آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی

پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی

هدف: ارزيابي انگيزش سالمندان از شركت در فعاليت بدني (در سه سطح درون فردی، بين فردی، و اجتماعی)

تعداد سوال: 35
تعداد بعد (خرده مقياس): 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي:‌دارد
منبع:‌ دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن ارزيابي انگيزش سالمندان از شركت در فعاليت بدني (در سه سطح درون فردی، بين فردی، و اجتماعی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…….