آرشیو برچسب: ابعاد مقیاس كیفیت خدمات پرستاری سرکووال

مقیاس كیفیت خدمات پرستاری سرکووال

هدف: سنجش كیفیت خدمات پرستاری از دیدگاه بیماران از ابعاد مختلف (قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، همدلی)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس كیفیت خدمات پرستاری سرکووال

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان

2- مقیاس کیفیت خدمات شهرداری

3- پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

4- پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی کاراتپ و همکاران (MSQOB)

5- مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)

6- پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی ژیلی و همکاران (۲۰۰۳) (فرم کوتاه)

7- پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

8- پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان

9- پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (۲۰۰۰)

10- پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان

11- پرسشنامه رضایتمندی بیماران بستری

12- پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی مراکز درمانی

13- پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو (2008)

13- پرسشنامه نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

14- پرسشنامه رابطه تصویر شرکت با کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

15- مقیاس کیفیت خدمات بیمارستان سرکووال

16- پرسشنامه رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستان

تعریف کیفیت خدمات

كيفيت بـه معنـاي توانـايي توليـد محصـول و يـا ارائـه خدمت بگونه اي است كـه نيازهـاي م شـتريان را بـرآورده ساخته و آنها را راضي كنـد و كيفيـت مراقبـت هـاي بهداشــتي درمــاني درجــه اي از ارائــه خــدمات فــردي و گروهي است كه نتايج درماني مطلوبي را ايجاد مـي كنـد. در محــيط آشــفته بهداشــت و درمــان امــروز كــه فشــارهاي مختلــف سياســي، اقتصــادي و اجتمــاعي بــر نهادهــاي مســ ئول خــدمات بهداشــتي وارد مــي شــود فرايندهاي مربوط به ارائه خدمات بهداشتي با كيفيت بالا بصورت يك الگوي سازماني، جزو لاينفك حيات نهادهـاي خدماتي، نگهـداري و تغذيـه در آمـده اسـت بـراي حفـظ نهادهاي مسئول خـدمات بهداشـتي و نگهـداري سـازمان كارآمد و اثربخش كه نيازهـاي مشـتريان را بـرآورده مـي سازد، فرايندهاي كيفيت مورد نياز است.