آرشیو برچسب: ابعاد مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

هدف: ارزیابی میزان خوداثربخشی ورزش کردن با توجه به عوامل مختلف موثر بر آن (عوامل محیطی – موقعیتی، عوامل روان شناختی، عوامل کاری)

تعداد سوال: 18
تعداد خرده مقیاس: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

خودکارآمدی به۱ احساس عزت نفس۲ و ارزش خود، احساس کفایت و کارآیی در برخورد با زندگی اطلاق میشود. خودکارآمدی به نوعی به باور و اعتقاد شخص به فعالیت های خود در سازماندهی و انجام یک رشته فعالیت های مورد نظر برای مدیریت شرایط و موقعیتهای خاص اشاره دارد. برآورده شدن معیارها از سوی ما احساس خودکارآمدی ما را تعیین میکند.

مفهوم خودکارآمدی در مرکز نظریه مبذورا و دومین جنبه ی مهم خود یا خویشتن می باشد، مبذورا بر نقش یادگیری مشاهده ای، تجربیات اجتماعی  گرایی تقابلی در رشد شخصیت تاکید دارد.

بر اساس نظریه مبذورا نگرشها ، توانایی ها ، مهارتهای شناختی فرد، تشکیل دهنده ی چیزی است که سیستم خود نامیده میشود. این سیستم در چگونگی درک ما از شرایط مختلف و چگونگی رفتار ما در واکنش به آنها نقش عمده ای ایفا ؟

اما قابلیتهای خود در سازماندهی و انجام یک رشته فعالیت های مورد نظر برای مدیریت شرایط و وضعیت های مختلف ( مبذورا ۱۹۹۵).

۱)Self-efficiency       ۲) Self-Esteem

بعبارت دیگر به عقیده مبذورا خودکارآمدی اعتقاد یک فرد به توانایی خود جهت موفقیت در یک وضعیت خاص است.