آرشیو برچسب: ، سایت پرسشنامه

پرسشنامه تنش های سازمانی

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف تنش های سازمانی (تنش ناشی از ساختار سازمانی، تنش ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی،  تنش ناشی از عدم امنیت شغلی، تنش ناشی از ورود فناوری های جدید، تنش ناشی از شرایط نامناسب کار)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تنش های سازمانی 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

یکی ازشیوه های موثرتعریف سازمانهای اجتماعی ، توصیف نقشهایی است که دریک واحد یا سازمان وجود دارد،مانند نقش مادروپدردرسازمان خانواده و یا نقش معلم و شاگرد دریک سازمان یا واحد آموزشی . بطوریکه اگربگوئیم سازمان مورد نظرمن جایی است که درآن نقشهای معلم وشاگرد وجود دارد،مشخص میشود که سخن ازیک سازمان آموزشی است،درمحیطهای شغلی نیزافراد درنقشهای سازمانی مختلف مانند مدیر،کارگریا کارمند و… قرارمیگیرند . برخی پژوهشگران برای نقشهای مختلف دونوع ” تنش ” نقش به نامهای” تعارض” نقش و” دوگانگی” نقش تشخیص داده واندازه گیری میکنند .” تعارض” نقش عبارتست از” ناسازگاری بین انتظارات افراد مختلف ازنقش واحد ویا تعارض درجنبه های مختلف آن” و” دوگانگی” نقش عبارتست از” ابهام درباه ی اینکه درنقش معین چه کارهایی باید انجام داد ”
دراین پژوهش بعد سومی بنام ” تراکم وظایف ” نقش که به معنی”عدم دسترسی به منابع فردی لازم برای انجام وظایف،انتظارات وغیره است ” ( پیترسون وهمکاران،ص:۴۳۰) مورد توجه قرارمیگیرد .

پرسشنامه موفقیت ورزشی (SSS)

هدف: ارزيابي ابعاد مختلف موفقیت در ورزش (اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد، پیشرفت)

تعداد سوال: 29

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه موفقیت ورزشی (SSS)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه ارزیابی قابلیتهای یادگیری سازمانی گومز و همکاران (OLC) فدراسیونهای ورزشی ایران

2- مقیاس خود اثربخشی ورزش کردن بندورا ( ESS)

3- پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (۱۹۹۳)

4- پرسشنامه جهت گیری هدفی در ورزش (TEOSQ)

5- مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)

6- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

7- پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش

8- پرسشنامه دستیابی به هدف در ورزشکاران

9- مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران

10- مقیاس سنجش جو ورزش (SCQ)

11- پرسشنامه حالات خلقی ورزشکاران برومز-۳۲

12- پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش مارکلند و توبین (BREQ) – فرم بازنگری شده

13- پرسشنامه تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها

14- پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی

15- پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

16- پرسشنامه وفاداری هواداران ورزشی ماهونی (PCT)

17- پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران

18- پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش باردنز و متزکاس

19- پرسشنامه اثرات فرآیند جهانی شدن بر توسعه ورزش

20- پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن (از بعد اقتصادی)

21- پرسشنامه نقش مبلمان ورزشی (وسایل ورزشی عمومی) در جذب شهروندان به ورزش همگانی

22- پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

23- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی

24- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت ورزشی

25- پرسشنامه موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه ها

26- مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین (وویسچکی و همکاران، 2009)

27- پرسشنامه موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی (استاندارد)

28- پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

پرسشنامه ترس از تصویر بدنی جنسی

هدف: ارزیابی تصویر بدنی جنسی از ابعاد مختلف (نارضایتی و خجالت فرد از تصویر بدنی جنسی، وارسی کردن و مخفی کردن نقایص ادراک شده اندام جنسی، میزان تداخل نگرانی درباره ی اندام جنسی در عملکرد اجتماعی فرد)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 9500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه ترس تصویر بدنی جنسی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تصویر بدنی جنسی

خودبینی یا خود پنداری ترجمه فارسی اصطلاح انگلیسی Self Esteem می باشد. آن اصطلاحی در روانشناسی است که برای بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خود بکار می رود .جهان معاصر توأم با پیشرفتها و رشد عقلاني که در بطن خود ایجاد کرده توجه خود را بر مسائل شخصیتي انسان متمرکزتر کرده است، مسائلی که شاید دو دهه پیش، موضوعاتي پیش پا افتاده و غیر مهم تلقي می شدند.

از مسائل مورد بحث شخصیتي انسان که قبلاً کمتر به آن پرداخته شده است تصویر بدني است. تصویر بدنی ترجمه فارسی اصطلاح انگلیسی Self-Image می باشد.تصویر بدني به معنای نگرش فرد از خود همراه با احساسات و افکاري است که مي تواند تغییر دهنده رفتار او در شرایط گوناگون و در جهات مثبت یا منفي باشد. این تصور ذهني مي تواند تحت تأثیر عواملي چون رشد جسماني، تعاملات فرد با محیط اجتماعي، سوانح، آسیب و جراحات بدني قرار گیرد و نگراني از تصویر بدني را در فرد ایجاد کند. تصویر بدني و نگراني از آن تا به آنجائی گسترش یافته است که مشغله ذهني بسیاري از افراد، بخصوص جوانان گردیده و روزانه زمان و هزینه زیادي صرف تفکر و تغییرات ظاهری در بدن مي شود. این امر به گونه اي است که این افراد ساعتها در مورد تصویر بدني خود فکر مي کنند و با تغییر در آرایش و پوشیدن لباسهاي متنوع و قرار گرفتن در وضعیتهاي خاص سعي در پوشانیدن ظاهري خود دارند که بیشتر زائده تصویر ذهني آنان از بدنشان است. نارضایتي از این تصویر بدني پیامدهائي چون اضطراب، افسردگي، انزواي اجتماعي، اختلالات رواني، تضعیف خودپنداره و عزت نفس را در پي خواهد داشت. تصویر بدني موضوع چند بعدي بوده و در برگیرنده مؤلفه هاي ادراکي، نگرشي و رفتاري است.

پرسشنامه الگوهای شخصیتی مثبت و منفی مدرسین دانشگاه (اسماعیلی و همکاران، 1392)

هدف: ارزیابی الگوهای شخصیتی مثبت و منفی مدرسین دانشگاه

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه الگوهای شخصیتی مثبت و منفی مدرسین دانشگاه (اسماعیلی و همکاران، 1392)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه شخصیت مرزی در جامعه ایرانی (BPI)

2- مقیاس خودیابی (SDS) براساس نظریه هاي مختلف شخصیت در دانشجویان

3- مقیاس شخصیتی اسکیزوتایپی کلاریج و بروکز (STA)

4- آزمون شخصیتی رورشاخ

5- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C)

6- آزمون شخصیتی بندر – گشتالت

7-  پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

8- مقیاس شخصیتی مرزی (STB)

9- پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

10- پرسشنامه تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا

11- پرسشنامه تیپ شخصیت A و B

12- پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه

13- پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI

14- پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

15- پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

16- پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)

17- پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان

18- پرسشنامه شخصیتی 3 عاملی کتل

19- پرسشنامه شخصیتی آیزنگ

20- پرسشنامه منبع استرس (شخصیت)

21- آزمون شخصیت مینه سوتا ( MMPI )

22- پرسشنامه شخصیت به عنوان منبع استرس

23- پرسشنامه شخصیت کتل (خلاصه شده)

24-پرسشنامه شخصیت زاکرمن – کلمن (ZKPQ-50-CC)

25- پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “

26- پرسشنامه ارزش های شخصیتی (P.V.Q)

27- پرسشنامه شخصیت سنخ الف

28- پرسشنامه خصوصیات شخصیتی مدرسین دانشگاه (اسماعیلی و همکاران، 1392)

پرسشنامه دلبستگی به مکان چرخچیان (1393)

هدف: ارزیابی میزان دلبستگی به مکان از ابعاد مختلف (عملکردی، عاطفی، رفتاری، شناختی)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل
هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه دلبستگی به مکان چرخچیان (1393)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه دلبستگی مکان دکتر صفاری نیا

2- پرسشنامه نقش ویژگی های فردی در میزان دلبستگی کاربران به فضاهای شهری

3-مقیاس سنجش سازه ی دلبستگی مکانی عباس زاده و همکاران (1394)

4- پرسشنامه دلبستگی به محله مسکونی امیرکافی و فتحی (1390)

5- پرسشنامه دلبستگی به مکان ویلیامز و وسک (2003)

محله تنها يك سرپناه براي فعاليت هاي انسان نيست، بلكه پديده اي است كه انسان در تعامل خود با آن، بدان معنا بخشيده و به آن دلبسته مي شود تا آن جا كه گاه حتي خود را با آن باز مي شناسد. اگر از زاويه نيازهاي انسان نيز به اين مساله نظاره كنيم، نياز انسان به تعامل عاطفي با مكاني كه در آن زندگي مي كند و يا به عبارتي “دلبستگي به مكان”، از جمله مهم ترين ابعاد رابطه انسان و مكان است دلبستگی به محله نمایانگر احساس ذهنی مثبت افراد نسبت به محلة مسکونی است که تعهد ساکنان به محل سکونت و تمایلشان به حفظ رابطه با آن در طول زمان و در مراحل مختلف زندگی را موجب می­ شود.

پرسشنامه تاثیر کنترل استراتژیک، استقلال مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

هدف: بررسی تاثیر کنترل استراتژیک، استقلال مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تاثیر کنترل استراتژیک، استقلال مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی راهبردی– استراتژیک- فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود.
برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان می‌نامند.
برنامه ریزی راهبردی برای برنامه ریزی مؤثر به منظور تصویر کردن طرح و برنامه یک سازمان بکار می‌رود، اما هرگز نمی‌تواند مشخصا پیشبینی کند بازار در آینده دقیقاً چگونه خواهد بود و در آیندهٔ نزدیک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
به هر رو، متفکران استراتژی در سازمان می‌باید استراتژی‌های سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی کنند.

درواقع برنامه ریزی راهبردی به نوعی تصویر رسمی آیندهٔ سازمان است. هر برنامهٔ راهبردی دست کم به یکی از پرسش‌های زیر پاسخ خواهد داد: ۱- ما دقیقاً چه کار می‌کنیم؟

۲- برای چه کسی کار می‌کنیم؟

۳-چگونه کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم؟

در برنامه ریزی‌های تجاری ممکن است پرسش سوم به شکل زیر پرسیده شود:
چگونه می‌توان رقیب را از سر راه برداشت یا از رقابت اجتناب کرد؟
در این رویکرد بیشتر بدنبال شکست دادن رقیبان هستیم تا بهترین بودن!
در بسیاری از سازمان‌ها برنامه راهبردی دربارهٔ این است که سال آینده سازمان به کجا خواهد رسید که به طور معمول تر در خصوص سه تا پنج سال آینده (دراز مدت) نیز صادق است، اگرچه بعضی از سازمان‌ها چشم انداز خود را تا ۲۰ سال آینده گسترش داده‌اند.

پرسشنامه سبک زندگی دیجیتالی خانواده های ایرانی و عوامل موثر بر آن (خادمیان و حسینی، 1394)

هدف: ارزیابی سبک زندگی دیجیتالی خانواده های ایرانی و عوامل موثر بر آن (سبک زندگی دیجیتالی، شناخت دیجیتالی شدن، ساختار اجتماعی با دیجیتالی شدن، تبدیل دیجیتالی شدن به هنجار درونی، هماهنگی فرهنگ دینی خانواده ها با دیجیتالی شدن)

تعداد سوال: 49

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه سبک زندگی دیجیتالی خانواده های ایرانی و عوامل موثر بر آن (خادمیان و حسینی، 1394)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران (WEL)

۲- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

۳- پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

4- پرسشنامه سبک زندگی والس

5- پرسشنامه سبک زندگی نوین رسول زاده اقدم و همکاران (1394)

6- پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی (حیرت و همکاران، 1393)

تعریف سبک زندگی دیجیتال

زندگی دیجیتال و به تبع آن فضای مجازی دربردارنده فرصتهای زیادی است که خیلی اوقات از آن غفلت می شود. این فضا تنها برای سرگرمی نیست. تافلر معتقد است: “این نگرانی عمومی که کامپیوترها و ارتباطات راه دور ما را از تماس رو-در-رو محروم میسازد و روابط انسانی را به صورت با واسطه در خواهند آورد یک نگرانی نابخردانه و سادهلوحانه است. در واقع ممکن است عکس آن اتفاق افتد. با اینکه برخی روابط اداری و کارخانهای احتماال کاهش خواهد یافت، اما پیوندهای موجود در خانه و در جامعه محلی را بخوبی میتوان بوسیله این تکنولوژیها تقویت کرد. کامپیوترها و ارتباطات میتوانند به ایجاد یک جامعه محلی کمک کنند. تکنولوژیهای جدید با فراهم آوردن امکان کار در خانه برای عده زیادی از افراد )یا کار در کارگاههای مجاور محل سکونت( میتوانند محیط خانوادگی گرمتر و صمیمانهتر و روابط همسایگی و محلی بارورتری ایجاد کنند”)تافلر، 510 :1610(. دیجیتالی شدن چیست؟ در زبان انگلیسی این E تعبیری رواج یافته است که می گویند »اِ )منظور الکترونیک( برای همه چیز«. این عبارت کنایه از فرایندی است که جامعهشناسان از آن به »دیجیتالیشدن« یا »الکترونیکی«شدن مینامند. الکترونیکی یا دیجیتالی شدن فرایندی است که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانههای دیجیتالی مانند شبکه اینترنت و رایانه به تولید، تکثیر، اشاعه و انتشار نمادها و معانی میپردازد و از طریق آنها زندگی خود را سامان و معنا میبخشد. در نتیجه رشد و گسترش رسانههای دیجیتالی و الکترونیکی و افزایش کاربرد آنها در تمام ابعاد زندگی روزمره ـ از فعالیتهای تجاری بزرگ بانکی، خرید و فروش رایانهای و آموزش از راه دور رایانهای گرفته تا آشپزی و کارهای جزئی درونخانه ـ فرایند دیجیتالیشدن نیز گسترش یافته است و در حال تغییردادن عادات بنیادین ما در زمینههای مختلف فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. برای مثال، در آموزش، دانشآموزان و دانشجویان، متقاضی استفادة هرچه بیشتر تکنولوژیهای آموزشی دیجیتالی هستند و کالسهای بدون تصویر و صدا و بدون کاربرد پاور پوینت برای آنها ماللآور، و بهتر است بگوییم غیرقابل تحمل شده است. در آشپزخانهها نیز سالهاست که »ماکرویو و ماشین لباسشویی و دیگر وسایل کامالً مجهز به برنامهها و دستورهای از پیش تعیین شده کامپیوتری برای انجام فعالیتهای خود شدهاند و دیگر نیازی به تنظیم دستی آنها نیست.

پرسشنامه كودك آزاری در ایران

هدف: ارزيابي كودك آزاری در ایران از ابعاد مختلف (آزار روانی و عاطفی، آزار فیزیکی، غفلت)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه كودك آزاری در ایران

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)

تعریف کودک آزاری

خشونت و آزار کودکان، عملی است که از طرف بزرگ‌ترها متوجه کودکان می‌شود. آمار نگران کنندهٔ کودک آزاری در حالی افزایش می‌یابد که قانونی حامی کودکان در برابر والدین نیست. شرایط سنی و عقاید سنتی موجب پیدایش مسائلی چون احساس مالکیت والدین نسبت به کودکان و حتی دختران بالغ آنها می‌شود. چنین باورهائی پدید آورندۀ معضلاتی مانند آزارهای جسمی و تجاوزهای جنسی، و زمینه‌ساز فرار کودکان به علت خشونت و ضرب و شتم، از خانه می‌شود.
آیا فرزندان متعلقات ما هستند که هرگونه بخواهیم با آنها رفتار نمود یا انسان‌هائی هستند آزاد، با حق و ارده تمام هم‌چون هر یک از ما؟
بدرفتاری با کودکان معمولاً در چهار حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ کودک آزاری جسمی، کودک آزاری عاطفی، کودک آزاری جنسی و غفلت.
● آمار کودک آزاری
بررسی که در سال‌های ۷۵ ـ ۷۷ انجام شده نشان می‌دهد ۷۰% موارد اعمال خشونت و آزارگری در محیط خانه رخ داده است. بیشترین گروه سنی در معرض آزار، کودکان ۵ ـ ۹ ساله ۳۶% و ۱۰ ـ ۱۴ ساله ۳۰% بوده است.
هم‌چنین آمار نشان می‌دهد که دختران به میزان بیشتری از پسران مورد آزار قرار گرفته‌اند. ۶۳% مطالعه نشان داد که بیشترین آزارگری (۵/۶۶%) از سوی مردان (پدر ـ شوهر مادر) رخ داده است. طبق یک تحقیق پایان‌نامه‌ای که در سال ۱۳۸۲ انجام شده است: عواملی چون: ناخواسته به دنیا آمدن فرزندان، تعداد زیاد فرزندان، بیسوادی والدین، اعتیاد والدین، تنبیه والدین در کودکیشان در ایجاد کودک آزاری مؤثر است. ۵۶% کودکان آزار دیده دختران و ۴۴% پسران هستند. ۴۴ درصد از موارد کودک آزاری توسط پدران و ۱۲ درصد توسط مادران صورت می‌گیرد. بیش از ۷۸ درصد از موارد آزارهای سوءاستفاده جنسی کودکان است.
علل کودک آزاری چیست؟ چرا شخصی یک کودک را مورد آزار قرار می‌دهد؟ چگونه فردی، کودکی را مورد آزار قرار می‌دهد؟
همه آزارها عمدی و دلخواه نیستند. چندین عامل در زندگی فرد ممکن است دست به دست هم بدهند تا فردی را به‌سوی آزار دادن یک کودک بکشانند. از جمله:
▪ فشارهای عمومی و محلی
▪ مواجه شدن با یک بچه عقب‌مانده یا بچه‌ای با اختلال رفتاری
▪ یک خاطره شخصی از مورد آزار قرار گرفتن (ضربه روحی و آسیب دوران کودکی)
▪ استفاده از الکل و داروهای روانگردان
▪ اختلافات زناشوئی
▪ بیکاری
هیچ‌کس قادر به پیش‌بینی این نکته نیست که کدام یک از این عوامل موجب می‌شود عده‌ای از افراد کودکی را مورد آزار قرار دهند. یکی از علت‌های قابل ملاحظه این است که افرادی در گذشته مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند زمانی که خودشان والدین یا مراقب می‌شوند، بیشتر از سایرین تمایل به تکرار این عمل دارند. به‌علاوه بسیاری از اشکال آزار و سوءاستفاده از نادانی، انزوا و بی‌توجهی والدین نشأت می‌گیرد. گاهی اوقات فرهنگ (اعتقادی) سنتی باعث آزار می‌شود.
به‌عنوان مثال اعتقاداتی از قبیل این‌که:
▪ بچه‌ها مایملک یا دارائی ما هستند.
▪ والدین به ویژه پدران، برای کنترل بچه‌ها قوانینی مطابق میل خودشان دارند.
▪ بچه‌ها باید در برابر سختی‌های زندگی مقاوم باشند.
کارشناسان حقوق کودک در ایران می‌گویند علت اصلی بروز کودک آزاری، غفلت و کم‌توجهی والدین و جامعه به کودک است. عوامل ماند ناآگاهی والدین از رفتار درست با فرزندان، بیکاری، اعتیاد و مشکلات خانوادگی از مهمترین عوامل بروز و شیوع گسترده این معضل اجتماعی در ایران عنوان شده‌اند.
براساس آمار، تنها در سال ۸۴، ۸۰۰۰ خشونت خانگی ثبت شده که ۱۰۰۰ مورد آن کودک آزاری بوده است. در مهر ماه سال ۸۴ مدیر کل امور اجتماعی وزارت ارشاد اعلام کرد کودک آزاری به مرحله ”اضطرار“ رسیده است. از سوی دیگر، پژوهشی که بر روی ۵۸۵ ”کودک کار“ خیابانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و به‌منظور اطلاع از وضعیت زندگی این کودکان صورت گرفته، بیانگر این واقعیت است که بیش از ۵۰ درصد این کودکان توسط اعضاء خانواده و یا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.
۱) کودک آزاری جسمی Physical child abuse: به‌طور کلی کودک آزاری جسمی آسیبی است که مواردی چون ضربه زدن، داغ کردن، آسیب رساندن به سر، شکستگی، آسیب‌های درونی، زخمی کردن یا هر شیوه دیگر از آسیب جسمانی را شامل می‌شود. تحقیقاتی که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ انجام گرفته بیانگر این مطلب است که مرگ‌های ناشی از کودک آزاری جسمی ۸۷ درصد در بین کودکان زیر پنج سال و ۶۵ درصد در بین کودکان زیر یک سال بوده است.
طبق آمار گرفته شده توسط ”هاریس پلدر“ در حال حاضر، ۸۶ درصد خانواده آمریکائی بچه‌های خود را کتک می‌زنند و ۶۰ درصد آنها هر هفته این کار را تکرار می‌کنند. وقتی علت را از پدر و مادر پرسیدند گفتند، آنها هیچ تمایلی به این کار ندارند ولی این کار را انجام می‌دهند چون چاره دیگری ندارند.
پدر و مادرها چون کتک در کوتاه مدت مؤثر واقع می‌شود به آن متوسل می‌شوند اما در واقع کتک زدن در دراز مدت پیامدهای بسیار جدی دارد و موجب بهبود رفتار کودک نمی‌شود، بلکه رنجش و میل به انتقام را در کودک تقویت می‌کند. بچه‌هائی که کتک می‌خورند، اصولاً آنهائی هستند که سایرین را کتک می‌زنند.
۲) کودک آزاری عاطفی emotional child abuse: بدرفتاری عاطفی آسیبی اساسی و قابل توجه است که کارکردهای روان‌شناختی، رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و طرد، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت‌آمیز خانواده (بی‌ثباتی خانوادگی)، انتقاد، تحقیر و انتظارات نامناسب از کودک، کودک آزاری عاطفی تلقی می‌شود. بدرفتاری عاطفی معمولاً با بدرفتاری جسمی و کلامی همراه است.
۳) کودک آزاری جنسی sexual child abuse: آلبرز (۱۹۹۴) کودک آزاری جنسی را این‌گونه تعریف کرده است: تماس یا تعامل بین کودک و فرد بزرگسال، هنگامی که از کودک برای تحریک جنسی شخص مرتکب (Perpetrator) یا فرد شود.
کودک آزاری جنسی دامنه وسیعی را در برمی‌گیرد که مواردی مثل نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک، مجبور کردن کودک به نشان دادن آلت تناسلی خویش به فرد بزرگسال، وادار ساختن کودک به روسپی‌گری یا استفاده از کودک در حوزه هرزه‌نگاری (Pornography) را نیز شامل می‌شود (واکر، بونر و گافمن ۱۹۸۸)
۴) غفلت (neglect): عبارت است از حذف یا نادیده گرفتن کودک که ممکن است با آزار بدنی همراه باشد. غفلت به منزله الگوی پایداری است که بیانگر رابطه متقابل و اندک والدین و مراقبان با کودک، حذف و عدم تأمین نیازهای اولیه جسمی کودک مثل تغذیه، بهداشت، پوشاک، نظافت، تربیت، مراقبت‌های پزشکی و ابراز عشق و علاقه می‌باشد.
۵) بهره‌کشی اقتصادی Economic abuse: کنترل بیش از حد در استفاده از بهره‌برداری از پول در حوزه بهره‌کشی اقتصادی قرار دارد. والد یا مراقبان برای کسب درآمد فشار زیادی به کودک یا حتی همسر خود تحمیل می‌کنند. در حالی‌کهدر مورد نحوه خرج کردن آن هیچ‌گونه اختیاری به آنها نمی‌دهند. عدم مشارکت کودک یا همسر در نحوه چگونگی خرج کردن پول نیز بهره‌کشی مالی تلقی می‌شود.
۶) بدرفتاری آموزشی Educational Abuse فشار و آسیب‌های احتمالی که از طریق نظام آموزشی، معلمان، شیوه‌های تدریس، محتوای کتاب‌ها و … در کودکان ایجاد می‌شود، در حوزه بدرفتاری آموزشی قرار می‌گیرد. تأکید بر نمره‌گرائی، نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی، ایجاد رقابت‌های شدید، تأکید بر یادگیری از راه حفظ کردن، ایجاد فشارهای روانی بر کودکان به علت انتظارات بیش از حد آنان و … در این گروه جای می‌گیرد. بدرفتاری آموزشی می‌تواند با سایر بدرفتاری‌های از جمله بدرفتاری جسمی همراه باشد.
پنج عامل اساسی مؤثر در کودک آزاری عبارتند از:
۱) خصوصیت فرد بدرفتار (آزارگر)
۲) خصوصیات دیگر اعضاء خانواده
۳) خصوصیات کودک
۴) بافت اجتماعی
۵) بافت موقعیتی
براساس الگوی تعاملی، اگر فردی در ارزیابی‌ها سطح بالائی از برخی ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با کودک آزاری و آسیب‌شناسی روانی را نشان می‌دهد و اگر این فرد با همسری زندگی کند که مشکلات مشابهی دارد و در عین حال کودکی دارد که خود یک مشکل تربیتی به حساب می‌آید و در بافت اجتماعی و موقعیتی نیز عواملی از بدرفتار بالقوه مانند فقر، بیکاری و انزوا مشاهده می‌شود، به احتمال زیاد می‌توان پیش‌بینی کرد که کودک آزاری به‌طور شدیدی اتفاق خواهد افتاد.
آثار بدرفتاری بر کودکان، متعدد و جدی است که شدیدترین حالت باعث مرگ کودک می‌شود.
● علامت‌ها و نشانه‌های کودک آزاری چیستند؟
اگر شما به کودک آزاری مشکوک هستید اما مطمئن نیستید، دسته‌ای از علامت‌های جسمی یا رفتاری که در زیر آمده‌اند را جستجو کنید.
▪ بعضی از علامت‌های آزار جسمی:
۱) سوختگی‌های بدون دلیل، بریدگی‌ها یا کبودی‌ها
۲) نشانه‌های گاز گرفتن
۳) مشکلات در مدرسه
۴) ترس از بزرگسالان
۵) خود تخریبی یا رفتار خودکشی گرایانه
۶) افسردگی یا خودانگاره ضعیف
▪ بعضی از علامت‌های آزار هیجانی:
۱) یأس و افسردگی
۲) تنفر
۳) کمبود تمرکز حواس
۴) اختلالات خوردن
▪ بعضی از نشانه‌های آزار جنسی:
۱) تمایل یا دانش نامناسب داشتن از اعمال جنسی
۲) اغواگری
۳) اجتناب از چیزهای مربوط به رفتار جنسی یا عدم پذیرش اندام‌ها یا اعضاء جنسی
۴) کابوس و شب ادراری
۵) تغییرات جدی در اشتها
۶) اطلاعات جنسی فراوان یا پرخاشگری بیش از حد
۷) ترس از یک شخص خاص یا عضوی از خانواده
۸) کناره‌گیری و افسردگی
۹) رفتارهای خودکشی‌گرا
۱۰) اختلالات خوردن
۱۱) خود تخریبی
گاهی اوقات در آزار جنسی نشانه‌های جسمی آشکاری وجود ندارد و پزشک برای اطمینان حاصل کردن از آزار می‌بایست کودک را معاینه کند.
▪ بعضی از نشانه‌های غفلت (بی‌توجهی)
۱) کثیف بودن یا حمام نکردن
۲) گرسنگی زیاد کشیدن
۳) کمبود آشکار سرپرستی (نظارت)
بسیاری از کودکان به خاطر ترس از تنبیه، از دست دادن عشق و محبت یا بی‌آبرو کردن خانواده به خاطر گفتن این راز، از اطلاع دادن آزار می‌ترسند.
● آثار و پیامدهای کودک آزاری
مطالعات متعدد آثار اولیه دراز مدت کودک آزاری را در قربانیان نشان داده است. آثار اولیه ممکن است شامل ترس‌های شدید، اضطراب، احساس گناه، افسردگی، مشکلات بین فردی و رفتارهای نامناسب باشد.
علاوه بر نتایج فوری جسمی و روانی، کودکانی که قربانی خشونت خانواده هستند مستعد برخی مشکلات رشدی می‌شوند. نوزادانی که با آنها بدرفتاری می‌شود، به احتمال زیاد نسبت به مادران خود به‌طور مضطرب دلبسته می‌شوند؛ در حالی‌که کودکان عادی این چنین نیستند. از لحاظ عاطفی این کودکان منزوی و منفعل هستند یا پرخاشگری و رفتارهای مخالفت‌آمیز بروز می‌دهند. کودکانی که مورد بدرفتاری و غفلت قرار گرفته‌اند، در بزرگسالی احتمال بروز رفتارهای خشونت‌بار در آنها بیشتر است.
در یک مطالعه، محققان به مدت سه سال زنانی را که در کودکی مورد بدرفتاری قرار گرفته‌ بودند پیگیری کردند و متوجه شدند که ۷۰ درصد آنها با کودکان خود بدرفتاری می‌کنند و یا به‌صورت ناکارآمد از کودکان خود مراقبت می‌کنند، در حالی‌که مادرانی که مورد بدرفتاری قرار نگرفته‌ بودند، با کودکان خود چنین رفتاری نداشتند.
بزرگسالانی که در کودکی مورد تجاوز (کودک آزاری جنسی) قرار گرفته‌اند ممکن است در روابط زناشوئی، خانوادگی و بین فردی کارکردی معیوب داشته باشند و رفتار خود تخریبی (Self – distractive)، عزت نفس پائین، افسردگی مزمن و ناسازگاری جنسی را تجربه کنند.
آسیب مغزی، ناتوانی در یادگیری، عقب‌ ماندگی ذهنی، عقب ماندگی ثانویه، رفتارهای ضداجتماعی و پرخاشگرانه، بزهکاری و رفتار مجرمانه بزرگسالی از جمله آثار کودک آزاری است. توجه به آثار کوتاه مدت و بلند مدت کودک آزاری در ارائه طرح درمانی مناسب از اهمیت بسیار برخوردار است. نتایج مورد آزار قرار گرفتن یک کودک براساس شدت آزار و محیط پیرامون کودک متفاوت است. اگر محیط اجتماعی خانواده یا مدرسه، پرورش دهنده و حمایت کننده باشد، احتمالاً کودک نتیجه یا برونداد بهتری خواهد داشت.
● نتایج آزار جسمی
آزار جسمی ممکن است نتایج زیر را در بر داشته باشد:
▪ ایجاد مشکلات در روابط صمیمانه شخصی
▪ شدت بالای اضطراب، افسردگی، آزار ذهنی، بیماری جسمی یا مشکلات در مدرسه یا محل کار
▪ تبدیل شدن به یک والد یا مراقب آزارگر
●نتایج آزار هیجانی (عاطفی)
آزار عاطفی می‌تواند منجر به وخامت رفتار، شناخت، هیجان یا اختلالات روانی شود.
● نتایج آزار جنسی
بعضی از نتایج آزار جنسی طولانی:
▪ عزت نفس پائین
▪ احساس بیهودگی
▪ دیدگاهی ناهنجار و تحریف شده از لذت جنسی
▪ اختلالات شخصیتی
▪ مشکل در برقراری ارتباط با دیگران
▪ تمایل به کودک آزاری یا فاحشه شدن
برخی از موارد مؤثر پیشگیری از کودک آزاری عبارتند از:
۱) توجه به آموزش و آگاه‌سازی معلمان و مربیان مهدکودک برای استفاده از شیوه‌های تربیتی مناسب.
۲) توجه به نهاد خانواده و کمک و حمایت از آن برای وظایف مربوط به کودکان.
۳) کاهش فقر و تأمین رفاه و امنیت و عدالت اجتماعی که به‌عنوان یک راهکار دراز مدت است.
۴) بازنگری در نظام آموزشی و شیوه‌های آموزشی و رفتار با دانش‌آموزان.
۵) بازنگری در قوانین مربوط به کودکان و خانواده که جایگاه رشد و پرورش آنان است و نظارت بر اجرای دقیق قوانین مربوط به کودک آزاری.
۶) ارائه خدمات مشاوره کودک و ارائه خدمات روان‌شناسی به خانواده‌ها تا از قرار گرفتن در معرض آسیب کودک آزاری جلوگیری به عمل آید.
۷) برطرف کردن مشکلات شخصیتی ـ بیماری‌های روانی ـ ارائه آگاهی لازم از چگونگی برخورد با کودکان و رفع مشکلات اقتصادی والدین یا دیگر سرپرستان کودک.
● راهکارهائی برای کاهش و کنترل کودک آزاری در ایران
▪ ایجاد پایگاه‌هائی در پارک‌ها و فرهنگ‌سراها برای رسیدگی به شکایات و مشکلات بچه‌ها.
▪ ایجاد کمیته‌های مددکاری برای کمک به کودکان آزار دیده. زیرا اگر در شهرمان کودکی مورد آزار و اذیت والدین قرار گیرد و همه مردم این جرأت را پیدا کنند که بعد از مشاهده هرگونه مسئله کودک آزاری آن را سریعاً به کمیته مددکاری مربوط به کودکان گزارش کنند شاید دیگر کمتر شاهد این‌گونه موارد باشیم.
▪ بالا بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با تربیت کودکانشان و چگونگی برخورد صحیح با آنها از طریق رسانه‌های جمعی چون تلویزیون، رادیو، مجلات، روزنامه‌ها و …
برهمین اساس نبود یک شبکه حمایتی، خانواده‌ها را به‌طور عمده در معرض خطر بیشتری برای خشونت یا غفلت قرار می‌دهد.
برای فراهم کردن کمک فوری به والدین در مواقع فشار عصبی، برنامه‌های مراقبت باید ۲۴ ساعته در دسترس باشد و خدماتی هم‌چون خط تلفن فعال و مراقبت کننده موقع بحران را ارائه دهند. کمک باید از طریق تلفن و یا از طریق فرد مشاور فراهم باشد. برنامه هم‌چنین باید در مواقع لزوم به کودک کمک کرده و مراقبت مناسب از او در خانه و یا انتقال کودک به مرکز فوریت پرستاری به انجام رساند.

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987)

هدف: ارزیابی شدت اختلال اضطراب اجتماعی و اجتناب (تعامل اجتماعی، صحبت کردن در جمع، ترس از مورد مشاهده قرار گرفتن، خوردن و نوشیدن در جمع)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

2- پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

3- پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

4- مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD)

5-پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS)

6- جدول زمینه یابی ترس ولپی – نسخه سوم (FSS-III)

7-  پرسشنامه نگرانی مرتبط با مسائل اجتماعی سگو و استوت

8- مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های مرتبط با انتظار مصرف کنندگان از عوامل بسته بندی محصول و تاثیر آن بر رضایت مصرف کننده

هدف: شناسایی و رتبه بندی مولفه های مرتبط با انتظار مصرف کنندگان از عوامل بسته بندی محصول و تاثیر آن بر رضایت مصرف کننده (شکل بسته بندی، اندازه بسته بندی، رنگ بسته بندی، اطلاعات مندرج بر روی بسته بندی)

تعداد سوال: 30

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 24000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های مرتبط با انتظار مصرف کنندگان از عوامل بسته بندی محصول و تاثیر آن بر رضایت مصرف کننده

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.