آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار

پرسشنامه موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار

هدف: ارزیابی دیدگاه پرستاران در خصوص موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار (عوامل فردي واجتماعي، ويژگي هاي شغلي، شرايط باليني بيمار، عوامل محيطي)

تعداد سوال: 30
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار

ارتباط پرستار با بیمار چیست؟

در بین گروههاي بهداشتی تنها گروهی که ارتباط مستقیم و طولانی با مددجو دارد گروه پرستاري می باشد . در علم پرستاري هم برقراري ارتباط بین پرستار و بیمار هسته اساسی را تشکیل می دهد. این ارتباط از نوع حرفه اي بوده و بر اساس اعتماد و احترام متقابل بیان شده است.ارتباطی که بین پرستار و بیمار به وجود می آید به علت تشریک مساعی است که پرستار و بیمار در جهت ارتقاي بالاترین سطح سلامت بیمارباهم برقرار می کنند. به منظور برقراري رابطه جهت کمک به بیمار، پرستار باید با مهارتهاي ارتباطی که بدون آن ایجاد ارتباط غیر ممکن خواهد بود، آشنا باشد. و چون بیماران در گروههاي مختلفی از نظر اعتقادي ، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي دارند در نتیجه باید زبان مشترك و قابل تفهیم براي هر دو گروه ارائه دهنده خدمات (پرستار) و گیرنده خدمات ( بیمار) موجود باشد تا این ارتباط هر چه سریع تر انجام شود تا

بتوان در مدت کوتاهی به بالاترین نتیجه قابل انتظارکه همان ارائه مراقبت استاندارد و رضایتمندي هردو گروه می باشد دست یافت.

فن ارتباطات به عنوان یکی از مهارتهاي مهم حرفه پرستاري از طریق مطالعه و تمرین قابل کسب است. پرستاران به مقتضاي شغلشان به تبادل اطلاعات با اشخاص مختلف پرداخته و روابط انسانی با بسیاري از افراد برقرار می کنند. اصول و تکنیکهاي ارتباط مؤثر باعث بهبود روابط و محیط کلی تعاملات پرستار شده و به او در رسیدن به استانداردهاي حقوقی، گروهی و کلینیکی در عمل کمک می کند. از طرفی نارسایی دربرقراري ارتباط مشکلات سختی را به دنبال خواهد داشت و باعث افزایش مسئولیت شده و اعتبار حرفه اي را مورد تهدید قرار می دهد.در بسیاري از موقعیتها در ارتباط بین فردي خطاهایی رخ می دهد که لزوم آشنایی با موازین پیشگیري از این موانع را حائز اهمیت می سازد. به همین دلیل شایسته است برنامه ریزان امور بهداشتی که مسئولیت تربیت نیروي انسانی شاغل در بخش خدمات مربوط به سلامتی (بهداشتی –

درمانی) را برعهده دارند، در برنامه آموزش این گروه تاکید آموزشی کامل به عمل آورند تا کارکنان شاغل در خدمات مربوط به سلامتی قادرباشند ارتباط موثرتري با خدمت گیرندگان خود برقرار نمایند وهدف نهایی ارتقاء سلامتی جامعه را تحقق بخشند.