آرشیو برچسب: آوری

مقیاس خودتاب آوری کلاهنن (ERS)

هدف: سنجش میزان خودتاب آوری افراد

تعداد سوال: 14
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون (CD-RISC)

مقیاس خودتاب آوری کلاهنن (ERS)

تعریف خودتاب آوری

خودتاب آوری به عنوان يكي از سازه های اصلي شخـصيت براي فهم انگيزش، هيجـان و رفتـار مفهـوم سـازی شـده اسـت. خودتـاب آوري را «ساز و كار ذاتي خود اصلاح گري انسان» مي دانند. افزون بر آن به باور ورنر (1997) خودتابآوري، صرفنظر از خطرات تهديدكننده، عـاملي بـالقوه در همـه افـراد بـراي تغ ييـر اسـت. بلاك (2002) بر اين بـاور اسـت كـه خودتـاب آوري توانـايي سازگاري سطح كنتـرل بـر حـسب شـرايط محيطـي مـي باشـد. افـراد خودتـاب آور داراي رفتارهاي خودشكنانه نيستند؛ از نظر عاطفي آرام هستند و توانايي تبديل شرايط اسـترس زا را دارنـد