آرشیو برچسب: ابعاد مقیاس خودارزشیابی هاي مرکزي جاج و همکاران (CSS)

مقیاس خودارزشیابی هاي مرکزي جاج و همکاران (CSS)

هدف: اندازه گیری خود ارزشیابی هاي مرکزی در افراد

تعداد سوال: 12
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)
مطالب مرتبط:
1- پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی(۱۹۷۵)
2- مقیاس خود ارزشی مشروط (CSWI)
3- پرسشنامه هویت من
4- پرسشنامه خودپنداره فضلی
5- مقیاس خودشکوفایی اهواز (ASAI)

مقیاس خودارزشیابی هاي مرکزي جاج و همکاران (CSS)

تعریف خودارزشیابی مرکزی

اخیراً پژوهشهاي معتنابهی به بررسی یک ویژگی شخصیتی بزرگ تحت عنوان خود ارزشیابی هاي مرکزي پرداخته اند. این سازه را جاج، لاك و دورهام (1997) معرفی کردند. به نظر آنها خود ارزشیابی هاي مرکزي یک صفت گسترده، مکنون و مرتبه بالاتري است که در ادبیات شخصیت با چهار صفتشخصیتی مشخص می شود. این چهارصفت عبارتند از: الف) عزت نفس، ارزش کلی که فرد برايخود به عنوان یک انسان قایل است؛ب) خودکارآمدي تعمیم یافته، ارزشیابی که فرد از نحوه عمل خود در موقعیت هايمختلف به عملمی آورد؛ ج) عصبیت، گرایش به سبک شناختی/ تبیینی منفی گرایانه 3 وتمرکز بر جنبه هايمنفی خود و د) جایگاه مهار یا اعتقاداتی که فردراجع به علت رویدادهاي زندگی خوددارد. جایگاه مهار درونی است 4 اگر افراد رویدادها را ناشی از رفتار خود قلمداد کنند. نقطه مشترك این چهارصفت، خود ارزشیابی مرکزي نام دارد که یک ارزیابی بنیادي است که فرد از ارزشمندي، اثر بخشی، و قابلیتخود به عنوان یک فرد به عمل می آورد(جاج وهمکاران، 1997).