آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن

پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن

هدف: ارزیابی شایستگی اجتماعی از ابعاد مختلف
تعداد سوال: 44
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:
1- پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی
2- پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی
3- پرسشنامه عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی
4- پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان
5- پرسشنامه تعلق اجتماعی
6- پرسشنامه بیگانگی اجتماعی
7- مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
8- پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین
9- پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری
10- پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن 

تعریف شایستگی اجتماعی

شايستگي اجتماعي توانايي عملكرد انسان در اجراي استقلال شخـصي و مسئوليت پذيري اجتماعي است. به عبارت ديگـر، شايـستگي اجتمـاعي توانـايي مراقبـت از خـود، فيليپـز فلنـر، لـيس و مراقبـت از ديگـران اسـت . ياري رسـاندن و (1990) معتقدنـد كـه شايـستگي اجتماعي چهار بعد دارد: الف) مهارتهاي شناختي شامل خزانه ي اطلاعات و مهارتهاي پردازش سـبك هـاي اسـنادي ناكارآمـد و كسب اطلاعات، توانـايي تـصميم گيـري، باورهـاي كارآمـد است. ب) مهارت های رفتاري شامل مذاكره، ايفاي نقش، جر أت ورزی،  مهارتهاي محاورهاي براي شروع و تداوم تعامل هاي اجتماعي، مهارتهاي فراگيـري و یادگیری دانش و رفتار مهربانانه با ديگ ران، از مؤلّفه های اصلی مهارت های رفتاري مي شود. ج) مهـارتهـاي هيجانی – عاطفی مولفه ای است كه براي برقراري روابط مثبت با ديگران، ايجاد و گسترش اعتماد و روابط حمايتي دوجانبه، شناسایی و پاسخ دهي مناسب به علائم هيجاني در تعامل هـاي اجتمـاعي يـا مديريت استرس لازم به نظر مي رسد. د) مهارتهاي انگيزشي شامل ساختار ارزشمند فـرد، سـطح رشد اخلاقي و احساس اثربخشي و كنترل فرد و در نهايت احساس خودكارآمدي مي شود (فلنر و همکاران، 1998).