آرشیو برچسب: ابعاد پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران (CAS)

پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران (CAS)

هدف: سنجش آرزوهای شغلی زنان از ابعاد مختلف (آرزوهای رهبری و موفقیت، آرزوهای آموزشی)

تعداد سوال: 8
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه آرزوهای شغلی زنان گری و همکاران (CAS)

تعریف آروزهای شغلی

آرزوهاي شغلي، تلاش آگاهانة فرد براي اطلاع از مهارتها، گرايشها، ارزشها، فرصتها، محدوديتها، انتخابها و دستاوردهايش است (41). همچنين تشخيص هدفهاي مربوط به شغل و تعيين برنامهاي براي دستيابي به اين هدفهاست (37). اين آرزوها بازگوكنندة مراحل و مسيري در طول زمان است، كه نشاندهندة نيازها، محركها و آرزوهاي شخص در زمينة كار و فعاليتهايي است كه به باور جامعه به پاداشهاي مالي و موقعيتي براي شاغل به كار منجر ميشود (33). (2003) آرزوهاي شغلي الگوهاي مشخصي از استعدادها، ظرفيتها، انگيزه ها، به اعتقاد مايگوناگ و هربرچ نگرشها و ارزش تصورشده توسط فرد است كه مسير پيشرفت شخص را بعد از سالها تجربه و بازخورد از دنياي واقعي هدايت و تثبيت مي كند (27). (2009) ابراز كردند كه آرزوهاي شغلي بيانگر اين موضوع است كه افراد نمي خواهند 2 كلاپويك و رومس بيشتر مردم خودپندارة نيرومندي از هويت 3 خودشانرا در يكزمينة خاص محدود كنند (21). به باور شين شغلي خود شكل مي دهند كه رفتارهاي آرزومندانة آنها را نسبت به شغل و تكاليف كاري آنها جهت دهي ميكند و به افراد انگيزه ميدهند و موجب ميشوند فرد وقتي شغلي را انتخاب كردد، نتواند آن را متوقف كند. همچنين يا مسير شغلي) برشمرده و اظهار داشته است كه 4 او آرزوهاي شغلي را از اركان زندگي حرفهاي (كارراهة شغلي اين ركن زندگي حرفهاي، انتخابهاي شغلي را در افراد شكل ميدهد.