آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه عوامل مؤثر بر همسويي اهداف فردي کارکنان و سازمان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر همسويي اهداف فردي کارکنان و سازمان (عامل ساختاری، عامل محتوايي، عامل محیطی، عامل ارزشی)
تعداد سوال: 14
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان

ماموریت یک سازمان کلی ترین و فراگیر ترین هدفی است که آن سازمان به خاطر آن بوجود آمده است. جایگاه سازمان و حدود و ثغور فعالیت های سازمان با توجه به این مامورت سازماندهی می شود.

اهداف یک سازمان، جهت حرکت فعالیت های آن سازمان را در راه رسیدن به ماموریت سازمان مشخص می کند. معنی این عبارت این است که اولاً اهداف سازمان در چهارچوب تعیین شده توسط ماموریت سازمان قرار دارند ثانیاً فعالیتی را در سازمان نمی توان پیدا کرد که در راستای برآورد اهداف تعریف شده نباشد. همچنین می توان گفت که در صورت تغییر در اهداف، فعالیت سازمان نیز دچار تغییر خواهد شد.

در یک تقسیم بندی اهداف سازمان به سه گروه اهداف بلند مدت، اهداف میان مدت و اهداف کوتاه مدت تقسیم می شوند. در شکل دیگر اهداف به دو گروه اهداف کیفی و اهداف کمی تقسیم می شود.