پرسشنامه نگرش به مرگ – نسخه تجدیدنظر شده (DAP-R)

هدف: ارزيابي نگرش مرگ از ابعاد مختلف (ترس از مرگ، پذیرش مرگ، پذیرش فرار)

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1-مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (DOS)

2- پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

3- پرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادین

4- مقیاس افسردگی مرگ تمپلر و همکاران (DDS)

5- پرسشنامه نگرش به مراقبت از بیماران در حال مرگ – نسخه کوتاه (FATCOD)

پرسشنامه نگرش به مرگ – نسخه تجدیدنظر شده (DAP-R)

مرگ واقعيتي اجتناب ناپذير است و هر شخص ممکن است نسبت به آن برداشت و واکنشي منحصر بفرد داشته باشد. مرگ به خاطر اهميت پر از ابهامش براي بسياري از انسانها به صورت تهديدآميز جلوه مي کند. اضطراب و ترس از مرگ در ميان تمام فرهنگها متداول است و اديان مختلف به طرق گوناگون با آن برخورد مي کنند. از آنجايي که مرگ هرگز تجربه نشده است و هيچکس آن را به وضوح لمس نکرده است.

همه به نوعي در مورد آن دچار اضطراب هستند ولي هرکس بنابر عوامل معيني درجات مختلفي از اضطراب مرگ مي کند تجربه را )anxiety 3( Tomas- sabado( اضطراب مرگ را به عنوان ترس از مردن خود و ديگران تعريف ميکنند، به بياني ديگر اضطراب مرگ شامل پيشبيني مرگ خود و ترس از فرايند مرگ و مردن در مورد افراد مهم زندگي است . مرگ و زندگي بعد از مرگ و نيز نگرش انسان نسبت به آن بدون ترديد يکي از موضوعات اساسي مورد بحث در همه اديان الهي به شمار ميرود. ترس از مرگ محرک نيرومند برانگيزاننده رفتار از جمله وابستگيهاي فرهنگي است. بر اساس نظريه مديريت وحشت فناپذيري ياداوري )4( )terror management theory( منجر به توليد اضطراب فوقالعادهاي ميشود که افراد را در جهت کاهش آن برانگيخته ميکند (5). ترس از مرگ تهديد قابل مالحظهاي براي بهزيستي رواني ميتواند به شمار رود. اين امر بهويژه در افراد جوانتر واقعيت بيشتري ميتواند داشته باشد، چرا که ترس از مرگ در اين گروه بسيار قويتر از بزرگساالن است )5-6(. از سوي ديگر، در برخي از مطالعات ترس از مرگ با بهزيستي وجودي )-existential well being( و معنوي )spiritual well-being( رابطه نشان داده است ولي به خاطر همپوشي مفهومي زيادي که بين اضطراب مرگ، بهزيستي وجودي و معنوي وجود دارد، تفسير اين يافتهها تا حدودي مشکل ميباشد. بنابراين، رابطه بين ترس از مرگ و سالمت رواني از شفافيت الزم نيست. با اينکه دلمشغولي با مرگ در همه اديان و افراد مذهبي روشي براي تدارک زندگي معنيدار تلقي ميگردد، ولي پژوهشها پيشنهاد کردهاند که اشتغال ذهني با مرگ ميتواند توليد اضطراب و افسردگي در برخي افراد مذهبي نمايد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *