آرشیو برچسب: ابعاد روحیه

پرسشنامه قدرت اجتماعی اسواسی (1975)

هدف: سنجش قدرت اجتماعی از ابعاد مختلف (پاداش، مرجعیت، اطلاعات، اجبار، تجربه و مشروعیت)

تعداد سوال: 31
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)

2- آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس

3- پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)

4- پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن

5- پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی

6- پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی

7- پرسشنامه عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی

8- پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان

پرسشنامه قدرت اجتماعی اسواسی (1975)

هر فردی میزانی از قدرت را در جامعه داراست و با موفقیت در حرفه خود می تواند میزان آن را افزایش دهد. درصورت استفاده صحیح از موقعیت ها, زمینه موفقیت ها و قدرت بیشتر در آینده فراهم  می گردد.

مطرح شدن در صحنه های جهانی توسط فرد یا گروه ها در عرصه های مختلف نمونه ای از حضور قدرت جمعی است که هم بر اعتماد به نفس افراد و غرور ملی موثر واقع می شود و هم باعث افزایش سرمایه گذاری در آن کشور می گردد که این خود عاملی بسیار مهم و تعیین کننده جهت بهبود مناسبات اقتصادی جامعه و افراد است.

بنابراین موفقیت و پیشرفت در زمینه های فردی یا اجتماعی,باعث افزایش قدرت می شود و با افزایش قدرت فردی و اجتماعی , بسترهای لازم جهت بهره مندی افراد و جامعه از امور زندگی بهبود می یابد.البته بسیار واضح و روشن است که در زمینه قدرت اجتماعی این رشد باید در همه زمینه ها باشد به خصوص درحوزه اقتصاد که برای ورود به حوزه های دیگر ضروری است.

پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

هدف: ارزیابی رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد (رفتار مثبت یا منفی) – از دیدگاه اساتید

تعداد سوال: 7
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد 

تدریس اثربخش

مفهوم اثربخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از كار باید مهمترین هدف مدیر باشد. بازدهی كار یك مدیر نیز باید ازطریق صادره های مدیریت سنجیده شود نه میزان وارده ها یعنی موفقیتهای كاری او، نه مجموعه كارهایی كه به وی محول می شود یا در روز انجام می دهد. اثربخشی چیزی است كه از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آورد و انجام می دهد. اثربخشی چیزی است كه مدیر از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آورد و به صورت بازده كار ارائه می كند. تعریف اثربخشی عبارت است از میزان موفقیت مدیر در زمینه بازدهی و نتایج كاری است كه به او محول شده است.  درمورد مفهوم اثربخشی آموزش تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد زیرا فرایند دستیابی به آن، كار دشواری است. ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی اینكه تاحدودی تعیین كنیم آموزشهای انجام شده تاچه حد به ایجاد مهارتهای موردنیاز سازمان به صورت عملی و كاربردی منجر شده است. ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی: تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مشاهده از كارآموزان در اثر آموزشهای اجراشده، تعیین میزان انطباق رفتار كارآموزان با انتظارات نقش سازمانی، تعیین میزان درست انجام دادن كار كه موردنظر آموزش بوده است، تعیین میزان تواناییهای ایجادشده در اثر آموزشها برای دستیابی به هدفها. باتوجه به مباحث بالا باید گفت كه اثربخشی آموزش ازطریق بررسی كارایی درون و برونی نظام آموزش سازمانی تعیین می گردد. یعنی اگر بتوانیم كارایی درونی و برونی سیستم آموزش سازمانها را اصلاح كنیم تقریبا اثربخشی آموزش تضمین

می شود (ایرج سلطانی، تدبیر). ارزشیابی ارزشیابی در لغت به مفهوم یافتن ارزشهاست، درواقع ارزشیابی قسمتی از فرایند بقای انسان است به ترتیبی كه پیوسته درصدد ارزشیابی اعمال و تجربه هایی است تا عملكرد آینده، رضایت بیشتری را به دست آورد. ارزشیابی فرایندی پیچیده است كه در جستجوی عوامل مربوط به عملكرد و اثربخشی یك طرح یا پروژه می پردازد تا انجام پذیری آن را تشخیص داده، راه حلهایی برای مشكلات اجرایی بیابد و پروژه ها و طرحهای مفیدتری برای آینده طراحی كند. (درآمدی بر ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و ترویجی، 1373)

در ارزیابی نظامهای آموزشی معمولا مفاهیم كیفیت، كارایی و اثربخشی  موردتوجه قرار می گیرد. كیفیت با كارایی و اثربخشی رابطه مستقیم دارد.

كیفیت نظام آموزشی عبارت است از میزان تطابق وضعیت موجود با هریك از حالتهای زیر:

1 – استانداردها (معیارهای ازقبل تعیین شده)؛
2 – رسالت، هدف و انتظارات (CRAFT, 1994).
كیفیت نظام آموزشی را می توان برمبنای هریك از عناصر (عوامل تشكیل دهنده) نظام آموزشی ارزیابی كرد.

عناصر آموزشی عبارتنداز:
! درونداد؛
! فرایند؛
! محصول؛
! برونداد و پیامد…..

پرسشنامه روحیه معلمان

هدف: بررسی ویژگی ها و ابعاد مختلف روحیه در معلمان
تعداد سوال: 28
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه روحیه معلمان

روحیه مهمترین بخشی وجودی ماست  که شارژ بودنش باعت پیگیری و مداومت در کارها میشود .

روحیه با احساس تفاوتهای اساسی  دارند . فرق اساسی آن با احساسات در اینست  که احساسات را میتوان با عواملی چون ورزش سرگرمیهای مفرح  و نظیر آن براحتی شارژ کرد  اما شارژ روحیه بیشتر به عوامل معنوی بستگی دار د تا عوامل مادی .

مهمترین آفت روحیه را میتوان احساس گناه و پشیمانی دانست . و این دو احساس زمانی در انسان شکل  میگیرند  که ارزشهای اولویت بندی شده ای نداشته باشیم  ما در زندگی دانسته یا ندانسته بر اساس ارزشهایی زندگی میکنیم حال  اگر نتوانیم به طور کاملا مشخص این ارزشها را اولویت بندی کنیم تجربه  احساس گناه وپشیمانی از تکراری ترین موارد زندگانی ما خواهد شد.

ما زمانی از روحیه بالایی بر خوردارخواهیم بود که  وقتی به گذشته خود نگاه میکنیم کاملا احساس رضایت کنیم .

برای  شارژ انرژی روحیه چه باید کرد ؟

الف – هموار به یاد خداوند مهربانمان به عنوان بهترین پشتیبان و حامی باشیم .

ب – ارزشهای مشخص ، صحیح ومرتبی داشته باشیم وبه آنها پایبند باشیم .

ج – هدف گذاری کنیم و اهدافمان چشم انداز معنوی داشته باشد .

د –  فرا تر از خودمان ومنافع شخصی مان بیندیشیم .

ه – کمک بدون توقع  به دیگران جزیی از برنامه روزانه امان باشد .