آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازي روانشناختي زنان روستايي (شايستگي، تاثير، معني داري، اعتماد، خودتعييني)
تعداد سوال: 40
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- مقیاس توانمندسازی خانواده کورن و همکاران (FES)

2- پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

3- پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

4- پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی

تعریف توانمندسازی روانشناختی

توانمند سازی در یک تعریف کلی و عام، به معنای بسط و گسترش حق انسان در آزادی و آزادی عمل و افزایش ظرفیت های انسانی است.

 این تعریف به معنای افزایش میزان اختیار و اقتدار فرد برای انتخاب منابع و اعمال نظر در تصمیماتی است که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهند. وقتی افراد از حق انتخاب واقعی برخوردار باشند، تسلط و کنترل بیشتری بر شرایط حاکم برزندگی خود خواهند داشت. از طرفی حق انتخاب فقرا و محرومان جامعه محدود بوده است که عدم برخورداری از مال و مکنت و نیز عجز و ناتوانی در چانه زنی با نهاد های زسمی و غیر رسمی برای تحلیل خواسته ها و شرایط مورد نظر خود، از مهم ترین علل آن به شمار می رود. فقدان قدرت یا ضعف و ناتوانی افراد فقیر ریشه در ماهیت روابط  نهادی یا رسمی است.

تعریفی از توانمند سازی در راستای مبارزه با فقربرای مردم فقیربه صورت زیر است:

– توانمند سازی به معنای بسط داراییها و توانمندی های مردمان فقیر تا حدی است که قادر شوند با حضور در نهاد های پاسخگو و مسئولیت پذیر در زندگی خود و مذاکره و چانه زنی با آنها، ضمن تآثیر گذاری بر این نهادها، نهایتاً مسئولیت اداره و کنترل آنها را به دست بگیرند.

تعریف جامعه شناختی توانمند سازی

توانمند سازی جامعه شناختی برآن دسته از اعضای گروه های جامعه که جریان تبعیض اجتماعی، آنها را از فرآیند تصمیم گیری محروم کرده است. تبعیض هایی بر اساس نژاد، مذهب و جنسیت.

تعریف توانمند سازی روانی

دیدگاه شناختی  به توانمند سازی در تعامل با سه فاکتور روانی قدرت قرار دارد شامل :      

  1. احساس داشتن کنترل مورد انتظار یا مطلوب 2  .  پذیرش ظرفیت و قابلیت 3. درونی کردن اهداف.

کنترل ادراک شده بر محیط اطراف یک فرد به عنوان یکی از مفاهیم روانشناختی به حوزه مربوط به قدرت توانایی برآورد کردن مناسب و مقتضی تقاضا هاست. احساس غنی شده و پرورش یافته از خود باوری یا شایستگی مورد انتظار نیز یک بخش از تجربه توانمند سازی است. توانمند سازی یک قرارداد چند وجهی است که منعکس کننده ابعاد مختلف توانایی روانی  است احساس کنترل  و اختیار مورد انتظار شامل باورها درباره قدرت، تصمیم گیری، دسترسی به منابع برای  انجام کاراست.

بعد دوم لیاقت و شایستگی مورد انتظار، منعکس کننده مهارت در نقش که در شکوفایی ماهرانه در یک یا چند کار مشخص می شود.

پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان (مشاركت همگاني در اطلاعات، تفويض خودمختاري با تعيين حد و مرز آن، جابه جايي تيم ها با سلسله مراتب، احترام، بازخورد)

تعداد سوال: 30
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:
1- پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
2- پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه
3-عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش

پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

تعریف توانمندسازی کارکنان

واژه (EMPOWERMENT) در فرهنگ آکسفورد، قدرتمند شدن، مجوز دادن، ارائه مدرک و توانا شدن معنی شده است. زيمرمن (1995) معتقد است، توانمندسازي واژه اي است كه ارائه ي تعريفي از آن سهل و ممتنع است. هر كسي تصوري از آن در ذهن خود پرورش مي دهد، اما حقيقتاً افراد كمي به آن اشراف دارند. تاريخچه اولين تعريف اصطلاح توانمندسازي به سال 1788 برمي گردد كه در آن توانمندسازي را تفويض اختيار در نقش سازماني فرد مي دانستند. اين اختيار بايد به فرد اعطا گردد يا در نقش سازماني او ديده شود[2]. رابینز و همکاران (2002) در تعريف توانمندسازي عواملي، چون: انگيزش دروني، ادراك و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت يا اختيار و تسهيم منابع و اطلاعات به كار رفته است. توانمندسازي در حقيقت فرايند مستمر و دائمي است و در محيط پويا در سطوح متفاوت مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد[18]. کارتر (2001) توانمند سازي كاركنان، عبارت است از مجموعه سيستمها، روشها و اقداماتي كه از راه توسعه قابليت و شايستگي افراد درجهت بهبود و افزايش بهره وري‌، بالندگي و رشد و شكوفايي سازمان و نيروي انساني با توجه به هدفهاي سازمان به كار گرفته مي شوند[16].