آرشیو برچسب: ابعاد مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

هدف: اندازه گیری شیوه مقابله در نوجوانان 12 تا 18 ساله و شناسایی 18 نوع راهبرد مقابله ای

تعداد سوال: 80
تعداد بعد: 18
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

2- پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

3- پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی)

4- پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوییس (ACS)

تعریف راهبردهای مقابله ای

راهبردهای مقابله ای مجموعه ای ازتلاش های شـناختی ورفتـاری فرداست که در جهـت تعبیـر و تفـسیر و اصـلاح یـک وضـعیت تـنش زا بـه کـار مـی رود و منجـربـه کـاهش رنـج ناشـی ازآن می شود. دو راهبرد اصـلی مقابلـه عبارتنـد از : راهبـرد مقابلـه ای که شـامل کوشـش هـایی جهـت تنظـیم پیامـدهای 2 هیجان مدار هیجانی واقعه تنش زاست و تعادل عاطفی و هیجانی را از طریق کنترل هیجانات حاصله از موقعیت تنش زا حفظ می کنند و راهبرد مقابله ای مساله مدار شـامل اقـدامات سـازنده فـرد در رابطه با شرایط تـنش زا اسـت وسـعی دارد تـا منبـع تنیـدگی را حذف کرده یا تغییردهد.