثبـت كـردن، گزارش و ارجاع مراقبتهاي پرستاري است (14). قابليت پويايي در بيمارستانهاي بزرگ بـراي تكميـل رسالت رهبري و مراقبت از بيمار با كيفيـت بـالا، تحقيقـات و آموزش بسيار بحراني است و همچنين اين ويژگي نقش مهم در چـالشهـاي اقتـصادي و رقـابتي در مؤسـسات مراقبـت سلامتي ايفا ميكند، بنـابراين سـرويس دادن بـه بيمـار روي كيفيت كار و كيفيت مراقبت سلامتي به وسيله ميـزان حجـم سرويسدهي به بيماران، كاهش عوارض بـستري و شـكايات قانوني و افزايش ظرفيـت بـراي پروسـيجرهاي مراقبتـي بـه بيماران تأثير ميگذارد (15و16). براي اين كه پويـايي در كـار حفـظ شـود نيـاز اسـت كـه ديـسيپلينهـاي مختلـف بـراي رويكردهاي خلاقانه و ايدههاي جديـد، آغـوش بـازي داشـته باشند كه باعث تكامل و افزايش بينش اعضاي آن حرفه شود (14). در مراقبت سلامتي، پويايي كار در نتيجه تغيير در برنامه مراقبتي، پروسيجرها و دستورات پزشكي ممكن اسـت باعـث شود پرستاران دچـار سـردرگمي و گيجـي شـده و در نهايـت خطاي دارويي اتفاق افتد (11). به عنوان مثال جابهجايي مكرر بيمار براي اقدامات تشخيصي و پروسيجرهاي درماني ممكـن است منجر به عدم ارايه كار مطلوب توسط پرستار شـود و در نتيجه پويايي كار مختل گـردد (Chang .(17 و Mark در مطالعهاي نشان دادند كه در يك جو كاري مناسب با پويـايي بالا كه ميزان حواس پرتي و سردرگمي پايين اسـت، احتمـال خطاهاي دارويي به نسبت كمتر است، نمودار1 شكل پويـايي كار و خطاهاي دارويي در اين مطالعه را نشان ميدهد (18).