پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر بر مدل‌های تجارت الکترونیک

19,000ریال – خرید