آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه نوجویی شناختی و احساسی ونکاترامان و پرایس

پرسشنامه نوجویی شناختی و احساسی ونکاترامان و پرایس

هدف: سنجش میزان نوجویی شناختی و احساسی در وجود فرد
تعداد سوال: 16
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه نوجویی شناختی و احساسی ونکاترامان و پرایس

تعریف نوجویی

ميدگلي و داولينگ (1978 ) نوجويي را درجهاي كه يك فرد عقيدة جديدي را ميپذيرد و به طـور مستقل از تجربة ارتباطي با ديگران تصميمي نوآورانه اتخاذ ميكند تعريف ميكنند (ذوالفقاريان و پاسوان، 2009). به طور مشابه، روجرز (1983) نوجويي مصرفكننده را بـر حسـب درجـه اي كـه شخص نسبتاً در پذيرش نوآوري نسبت به ديگر اعضاي سيستم اجتماعي خود زودتر اقدام مي كند تعريف ميكند. نوجويي ميتواند خريد اولية محصـول جديـد نيـز درنظـر گرفتـه شـود (پـارك و همكاران، 2010). از طـرف ديگـر، اسـتين كمـپ و همكـارانش (1999) نشـان دادنـد نوجـويي مصرفكننده زمينهاي است براي خريد محصولات و نامهاي تجـاري جديـد و مختلـف بـهجـاي اينكه در انتخابها و الگوهاي قبلي مصرف باقي بماند (ذوالفقاريان و پاسوان، 2009؛ استينكمپ و همكاران، 1999 ). اين مصرفكنندگان ميتوانند اطلاعات محصول را به مصرف كنندگان بالقوه انتقال دهند (كيترين و همكاران، 2000 ). به طور كلي، نوجويي مصـرفكننـده مـيتوانـد فراينـد پذيرش و ارتباط محصولات جديد با مصرفكنندگان بالقوه را تسهيل كند (كيتـرين و همكـاران، 2000). ميدگلي و داولينگ (1978) در مقاله شان ميان سه سطح نوجويي تمايز قائل شـدند. ايـن سه سطح عبارتاند از: ويژگي شخصيتي عمومي نوجويي يـا نوجـويي ذاتـي (II)، دامنـة خـاص 1 (IB). از آنجا كه نوجويي ذاتي و ابعاد آن بيشـترين ارتبـاط را بـا DSI) 3)، رفتار نوجويانه 2 نوجويي ابعاد شخصيتي داشته اند، در اينجا اين بعد نوجويي شرح داده خواهد شد.