آرشیو برچسب: ابعاد مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (SWS)

مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (SWS)

هدف: سنجش بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی

تعداد سوال: 45
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (SWS)

تعریف بهزیستی ذهنی

احساس ذهنی بهزیستی عبارت است از رضایت از زندگی هر فرد از کیفیت زندگی خویش،براساس معیارهای انتخاب شده توسط وی (رابینز، به نقل از جوادی 1385). احساس ذهنی بهزیستی  مفهومی کلی و ناشی از نحوه ادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی است. بهزیستی ذهنی دارای دو جزء شناختی و عاطفی است. بعد شناختی بهزیستی عبارتست از: ارزیابی شناختی افراد از میزان رضایت از زندگی. بعد عاطفه به معنای برخورداری از حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی است)5, 6(. عاطفه مثبت نشان میدهد که یک شخص چه میزان احساس فاعلیت و هوشیاری میکند در حالی که عاطفه منفی یک بعد عام ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان می دهد .