آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و همکاران (2006)

پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و همکاران (2006)

هدف: اندازه گیری رهبری اصیل در سازمان (خودآگاهی، شفافیت ارتباطی،  چشم انداز اخلاقی درونی شده، پردازش متوازن اطلاعات)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و همکاران (2006)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه سبک رهبری (سالزمان)

۲- پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع

۳- پرسشنامه توصیف رفتار رهبری همفل و کونز (LBDQ)

۴- پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

۵- پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

۶- پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش باردنز و متزکاس

7- پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

8- پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)

9- پرسشنامه رهبری اخلاقی کارلشون (2011)

10- پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو

11- پرسشنامه رهبری کاریزماتیک

تعریف رهبری اصیل

رهبري اصیل فرایندي است که طی آن رهبر و پیروان به خودآگاهی دست یافته و روابطی باز، شفاف، دوستانه و لبریز از اعتماد بین آنها ایجاد میشود [11]. رهبران اصیل به عنوان افرادي توصیف میشوند که بهطرز قابل توجهاي از نحوه تفکر و رفتار خود آگاه هستند و سایرین نیز باور دارند که این افراد از ارزشها، چشماندازهاي اخلاقی، دانش و قوتهاي خود و دیگران آگاهند. رهبران اصیل همچنین نسبت به محیطی که در آن کار میکنند، آگاه هستند. این افراد اعتماد آفرین، خوشبین، مقاوم و داراي اخلاق عالی هستند [26]. بر مبناي یکی از کاملترین تعاریف، رهبري اصیل “الگویی از رفتار رهبري است که به طور توأمان، ظرفیتهاي روانشناختی افراد و جو اخلاقی مثبتی را ارتقا میدهد تا از این طریق به افزایش خودآگاهی، ایجاد چشمانداز اخلاقی درونی شده، پردازش متوازن اطلاعات و شفافیت ارتباطی نائل شود و بدینوسیله بتواند موجبات بالندگی و بهسازي پیروان را فراهم آورد [24]. به بیان دیگر، رهبري اصیل سطحی از آگاهی و نمایش الگوئی از گشودگی و شفافسازي در رفتار با دیگران از طریق تسهیم اطلاعات مورد نیاز براي تصمیمگیري؛ پذیرش دستاوردهاي دیگران، و آشکارسازي ارزشها، انگیزهها و احساسات خود است بهنحويکه زیردستان بتوانند شایستگیها و اخلاق رهبر را به روشنی در اعمال و رفتارهاي وي مشاهده نمایند” [24]. در مجموع به دلیل جدید بودن سازهي رهبري اصیل، تاکنون تعریف واحد و مشخصی که مورد توافق همهي صاحبنظران باشد، از آن به دست نیامده است، اما در عین حال در مورد برخی جنبههاي رهبري اصیل اتفاق نظر وجود دارد. از جمله اینکه رهبران اصیل از خودآگاهی برخوردارند و بر مبناي ارزشها و عقاید اصیل خود عمل میکنند [8]. تور و اُفوري در سال 2008 نیز با جمعبندي ادبیات موجود پیرامون رهبري اصیل، این رهبران را افرادي رازدار، امیدوار، خوشبین، انعطافپذیر، شفاف، اخلاقمدار و آینده محور میدانند. از نظر تور و اُفوري، رهبران اصیل درك خوبی از حساسیتهاي فرهنگی دارند و بسیار با انگیزه و خودآگاه هستند. آنها همچنین داراي سطح بالایی از صداقت، پایبندي عمیق به اهداف، شجاعت در حرکت رو به جلو، شور و شوق و مهارت در هدایت افراد هستند [21].