پرسشنامه هویت قومی علیزاده اقدم و همکاران (1393)

هدف: ارزیابی هویت قومی (میزان تعلق افراد به قومیت خود)

تعداد سوال: 16

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه هویت قومی علیزاده اقدم و همکاران (1393)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه هویت اجتماعی

2- مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)

3- پرسشنامه هویت من

4- دانلود تحقیق: رشد اجتماعی و هویت نوجوانان

5- هویت و رشد اجتماعی کودکان

6- پرسشنامه سبک هویت ( ISI-6G )

7- پرسشنامه سبک هویت

8- پرسشنامه بحران هویت – احمدی

9- پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت

10- پرسشنامه گرایش به هویت ملی ارمکی و غفاری (1383)

تعریف هویت قومی

هویت قومی یکی از انواع هویت جمعی است که به مجموعه مشخصات و ویژگیهایی اطلاق میشود که یک قوم را از دیگر اقوام دیگر متمایز میکند و بین اعضاي یک احساس تعلق به همدیگر ایجاد کرده و آنها را منسجم میکند (احمدلو،123 :1381).

از نظر فینی هویت قومی یک ساختار چندبعدي و پویا است که به هویت شخصی یا احساس خود بهعنوان عضو یک گروه قومی برمیگردد (فینی،63، 2002). هویت قومی همانند هویت فردي یکی از جنبههاي اساسی و پایدار «خود» است، با این تفاوت که هویت قومی شامل یک حس مشترك با دیگر افرادي است که متعلق به آن گروه قومی هستند. بر خلاف هویتهاي شخصی مانند شغل و…، هویت قومی نمیتواند توسط افراد انتخاب شود بلکه بر اساس پس زمینههاي قومی یا فنوتیپ به افراد اختصاص داده میشود. فرآیند شکلگیري هویت قومی مستلزم تبدیل هویت شخصی به نگرش به عضویت در گروه در طول زمان میباشد. هویت قومی به شکل ناقص از دوران کودکی آغاز میشود و مانند هویت شخصی، در طی دوران بزرگسالی 1 از طریق فرآیندهاي «اکتشاف » ، «تعهد 2 » دستخوش تغییر میشود. در بزرگسالی، افراد یک هویت قومی، یک احساس ایمنی از عضویت در یک گروه قومی را بطور نسبتاً پایدار بهدست میآورند. تاجفل 3 (1987) هویت قومی را بخشی از مفهوم فرد میداند که از آگاهیاش نسبت 4 به عضویتش در یک گروه قومی، با ارزشها و احساسات مربوط به آن ناشی میشود. هلمز نیز آنرا احساس تعلق فرد به یک گروه قومی که میراث فرهنگی، ارزشها و منشهاي خاص خود را دارد، میداند (فینی،271-276 :2007). از نظر گیدنز نیز هویت قومی به دیدگاهها و شیوههاي عمل فرهنگی گفنه میشود که اجتماع معینی از مردم را متمایز میکنند. اعضاي گروههاي قومی خود را از نظر فرهنگی متمایز از گروهبندي دیگر در جامعه میدانند و دیگران نیز آنها را همینگونه میدانند (به نقل از توسلی،78 :1386). احساس هویت قومی با تشکیل یک درون گروه و تفکیک آن از گروههاي بیرونی بهوجود میآید (کوزر،261 :1387).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *