آرشیو برچسب: ابعاد مقياس خود ارزشي مشروط (CSWI)

مقیاس خودارزشیابی هاي مرکزي جاج و همکاران (CSS)

هدف: اندازه گیری خود ارزشیابی هاي مرکزی در افراد

تعداد سوال: 12
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)
مطالب مرتبط:
1- پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی(۱۹۷۵)
2- مقیاس خود ارزشی مشروط (CSWI)
3- پرسشنامه هویت من
4- پرسشنامه خودپنداره فضلی
5- مقیاس خودشکوفایی اهواز (ASAI)

مقیاس خودارزشیابی هاي مرکزي جاج و همکاران (CSS)

تعریف خودارزشیابی مرکزی

اخیراً پژوهشهاي معتنابهی به بررسی یک ویژگی شخصیتی بزرگ تحت عنوان خود ارزشیابی هاي مرکزي پرداخته اند. این سازه را جاج، لاك و دورهام (1997) معرفی کردند. به نظر آنها خود ارزشیابی هاي مرکزي یک صفت گسترده، مکنون و مرتبه بالاتري است که در ادبیات شخصیت با چهار صفتشخصیتی مشخص می شود. این چهارصفت عبارتند از: الف) عزت نفس، ارزش کلی که فرد برايخود به عنوان یک انسان قایل است؛ب) خودکارآمدي تعمیم یافته، ارزشیابی که فرد از نحوه عمل خود در موقعیت هايمختلف به عملمی آورد؛ ج) عصبیت، گرایش به سبک شناختی/ تبیینی منفی گرایانه 3 وتمرکز بر جنبه هايمنفی خود و د) جایگاه مهار یا اعتقاداتی که فردراجع به علت رویدادهاي زندگی خوددارد. جایگاه مهار درونی است 4 اگر افراد رویدادها را ناشی از رفتار خود قلمداد کنند. نقطه مشترك این چهارصفت، خود ارزشیابی مرکزي نام دارد که یک ارزیابی بنیادي است که فرد از ارزشمندي، اثر بخشی، و قابلیتخود به عنوان یک فرد به عمل می آورد(جاج وهمکاران، 1997).

مقياس خود ارزشي مشروط (CSWI)

هدف: ارزيابي ابعاد خود ارزشي در افراد (تأييد ديگران، ظاهر، شكست ديگران در رقابت، صلاحيت و شايستگي تحصيلي، حمايت و عشق خانوادگي، پاكدامني و اخلاقي بودن ، عشق به خدا)

تعداد سوال: 35
تعداد خرده مقياس: 7
شيوه نمره گذاري: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس خود ارزشي مشروط (CSWI)

تعریف خودارزشی مشروط

خود ارزشي مشروط بيـان كننـدة حـوزه اي اسـت كـه عـزّت نفـس، بـه خـاطر گذشـته و ناتوانايي ها و نواقص تهديد مي شود. در نتيجه، ممكن است افراد، به احتمـال زيـاد تمـايلات و واكنشهاي منفي در حوزه هايي از وقايع آينده نشان دهند (کراکر و ولف، 2001) وقتي تهديدات حوزه هاي وابسته، توسط پاسخهاي دفاعي نميتواند بر طرف شـود، وقـايع منفي اين حوزهها، در حيطة عزّت نفس بروز پيدا ميكنند. بنابراين، تفاوتهاي فـردي و ثبـات عزّت نفس، در طي زمان ممكن است ناشـي از تعامـل خـود ارزشـي مـشروط، باوقـايع باشـد (کریس و ویشل، 2007)