آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه دستورالعمل (Spikes) به منظور سنجش مهارت ارائه خبر ناخوشایند به بیمار توسط دستیاران پزشکی

پرسشنامه دستورالعمل (Spikes) به منظور سنجش مهارت ارائه خبر ناخوشایند به بیمار توسط دستیاران پزشکی

هدف: سنجش مهارت ارائه خبر بد به بیماران مبتنی بر دستورالعمل اسپایکز توسط دستیاران پزشکی از ابعاد مختلف (حیطه روانی: همدلی، دانش و اطلاعات، دعوت به دادن اطلاعات، حیطه عوامل محیطی: هماهنگی اولیه، تعیین راهبرد، برنامه ریزی، حرفه ای گری)
تعداد سوال: 16
تعداد حیطه: 2
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه دستورالعمل (Spikes) به منظور سنجش مهارت ارائه خبر ناخوشایند به بیمار توسط دستیاران پزشکی

خبر بد به هرگونه اطلاعاتی اطلاق می شود کـه در عملکرد حرفهاي شاغلین گروه بـالینی پزشـکی هنگام ارائه به مراجعین و یا بیماران اثرات جدي بر نگرش وي از خود و آینده حرفه اي او داشته باشد (1). معمولا ارائه خبر هائی همانند مـواردي چـون مرگ یکی از عزیزان، بیماري، اخراج شدن از کار و براي شنونده مثل شوك روحی عمـل مـی کننـد، فرد با شنیدن خبر، دلواپس شده و وحشت میکند و ممکن است همه زندگی او ناگهان تغییر کند. به عنوان نمونه، بنا به تحقیقی، تقریباً همه خانمهایی که به تازگی خبر ابتلا به سرطان سینه به آنها داده شده است، دچار پریشانی و اضـطراب شـده ا نـد و حتی، این وضعیت در تقریبـاً نیمـی از آنهـا آنقـدر پیشرفت میکنـد کـه منجـر بـه اخـتلالات روانـی شــدید مثــل افســردگی و اخــتلالات روان-تنــی میگردد (1). از منظر اسلام هر فرد حـق دارد کـه حقایق شخصی و مربوط به خود را بداند و در مورد  آینده خود مطابق بـر ارزش هـاي الهـی آزادانـه و بدون اجبار تصمیم گیـري کنـد واز سـویی اسـلام تاکید ویژه اي بر آمادگی قبل از مرگ دارد (سـوره بقره آیه 155). تجربه نشان مـی دهـد کـه در آمـوزش پزشـکی رایج، تاکید بر تواناییهاي عملی به مراتب مهم تـر از مهارت هاي ارتباطی صرف است، چرا که پزشک ممکن است آمادگی مواجهه با تنش هاي ناشـی از افشاي خبر بد را نداشته باشد و یا نتواند تـوجیهی براي پیامدهاي اطلاع خبر بد به بیمار بیابد. تـاثیر مجموع این عوامل موجب فقدان اعتماد به نفس و ناراحتی و در نتیجه سرباز زدن از اطلاع رسانی بـه بیمار می شود.حاصل چنین رویدادي این است که پزشکان اغلب بـر جنبـه هـاي جسـمانی بیمـاران متمرکز می شوند و توجـه چنـدانی بـه فشـارهاي روانی و آلام روحی بیماران نشـان ندهنـد یکـی از ارکان حرفه اي گـري در پزشـکی (کـه بـه تاییـد WFME (فدراســیون آمــوزش پزشــکی جهــانی رسیده)، کسب مهارت هاي ارتباطی پزشک وبیمار است، بنابراین تاکید بر مهارتهاي ارتباطی از نکـات مهم و قابل توجه در آموزش پزشکی نـوین بشـمار میرود. کسب مهارت هاي ارتباطی، پزشکان را قادر می سازد که خبر بد را به گونه اي که کمتر بـراي خودشان و همچنین بیمار و خـانواده اش ناراحـت کننده باشد، افشاو ابلاغ کنند.چندین مطالعه نشان داده که آموزش هاي متمرکـز و هدفمنـد مهـارت ابلاغ اخبار ناخوشایند (Breaking Bad News) به دانشجویان و دستیاران پزشکی توانمندي حرفه اي آنـانرا افـزایش مـی دهنـد مـدل اسـپایکز یکـی ازالگوهاي کاربردي درزمینه ابلاغ اخبار بد درجهان به شمار میرودکه براساس الگوي ارتباطی متقابـل بنا شده است