آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه بیگانگی اجتماعی

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی

هدف: بررسی میزان احساس بیگانگی اجتماعی در افراد از ابعاد مختلف (بیگانگی از کار، بیگانگی از خود، بیگانگی از نهادهای اجتماعی،بیگانگی از روابط اجتماعی، بیگانگی از خانواده، احساس بی قدرتی، احساس بی ریشگی، احساس پوچ گرائی)

تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 8
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی

تعریف بیگانگی اجتماعی

بیگانگی و ابعاد آن نظیـر بی قدرتی، بی معنایی، بی هنجاری، انزوا، تنفر فرهنگی و تنفر از خود یکی از پدیـده هـای اجتماعی است که در بیشتر فرهنـ گهـا بـه منزلـۀ یـک مسئلۀ اجتمـاعی شـناخته شـده اسـت (بنی فاطمه و رسولی، 1390). مفهوم بیگانگی مفهومی است که بیشتر جنبـ ۀ اسـتعاره ای دارد. این کلمه در جامعهشناسی بیشتر به معنی سقوط اصول و عدم ماحظۀ اصول و موازین به کـار میرود (ربانی و انصاری، 1384).