آرشیو برچسب: ابعاد سياهة اعتياد به تمرين تري و همكاران – فرم كوتاه

سياهة اعتياد به تمرين تري و همكاران – فرم كوتاه

هدف: ارزيابي علائم اعتياد به تمرين در افراد از ابعاد مختلف (اهميت و برجسته بودن نقش تمرين، پيامدهاي روانشناختي تمرين)

تعداد سوال: 6
تعداد خرده مقياس: 2
شيوه نمره گذاري: دارد
تفسير نتايج: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 1900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

سياهة اعتياد به تمرين تري و همكاران – فرم كوتاه

تعریف اعتیاد به تمرین

برخي ورزشكاران ممكن است به تمرينهاي ورزش مورد عالقة خود بيشاز اندازه وابسته باشند و در پرداختن به اين تمرينات افراط كنند. كوكريل و ريدينگتون (1996)اظهار ميدارند كه هر شكلي از رفتار كه در پرداختن و شركت در آن افراط شود، معموالً غيرطبيعي جلوه ميكند و بنابراين، شايستة درمان است، بهويژه وقتي كه احتمال دارد روي زندگي شركتكنندگان و كسانيكه با آنها زندگي و كار ميكنند، تأثير زيانباري داشته باشد (كوكريل و ريدينگتون، 1996).