آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه تعهد شغلی بلاو (2009)

پرسشنامه تعهد شغلی بلاو (2009)

هدف: ارزيابی تعهد شغلی معلمان در مدارس از ابعاد مختلف (وابستگی حرفه ای، وابستگی سازمانی، پاي بندي به ارزش هاي كاري، مشارکت شغلی)

 تعداد سوال: 40
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تعهد شغلی بلاو (2009)

تعریف تعهد شغلی

انديشه تعهد به عنوان يك موضوع اساسي در نوشته هاي مديريت وجود دارد اين انديشه، يكـي از ارزشـهاي اساسي است كه سازمان مي تواند به آن متكي باشد و كاركنان را بر اساس ملاك تعهد ارزشيابي كند . تعهد شغلی نوعي حالت شناختي و احساس هويت رواني با يك شغل را نشان مي دهد. تعهد شغلي، اعتقـاد در مورد شغل فرد است و به مقداري كه يك شغل مي تواند نيازهاي فعلي فـرد را بـرآورده سـازد، بسـتگي دارد. اشخاصي كه شديداً درگير شغل هستند، شغل را به عنوان بخش مهمي از هويت شخصي شان در نظر مي گيرند. علاوه بر اين، افراد داراي وابستگي شغلي بالا، بيشتر علايق خود را وقف شغل خود مي كنند. همچنـين بـه ميزاني كه شخص كار يا عملكردش را موجب سربلندي و كسب اعتبارش بداند تعهد شغلي او افـزايش مـي يابـد. عوامل بيشماري موجب ايجاد تعهد شغلي در افراد مي شود، رايلي و كادول عوامل وانگيزه هـاي درونـي وبيرونـي شغل را در تعهد شغلي موثر مي دانند.