آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

هدف: بررسی ابعاد شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب (شان ذاتی در خانواده، شان ذاتی در جامعه، شان ذاتی در محیط های درمانی)

تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری

2- پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه)

پرسشنامه شأن ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

شان ذاتی چیست؟

برپایه ی شأن انساني که تحت عنوان شأن پايه يا شأن ذاتي نيز از آن ياد مي شود، همهي انسانها آزاد و برابر از لحاظ شأن و حقوق آفريده شده اند و اين نوع شأن براي همه ي انسانها برابر است (١-٣). در واقع، احترام به شأن ذاتي انسانها به معناي احترام به حقوق پايه ي آنها در محيطهاي مختلف است. چون شأن ذاتي براي تمام انسانها برابر است، نمي تواند منشأ نابرابريهاي اجتماعي باشد و به همين دليل مبناي قوانين حقوقي است (٤). شأن انساني يا ذاتي مربوط به موجوديت انساني هر فرد و خاصيت انسان بودن افراد است و در نظام مراقبتي و درماني بيشتر مورد اشاره قرار ميگيرد (٥) و داراي نقش برجسته و اهميت ويژه در پژوهشها و بحثهاي مربوط به مراقبت و سلامت و همچنين عدالت در برخورداري از سلامت است (٦). گروه بيماران را شايد بتوان يکي از آسيبپذيرترين گروههاي اجتماعي دانست، چرا که يک بيمار نه تنها از نظر فيزيکي، تواناييهاي مربوط به دوران سلامتي خود را از دست ميدهد، بلکه تحت فشارهاي رواني، اجتماعي و اقتصادي خاص دوران بيماري نيز قرار ميگيرد، لذا ضرورت اعتلاي حقوق بيمار، يکي از اولويتهاي نظام ارائهدهندهي خدمات بهداشتي و درماني هر جامعه محسوب ميشود. در اين ميان، يکي از مهمترين حقوق بيماران، حفظ و رعايت شأن بيمار بهعنوان يك انسان است و همواره ميبايد وي را در چرخهي درمان در جايگاه انسان نگريست (٧). ….