آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

هدف: ارزيابي هوش فرهنگی در افراد از ابعاد مختلف (عامل رفتاری، عامل انگیزشی، عامل دانشی/ شناختی، عامل راهبردی/ فراشناختی)

تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مزالب مرتبط:

1- پرسشنامه هوش رقابتی (CIQ)

2- پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچ (۲۰۱۲)

3- مقیاس هوش هیجانی شاته (MSEIS) – نسخه تجدید نظر شده

4- پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI)

5- پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران

6- پرسشنامه هوش اخلاقی

7- مقیاس هوش اجتماعی ترومسو

8- پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران

9- پرسشنامه هوش هیجانی شوت

10 – آزمون هوش گودیناف

11- پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

تعریف هوش فرهنگی

مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد. این دو، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرده‌اند.

آنها معتقد بودند در مواجهه با موقعیتهای فرهنگی جدید، به زحمت می توان علائم و نشانه های آشنایی یافت که بتوان از آنها در برقراری ارتباط سود جست. در این موارد، فرد باید با توجه به اطلاعات موجود یک چارچوب شناختی مشترک تدوین کند، حتی اگر این چارچوب درک کافی از رفتارها و هنجارهای محلی نداشته باشد، تدوین چنین چارچوبی تنها از عهده کسانی برمی آید که از هوش فرهنگی بالایی برخوردار باشند.

در تعریفی دیگر هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت هایی دانسته شده است که از تنوع فرهنگی برخوردارند و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی می‌دانند.

مطابق با این تعریف، درواقع هوش فرهنگی با تمرکز بر قابلیتهای خاصی که برای روابط شخصی باکیفیت و اثربخشی در شرایط فرهنگی مختلف لازم است، بر جنبه ای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد.

هوش فرهنگی همچنین بینشهای فردی را دربر می‌گیرد که برای انطباق با موقعیتها و تعاملات میان فرهنگی و حضور موفق در گروههای کاری چند فرهنگی مفید است.