آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPS)

پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPS)

هدف: سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از ابعاد مختلف (تناوب گزارش دهی  رخدادها، درک کلی از ایمنی بیمار، انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار، یادگیری سازمانی، کار تیمی درون واحدهای سازمانی، باز بودن مجاری ارتباطی، ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد خطاها، پاسخ غیرتنبیهی در قبال رویداد خطا، مسائل مربوط به کارکنان، حمایت مدیریت از ایمنی بیمار، کار تیمی مابین واحدهای سازمانی، تبادل و انتقال اطلاعات)
تعداد سوال: 42
تعداد بعد: 12
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPS)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

فرهنگ ایمني بیمار :

اگر بستري مناسب براي پرداختن به ایمنی بیمار در سازمان مهیا نباشد و به عبارتی فرهنگ ایمنی بیمار نهادینه نشده باشد، امید به اجراي موفق برنامه هاي ایمنی بیمار امري بیهوده است. این فرهنگ باید در تمام اجزاي سازمان اعم از مدیریت و کارکنان ساري و جاري باشد و، وقتی می توان گفت در سازمانی، این فرهنگ جاري است ، که در قبال بروز حوادث ناخواسته درمانی، افراد مورد سرزنش بی مورد و ناعادلانه قرار نگیرند. با توجه به این نکته که در سیستم هاي خدمات درمانی اکثریت قاطع خطاها زمینه سیستمیک دارند و میزان ناچیزي مستقیما به فرد باز می گردند، در این فرهنگ رویکرد به خطاها رویکرد سیستمیک است، نه برخورد فردي و تنبیه اشخاص. تا زمانی که بستر بروز خطا وجود دارد امکان بروز آن نیز هست. نباید فرد را به خاطر سر خوردن روي سطح لغزنده تنبیه کرد باید لغزندگی را مرتفع نمود. همواره باید مد نظر داشت که هر فردي که خطایی از او به عنوان آخرین حلقه زنجیره خطا و لبه تیز آن سر زده الزاما فرد بدي نیست. باید بدانیم که خطاهاي درمانی به واسطه وجود سیستم هاي نامناسب، فرصت بروز می یابند و نه به علت وجود افراد. به عبارتی سیستمهایی با طراحی نامناسب، مسیر بروز خطا را هموار می نمایند. بنابراین ما باید سیستمها را به گونه اي طراحی نماییم که که انجام درست امور را تسهیل و در مقابل اقدامات مخاطره آمیز ممانعت ایجاد نماید. با تمام این تفاسیر باید بین سرزنش و لزوم پاسخ گویی و مسئولیت پذیري در قبال رفتار خود تفاوت قائل باشیم. کلیه افراد سازمان اعم از مدیریت و کارکنان در قبال حفظ سلامت و ایمنی بیماران خود مسئولند و باید نهایت تلاش خود را در این راستا بنمایند. اگرچه بروز خطا در اثر عوامل انسانی قابل اغماض و گذشت است ولی خودداري از درس آموختن از وقایع رخ داده و به طریق اولی امتناع از استفاده از نتایج حاصله که باعث پیشگیري از بروز مجدد خطا می شود، نابخشودنی است.

 

شاخصهای ایمني بیمار:

تدوین شاخص هایی براي سنجش روند حوادث تهدید کننده سلامت بیمار امري ضروري براي هر موسسه ارائه دهنده خدماتی درمانی ونیز سازمان نظارتی و سیاست گذار است. در کشور ما نیز بر اساس نظر خبرگان 15 شاخص به عنوان شاخص هاي کشوري ایمنی بیمار برگزیده شده اند که عبارتند از :

1. سقوط بیمار

2. زخم بستر (زخم فشاري)

3.عفونتهاي مکتسبه بیمارستانی

4.عوارض بیهوشی

5.عوارض انتقال خون

6.باز شدن زخم بعد از عمل جراحی

7. خونریزي یا هماتوم بعد از عمل

8.جا ماندن اجسام خارجی طی عمل جراحی

9.پارگی یا بریدگی اتفاقی

10.مرگ به دنبال زایمان

11.آمبولی ریه یا ترومبوز ورید عمقی به دنبال جراحی

12.عفونت محل عمل جراحی

13.مرگ به دنبال آنفارکتوس قلبی یا عمل جراحی پیوند عروق کرونر

14.تروماي زایمانی

  • Ø      زایمان طبیعی بدون وسیله
  • Ø      زایمان طبیعی با وسیله

15.تروما به نوزاد حین تولد

 

9راه حل ایمنی بیمار

توجه:

1- داروها با شکل و تلفظ مشابه

2-استفاده از وسایل یکبار مصرف

3-ارتقاء بهداشت دست

4- تحویل و تحول بیماران بین گروه، بخش و مراکز درمانی

5-اجتناب از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها

6-تلفیق دارویی

7-کنترل محلولهاي الکترولیتی غلیظ

8-شناسایی هویت بیمار

9-پروسیجر صحیح در محل صحیح