آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

هدف: سنجش مهارت های ذهنی از ابعاد مختلف (هدف گزینی، اعتماد به نفس، تعهد، واکنش به استرس، آرام سازی، کنترل ترس، نیروبخشی، تمرکز، تصویرسازی، طرح مسابقه، تمرین ذهنی، بازیافت تمرکز)
تعداد سوال: 48
تعداد بعد: 12
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

Desc (1)

ترم آخر مورد تایید اساتید دانشگاهی

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

اين آزمون از جامع ترين آزمون هاي آمادگي رواني ورزشكاران است كه دوازده مهارت رواني را در سه دسته مهارت هاي رواني پايه )هدف گزيني، تعهد و اعتماد به نفس(، مهارت هاي روان تني )واكنش به استرس، كنترل ترس، آرميدگي و نيرو بخشي(  و مهارت هاي شناختي  )تمركز، بازيافت تمركز، تصويرسازي، تمرين ذهني و طرح مسابقه ( اندازه گيري مي كند.  اين پرسشنامه شامل 48 سؤال است كه به صورت مقياس ليكرت 7 سطحي است. در مقابل هر جمله گزينه هاي كاملاً مخالف، مخالف، تا حدي مخالف، موافق نيستم / مخالف نيستم، تا حدي موافق، موافق، كاملاً موافق قرار دارد كه به ترتيب امتيازات 1 تا 7 تعلق مي گيرد.

آزمودني ها براساس وضعيت فعلي يا گذشتة خود در رقابت ها و تمرينات به يكي از اين هفت گزينه پاسخ مي دهند.  سؤالات مربوط به واكنش به استرس، كنترل ترس، تمركز و بازيافت تمركز به صورت معكوس نمره گذاري مي شوند……