آرشیو برچسب: ابعاد مقياس تعارض نقش جنسيتي انيل و همكاران

مقياس تعارض نقش جنسیتی انیل و همكاران

هدف: بررسي ابعاد مختلف تعارض جنسيتي (تعارض ميان كار و خانواده، رفتار عاطفي محدود با مردان، هيجان پذيري محدود، موفقيت/ قدرت/ رقابت)

تعداد سوال: 37
تعداد بعد: 4
شيوه نمره گذاري: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس تعارض نقش جنسيتي انيل و همكاران

************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه داراي 37 سوال بوده و هدف آن بررسي ابعاد مختلف تعارض جنسيتي (تعارض ميان كار و خانواده، رفتار عاطفي محدود با مردان، هيجان پذيري محدود، موفقيت/ قدرت/ رقابت)  مي باشد. شيوه نمره دهي  آن بر اساس طيف ليكرت چهار گزينه اي بوده كه در جدول زير امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…..