پرسشنامه ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم

هدف: ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم (میزان مشاركت مردم با پلیس، میزان مشاركت NGO ها با پلیس، مشاركت مردم از نظر کارکنان)

تعداد سوال: 45

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف مشارکت مدنی

مشارکت کلمهای عربی است از باب مفاعله و معادل فارسی آن همیاری، شریک و همدست شدن در کارها و همکاری کردن است. بهعبارتدیگر مشارکت به معنای شریک کردن متقابل در امری است )سعیدی،17:1382(. ریشه التین این کلمه به معنایی با خود داشتن و از نفس خویش چیزی غیر از خود داشتن است. در علوم اجتماعی نیز مشارکت به معنای شرکت فعاالنه انسانها در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وبطور کلی تمامی ابعاد حیات خود آمده است )علیالحسابی،36:1390(. مشارکت عبارت از فعالیتهای ارادی و داوطلبانهای که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستای خود شرکت میکنند و بهصورت مستقیم و غیر مسقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود شریک میشوند )کریمیان پور،17:1389(.

مشارکت مردمی موضوعی آنی و اقدامی دستوری نیست که با خواستههای فردی و اداری صرف جامه عمل پوشد بلکه گسترش آن نیازمند پیشنیازهایی است که برخی از آنها عبارتاند از:1-وجود باور و اعتقاد راسخ مسئوالن ناجا در سطوح مختلف سلسلهمراتب اداری مبنی بر اینکه مهمترین و اصولیترین روش در تولید و حراست از امنیت، مشاركت مردم است. مشاركت مردمی بهطور بنیادی با عدم تمرکز اداری همراه است. 2-برقراری ارتباط قوی و مستمر با مردم 3-ترویج روحیه تعاون و مشارکت در بین مردم 4-بسته نبودن سیستم و تشکیالت اداری، در سیستم باید جایی برای مشارکت مردمی باشد.5-فراهم کردن زمینهی مشارکت مردمی در برنامه ریزی و تصمیم گیری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *