آرشیو برچسب: ابعاد مقياس سنجش جو ورزش (SCQ)

مقياس سنجش جو ورزش (SCQ)

هدف: ارزيابي جو ورزشي ورزشكار (ايجاد زمينه هاي تصميم گيري صحيح در راستاي پيشرفت، ايجاد زمينه هاي ارتباط متقابل مربي با ورزشكار، احترام به نظرات و خواسته هاي ورزشكار،  شيوة گفتاري مربي با ورزشكار)

تعداد سوالات: 15
تعداد بعد: 4
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس سنجش جو ورزش (SCQ)

جو ورزشی

اثرگذاري بر افراد و تشويق آنها به داشتن افكار، اعمـال و رفتـار درسـت فراينـدي چـالشانگيـز اسـت و بـا انگيزش رابطهاي تنگاتنگ دارد. انگيزش، دلايل رفتار افراد را نشان ميدهد. انسانها از لحاظ نـوع انگيـزش متفاوتند و انگيزش آنها به نيروهاي انگيزاننده شان بستگي دارد به گونهاي كه اگر انجـام فعاليـت بـراي بـه دست آوردن نتايج خاصي باشد، انگيزش بيروني است. ولي در انگيزش دروني فرد تنها به دليل لذت و چالشي كه در فعاليتي ميبيند، در پي انجام آن بر ميآيد.