پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (1993)

34,000 ریال – خرید