آرشیو برچسب: ابعاد مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی سوريبو و همكاران

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی

هدف: ارزيابي نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی از ابعاد مختلف (خودمختاري ادراك شده، شايستگي ادراك شده، ارتباط ادراك شده)

تعداد سوال: 21
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري: دارد
روايي و پايايي: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی

اگر چه نظریه خودتعیینگري چارچوب مناسبی را براي پرداختن به جنبههاي روانشـناختی بـه خصوص انگیزش در محیطهاي یادگیري الکترونیکی فـراهم مـیکنـد (زیـرا ایـن نظریـه سـه نیـاز اساسی روانشناختی: خودمختاري، شایستگی و ارتباط را به عنوان تعیینکنندههاي انگیزش مطـرح میکند که این سه سازه میتواند، مطابق با ویژگیهـاي یـادگیري الکترونیکـی باشـد)،ولـی لـزوم پرداختن به نیازهاي اساسی روانشناختی مستلزموجود ابزاري مناسب براي سنجش رضـایتمنـدي از نیازهاي روانشناختی در حوزه یادگیري الکترونیکی است.

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی سوريبو و همكاران

هدف: ارزيابي نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی از ابعاد مختلف (خودمختاري، شايستگي، ارتباط)

تعداد سوال: 21
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی سوريبو و همكاران

تعریف یادگیری الکترونیک

مفهومی است بیانگر بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فرآیند آموزش. به عبارت دیگر محتوای دورۀ آموزشی با استفاده از انتقال متن، صدا و تصویر به فراگیر ارائه می شود تا با بهره گیری از ارتباط دو سویه بین فراگیران و اساتید یا بین خود فراگیران، برگزاری دوره های آموزشی در بالاترین سطح از هر مکان و در هر زمانی میسر می شود.

آموزش الکترونیکی به صورت دوره های همزمان(synchronous) یا غیر همزمان(asynchronous) ارائه می شود.

در آموزش همزمان همۀ کاربران به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباطند اما از طریق ابزارهای فناوری مانند چت، ویدیوکنفرانس و فضاهای کلاس مجازی، در حالی که در آموزش ناهمزمان، مانند ارتباط از طریق محتوا، انجمن ها، تکالیف، پست الکترونیکی، ارتباط آموزشی با تاخیر برقرار می شود.