آرشیو موضوعی: تربیت بدنی

پرسشنامه موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی

هدف: ارزیابی موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی (موانع فردی، موانع سازمانی)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه موانع داوطلبی در انجمن های ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت ورزشی

2- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی

3- پرسشنامه موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی

4- پرسشنامه موانع مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

5- پرسشنامه موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش

فعاليتهاي داوطلبانه فوايدي دوسويه دارد كه هم جامعه و هم داوطلب از آن بهرهمند ميشوند. داوطلبان براي دستيابي به اهداف مشترك در كنار يكديگر به فعاليت ميپردازند و به نحوي موجب افزايش سرماية اجتماعي در جامعه مي شوند، بنابراين جامعه را به محيطي بهتر براي زندگي همگان تبديل مي كنند. فراد داوطلب در قالب يكي از سه گروه تشكيل دهندة منابع انساني (كارمندان رسمي، داوطلبان و مشتريان يا ارباب رجوع)، جايگاه ويژه اي در ساختار سازمانهاي غيرانتفاعي و دولتي به ويژه سازمانهاي ورزشي به خود اختصاص داده اند. تحقیقات نشان داده است كه استفاده از نيروهاي داوطلب به عنوان يكي از مؤلفه هاي اصلي ارائه خدمات در سازمانهاي ورزشي، نقش مهمي در موفقيت بسياري از مسابقات و رويدادهاي ورزشي بزرگ دارد…

پرسشنامه اهداف حمایت ورزشی

هدف: ارزیابی اهداف حمایت ورزشی در لیگ های برتر ایران (اهداف کلی شرکت، اهداف بازاریابی، اهداف رسانه ای – تبلیغاتی، اهداف ارتباطي – محيطي)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه اهداف حمایت ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه نقش حمایتهای مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

2- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صحه گذاری ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشی

3- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش (سیدعامری و همکاران، 1388)

4- پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عناصر ترویجی موثر بر بازاریابی ورزشی

5- پرسشنامه اصلاح شده انگیزه های حمایتی هواداران جالای (2008)

حمايت ورزشي، عنصري ارتباطي از آميختة ارتباطات بازاريابي است كه مخاطبان بسياري را تحت پوشش قرار مي دهد و اين يكي از ويژگي ها و برتري هاي حمايت ورزشي در مقايسه با ديگر ابزار ارتباطي است. پتانسيل و قابليت زياد اين ابزار موجب شده است كه حاميان از اين فرصت به نفع سازمان و شركت خود استفاده كنند. هداف حمايتي به منظور توجيه بخشي از بودجهاي است كه در فعاليتهاي حمايتي سرمايه  گذاري مي شود. نگراني اصلي يك شركت، در نظر داشتن چيزهايي است كه از طريق حمايت ورزشي مي خواهد به آنها دست یابد.

پرسشنامه اهداف مربیگری

هدف: شناسایی و اولویت بندی اهداف مربیگری در مربیان ورزشی

تعداد سوال: 14

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه اهداف مربیگری

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی عیدی و همکاران (1395)

2- پرسشنامه مسئولیت مدنی مربیان ورزش (استاندارد)

3- پرسشنامه آگاهی های حقوقی مربیان ورزش (استاندارد)

4- پرسشنامه بررسی میزان آگاهی های حقوقی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای مربیان ورزش

5- پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از عناصر اساسی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا

               پرسشنامه اهداف مربیگری

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن شناسایی و اولویت بندی اهداف مربیگری در مربیان ورزشی می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه نگرش مربیان به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش

هدف: ارزیابی نگرش مربیان به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش (نگرش كلي در زمينة فناوري اطلاعات و رايانه، اهميت دانش علمي و فناوري اطلاعات در كسب تجربة مربيگري، درك در زمينة علم و فناوري اطلاعات در ورزش)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرش مربیان به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه شایستگی های مربیان ورزشی

2- پرسشنامه رفتار اخلاقی مربیان باشگاه ها (استاندارد)

3- پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کارآیی مربیان (فلتز و همکاران، 1990)

4– پرسشنامه شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه ای (استاندارد)

5- پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه ای

استفاده از فناوري اطلاعات بهمنظور ارتقاي سطح مربيگري و عملكرد مربيان به عنوان عاملي مهم و مؤثر در ورزش شناخته شده است. علاوه بر اين، مربيان بايد به منظور موفق شدن در اين جهان پيچيده و پيوسته در حال تغيير كه تكامل فناوريهاي ورزشي را نيز شامل مي شود، خود را آماده كنند. به منظور همراه شدن با چنين تغييري، لازم است تا مربيان دانش و مهارتهاي خود را نسبت به گذشته به طور مداوم بهروز كنند. فناوري در يك فرآيند مي تواند با فراهم كردن اطلاعات كيفي براي مربيان و آماده كردن ابزارهاي ارزشمند در بهبود عملكرد ورزشكاران نقش كليدي ايفا كند. با اين حال، مربيان تيمهاي ورزشي با دستيابي به دادهها و منابع علمي با فناوريهاي ورزشي در يك مجموعة معنادار موافق نيستند. این پرسشنامه به ارزیابی نگرش مربیان به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش (نگرش كلي در زمينة فناوري اطلاعات و رايانه، اهميت دانش علمي و فناوري اطلاعات در كسب تجربة مربيگري، درك در زمينة علم و فناوري اطلاعات در ورزش) می پردازد.

پرسشنامه مشکلات و موانع باشگاه های خصوصی ورزشی

هدف: ارزیابی مشکلات و موانع باشگاه های خصوصی ورزشی (موانع اجتماعي و فرهنگي، موانع اقتصادي و مالي، موانع مديريتي ودولتي، موانع حقوقي و قانوني)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل
هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه مشکلات و موانع باشگاه های خصوصی ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه موانع قابلیتهای بازاریابی باشگاههای فوتبال لیگ برتر

2- پرسشنامه کوتاه وفاداری ورزشکاران به باشگاه های ورزشی (استاندارد)

3- پرسشنامه کوتاه تعهد ورزشکاران به باشگاه های ورزشی (استاندارد)

4- پرسشنامه اعتماد به باشگاه های ورزشی (استاندارد)

سازمانهاي ورزشي دولتي در كشور، از لحاظ كارايي عملياتي و عملكرد مالي در حد كمتر از مطلوب هستند و چندان دلخواه عموم جامعه نيستند. ازاينرو بسياري از سازمانهاي ورزشي كه كاملاً در مالكيت دولت هستند و به شكل دولتي اداره ميشوند، با كمبود بودجه مواجهاند و اين وضعيت سبب حذف يا كاهش خدمات و رويدادهاي ترتيب دادهشده توسط اين سازمانها شده است. شايد علت اصلي مشكلات ورزش ايران اين باشد كه اقتصاد آن دولتي است و بهصورت درونگرا و انحصارگر عمل ميكند، همين امر صنعت ورزش ايران را با مشكل مواجه كرده است. يكي از راههايي كه براي غلبه بر مشكلات بخش عمومي پيشنهاد شده و طرفداران زيادي پيدا كرده، واگذاري به بخش خصوصي است. بخض خصوصي ورزش ميتواند نقش مؤثري در توسعة ورزش همگاني، قهرماني و همچنين اهدافي مانند اشتغالزايي و افزايش بهره وري از اماكن و تجهيزات ورزشي داشته باشد. اما باشگاه های خصوصی نیز موانعی را بر سر راه خود احساس می کنند که این پرسشنامه به بررسی این عوامل می پردازد.

پرسشنامه مشکلات استعدادیابی فوتبال

هدف: شناسایی و اولویت بندی مشکلات استعدادیابی فوتبال

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 16

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

 
خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مشکلات استعدادیابی فوتبال

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی الریک روجر (2010)

2- پرسشنامه فرصتها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی

3- پرسشنامه قوتها و ضعفهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی

4- پرسشنامه عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان

استعداديابي موضوعي پيچيده اما مهم در ورزش رقابتي است، به خصوص در ورزشهايي مانند فوتبال كه توانايي شناسايي استعداد، معناي تجاري براي بازيكنان و باشگاهها دارد. توسعة روزافزون و صنعتي شدن فوتبال و توجه بسيار به جنبه هاي اقتصادي آن و علاقة فراوان نوجوانان و جوانان براي پيوستن به جمع بازيكنان حرفهاي فوتبال، دستاندركاران، مديران و مربيان مدارس و باشگاههاي فوتبال را بر آن داشته تا با استعداديابي از بين داوطلبان از هدررفتن پول، سرمايه و وقت خود و داوطلبان جلوگيري كنند.

پرسشنامه موانع بازاریابی ورزشی

هدف: ارزیابی موانع بازاریابی ورزشی از ابعاد مختلف (موانع مالی و اقتصادی، موانع ساختاری، موانع حقوقی، موانع محیطی، موانع مدیریتی)

تعداد سوال: 40

تعداد عامل: 5

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه موانع بازاریابی ورزشی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

همگام با صنعتي شدن ورزش، امروزه بازاريابي ورزشي خود به صنعت جهاني درآمدساز تبديل شده كه نتيجه اش كسب سرمايه و درآمدزايي براي سازمانهاي ورزشي است كه همسو با آن فرايندهايي مانند بليت فروشي، حق پخش تلويزيوني، حاميان مالي و … اهميت فراواني پيدا كرده است. یهره گیری از فرصتهاي بازاريابي در ورزش موجب فراهم آوري بستر لازم براي تعامل بين صنعت، تجارت و ورزش شده و پلي راهبردي در خدمت توسعة ورزش و رونق اقتصادي آن به شمار مي رود. در حال حاضر آنچه در ايران به عنوان بازاريابي ورزشي مطرح است محدود به فروش ناچيز بليت مسابقات، توليد و فروش كالاهاي ورزشي و حمايت مقطعي و ناكافي حاميان مالي از برخي از تيمهاي ورزشي است.

پرسشنامه موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM)

هدف: شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

تعداد سوال: 15

تعداد عامل: 15

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

دنياي امروز دنياي تحولات سريع و گسترده در تمام ابعاد است. بيترديد همة كشورهاي جهان در رقابتي تنگاتنگ در پي بهره گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و … بهويژه دريافت سهم بيشتري از درآمد، سود و در نهايت بهبود كيفيت از طريق استفاده از فناوري اطلاعات هستند. تمركز شديد روي كيفيت خدمات موجب ارزشمند شدن محصول از نظر مشتري و وفاداري آنها مي شود. ديران سازمانهاي امروزي دريافته اند كه در فضاي رقابتي، بدون توجه به نيازهاي مشتري و برقراري ارتباط عميق و پايدار با مشتري، نميتوانند به حيات خود ادامه دهند. اين امر مديران را بر آن داشته است تا در جستوجوي راههاي جديدي براي تقويت ارتباط با مشتريان خود باشند و از اين راه منافع بيشتري را هم براي مشتريان و هم براي سازمان خود فراهم آورند. آنها خواستار تعامل با سازماني اند تا رضايتمندي بيشتري را براي آنان به ارمغان بياورد. مديريت ارتباط با مشتري يكي از مؤثرترين راه ها در تحقق اين مهم محسوب ميشود كه امروزه با توسعة فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي، در مفهوم جديدي تحت عنوان مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي به تكامل رسيده است.

پرسشنامه راهکارهای حفظ و افزايش هواداران فوتبال

هدف: ارزیابی و شناسایی راهکارهای حفظ و افزايش هواداران فوتبال (فرهنگی، ارزشی، زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، فنی)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 6

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه راهکارهای حفظ و افزايش هواداران فوتبال

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه موانع بازاریابی جذب و توسعه هواداران ورزشی

2- پرسشنامه مصرف رسانه ای هواداران ورزشی

3- پرسشنامه کوتاه قصد خرید هواداران ورزشی

4- پرسشنامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ناهنجاریهای رفتاری هواداران ورزشی

تماشای رویدادهای ورزشی از شیوههای مسلط در گذراندن اوقات فراغت در جامعه امروزی است. تعداد زیادی از مردم به رویدادهای ورزشی توجه میکنند و خودشان را هوادار رشتهها یا تیم ورزشی خاصی میدانند. عالقۀ مداوم و پیوسته در هواداری )همراهی و تماشا( مسابقات ورزشی عامل رشد لیگهای ورزشی در دنیا شده است. موفقیت ورزش حرفهای بهنوعی به روابط با هوادارانش وابسته است. هر هوادار همیشه آرزوی دیدن پیروزی تیم خود را داشته و دوست دارد نظارهگر برد تیم محبوبش باشد. شاید حتی یک نفر هم موافق این نباشد که بخشی از وقت و درآمد خود را صرف تیمی کند که مدام می بازد؛ پس این رازی مبهم و پیچیده نیست که چرا تیمهای سطح باال اغلب بلیت فروشی بیشتر، حمایت مالی، تبلیغاتی و حق پخش رسانهای افزونی نسبت به تیمهای سطح پایینتر دریافت می کنند. مروزه یکی از ارکان هدایت سرمایه ها به سمت برنامه ریزی و توسعۀ فعالیتهای ورزشی را در هر جامعهای، هواداران باشگاههای ورزشی تشکیل میدهند؛ هوادار کسی است که به تیم ورزشی، ورزشکار یا ورزشی خاص علاقه مند است و از آن حمایت می کند. این پرسشنامه راهکارهای مختلف حفظ و افزایش هواداران ورزشی را تحت ارزیابی  قرار می دهد.

پرسشنامه عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان (فعاليتهاي خانواده و گروههاي همسالان، فعاليت سازمانهاي غيردولتي (بخش خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد)، فعاليت نهادهاي دولتي (سازمانهاي ورزشي، مدرسه و رسانه)، فعاليتهاي مشترك بخش دولتي و خصوصي، فعاليت نهادهاي ديني و مذهبي، فعاليتهاي تسهيل كننده)

تعداد سوال: 54

تعداد بعد: 6

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

2- پرسشنامه اثرات فرآیند جهانی شدن بر توسعه ورزش

3- پرسشنامه موانع بازاریابی جذب و توسعه هواداران ورزشی

4- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت ورزشی

5- پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی الریک روجر (2010)

پرسشنامه عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان

عدم فعاليت بدني 35 درصد مردم جهان را دربرگرفته است و مرگ ناشي از عدم فعاليت بدني حتي از آمار مرگ ناشي از استعمال دخانيات بيشتر است. بر اساس گزارشها نزديك 500 ميليون فرد چاق در جهان وجود دارد و پيش بيني ميشود اين آمار به 1 ميليارد در سال 2030 برسد. بر اساس گزارش بخش بهداشت سازمان ملل در سال 2011 جهان نيازمند سياستهاي جهاني، ملي و منطقهاي در راستاي ارتقاي فعاليت بدني و جلوگيري از بيماريها است. بر اساس گزارشهاي عدم فعاليت بدني در گروههاي جوان و نوجوان پيش بيني ميشود آنها نسبت به والدينشان عمر كوتاه تري داشته باشند. در بسياري از كشورهاي صنعتي از جمله آلمان در چند دهه اخير اضافه وزن و چاقي مفرط در كودكان و بزرگسالان شيوع زيادي پيدا كرده است و اين مساله منجر به شيوع بيماريهاي متابوليك و قلبي و عروق گشته است كه در گذشته فقط در بزرگسالان شايع بودند. از عوامل مرتبط با اضافه وزن در كودكان و نوجوانان، ميتوان به آمادگي جسماني پايين، كم تحركي و چاقي، كم تحركي و موقعيت اجتماعي والدين اشاره كرد.  ، در بررسي عوامل موثر برنهادينه سازي ورزش همگاني در ايران دريافتند، عوامل فردي، گروهي، سازماني و محيطي در زمينهي نهادينه سازي فرهنگ ورزش همگاني تاثير گذار است. عوامل سازماني، به مجموعه عوامل مربوط به دستگاه هاي اجرايي ورزش همگاني كه بر توسعه و گسترش ورزش همگاني اشاره دارد. اين عوامل شامل اهداف و راهبردها، زيرساخت ها و امكانات، سيستم پاداش و تشويق، واحد تحقيق و توسعه، منابع انساني، بودجه، قوانين و مقررات، آموزش و ويژگي هاي ورزش همگاني است. قش عوامل مختلف از جمله رسانه  و خانواده مورد توجه پژوهشگران فرار گرفته است و بر تاثير به سزاي اين عوامل در گرايش به ورزش همگاني صحه گذاشته شده است. لذا لازم است عواملي كه در نهادينه سازي فرهنگ ورزش در كودكان و نوجوانان موثر است شناسايي شوند و اقداماتي در اين زمينه صورت گيرد، این پرسشنامه به بررسی این عوامل می پردازد.